Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Marko Kilpi: Polii­sin pelas­tus kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa

Marko Kilpi: Polii­sin pelas­tus kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa

Julkaistu:

Polii­sien määrä Suomessa pitää nostaa vähin­tään 8000:een. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa tätä ollaan toteut­ta­massa.

”Ehdo­tamme 55 miljoo­nan euron pysy­vää lisäystä polii­sin määrä­ra­hoi­hin. Se on 5 miljoona enem­män kuin esimer­kiksi perus­suo­ma­lais­ten vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Halli­tus puoles­taan tavoit­te­lee polii­sien määrän nostoa 7500:aan vuoteen 2022 mennessä, mutta halli­tuk­sen julki­sen talou­den suun­ni­tel­man mukaan rahoi­tus ei riitä tavoit­teen täyt­ty­mi­seen”, kansan­edus­taja Marko Kilpi sanoo.

Suomessa on 1,3 polii­sia tuhatta asukasta kohti. Jopa Islan­nissa on 1,9 polii­sia tuhatta asukasta kohti ja ensi vuonna tuo luku tulee Islan­nissa nouse­maan 2,1 polii­sin tuhatta asukasta kohti. Ruot­sissa tuo luku on niin­kin suuri kuin 2,4 ja siellä polii­sien määrää tullaan lisää­mään rajusti. Suomessa polii­seja on tällä hetkellä noin 7350.

”Suoma­lai­nen poliisi on huip­puo­saaja ja koulu­tus maail­man kärkeä. Mutta laatu­kaan ei yksin riitä, jos polii­sien määrä on niin vähäi­nen, että laki­sää­tei­siä tehtä­viä jää hoita­matta”, Marko Kilpi kuvaa.

Valtion­ta­lou­den tarkas­tus­vi­ras­ton selvi­tyk­sen mukaan liiken­ne­val­von­taa on jätetty merkit­tä­västi teke­mättä, koska liiken­ne­po­lii­sit ovat joutu­neet hoita­maan kiireel­li­siä häly­tys­teh­tä­viä. 100 000 polii­si­teh­tä­vää jää vuosit­tain hoita­matta, koska ei ole ketään tehtä­ville lähet­tää. Burn out on varsin­kin tutkin­nan puolella kasva­nut polii­sien ammat­ti­tau­diksi ja juttu­pi­not ja tutkinta-ajat sen kuin kasva­vat.

”Polii­sin kroo­ni­sesta resurs­sin puut­teesta johtuva syök­sy­kierre on kerta­kaik­ki­sesti pysäy­tet­tävä. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa on merkit­tävä sijoi­tus isän­maan turval­li­suu­teen ja se on samalla suoma­lai­sen polii­sin pelas­tus”, Marko Kilpi päät­tää.

Marko Kilpi
Kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content