Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Marko Kilpi: Polii­sin pelas­tus kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa

Marko Kilpi: Polii­sin pelas­tus kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa

Julkaistu:

Polii­sien määrä Suomessa pitää nostaa vähin­tään 8000:een. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa tätä ollaan toteut­ta­massa.

”Ehdo­tamme 55 miljoo­nan euron pysy­vää lisäystä polii­sin määrä­ra­hoi­hin. Se on 5 miljoona enem­män kuin esimer­kiksi perus­suo­ma­lais­ten vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Halli­tus puoles­taan tavoit­te­lee polii­sien määrän nostoa 7500:aan vuoteen 2022 mennessä, mutta halli­tuk­sen julki­sen talou­den suun­ni­tel­man mukaan rahoi­tus ei riitä tavoit­teen täyt­ty­mi­seen”, kansan­edus­taja Marko Kilpi sanoo.

Suomessa on 1,3 polii­sia tuhatta asukasta kohti. Jopa Islan­nissa on 1,9 polii­sia tuhatta asukasta kohti ja ensi vuonna tuo luku tulee Islan­nissa nouse­maan 2,1 polii­sin tuhatta asukasta kohti. Ruot­sissa tuo luku on niin­kin suuri kuin 2,4 ja siellä polii­sien määrää tullaan lisää­mään rajusti. Suomessa polii­seja on tällä hetkellä noin 7350.

”Suoma­lai­nen poliisi on huip­puo­saaja ja koulu­tus maail­man kärkeä. Mutta laatu­kaan ei yksin riitä, jos polii­sien määrä on niin vähäi­nen, että laki­sää­tei­siä tehtä­viä jää hoita­matta”, Marko Kilpi kuvaa.

Valtion­ta­lou­den tarkas­tus­vi­ras­ton selvi­tyk­sen mukaan liiken­ne­val­von­taa on jätetty merkit­tä­västi teke­mättä, koska liiken­ne­po­lii­sit ovat joutu­neet hoita­maan kiireel­li­siä häly­tys­teh­tä­viä. 100 000 polii­si­teh­tä­vää jää vuosit­tain hoita­matta, koska ei ole ketään tehtä­ville lähet­tää. Burn out on varsin­kin tutkin­nan puolella kasva­nut polii­sien ammat­ti­tau­diksi ja juttu­pi­not ja tutkinta-ajat sen kuin kasva­vat.

”Polii­sin kroo­ni­sesta resurs­sin puut­teesta johtuva syök­sy­kierre on kerta­kaik­ki­sesti pysäy­tet­tävä. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa on merkit­tävä sijoi­tus isän­maan turval­li­suu­teen ja se on samalla suoma­lai­sen polii­sin pelas­tus”, Marko Kilpi päät­tää.

Marko Kilpi
Kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content