Marko Kilpi: Polii­sin pelas­tus kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa

Julkaistu: 20.11.2019

Polii­sien määrä Suomessa pitää nostaa vähin­tään 8000:een. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa tätä ollaan toteut­ta­massa.

”Ehdo­tamme 55 miljoo­nan euron pysy­vää lisäystä polii­sin määrä­ra­hoi­hin. Se on 5 miljoona enem­män kuin esimer­kiksi perus­suo­ma­lais­ten vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Halli­tus puoles­taan tavoit­te­lee polii­sien määrän nostoa 7500:aan vuoteen 2022 mennessä, mutta halli­tuk­sen julki­sen talou­den suun­ni­tel­man mukaan rahoi­tus ei riitä tavoit­teen täyt­ty­mi­seen”, kansan­edus­taja Marko Kilpi sanoo.

Suomessa on 1,3 polii­sia tuhatta asukasta kohti. Jopa Islan­nissa on 1,9 polii­sia tuhatta asukasta kohti ja ensi vuonna tuo luku tulee Islan­nissa nouse­maan 2,1 polii­sin tuhatta asukasta kohti. Ruot­sissa tuo luku on niin­kin suuri kuin 2,4 ja siellä polii­sien määrää tullaan lisää­mään rajusti. Suomessa polii­seja on tällä hetkellä noin 7350.

”Suoma­lai­nen poliisi on huip­puo­saaja ja koulu­tus maail­man kärkeä. Mutta laatu­kaan ei yksin riitä, jos polii­sien määrä on niin vähäi­nen, että laki­sää­tei­siä tehtä­viä jää hoita­matta”, Marko Kilpi kuvaa.

Valtion­ta­lou­den tarkas­tus­vi­ras­ton selvi­tyk­sen mukaan liiken­ne­val­von­taa on jätetty merkit­tä­västi teke­mättä, koska liiken­ne­po­lii­sit ovat joutu­neet hoita­maan kiireel­li­siä häly­tys­teh­tä­viä. 100 000 polii­si­teh­tä­vää jää vuosit­tain hoita­matta, koska ei ole ketään tehtä­ville lähet­tää. Burn out on varsin­kin tutkin­nan puolella kasva­nut polii­sien ammat­ti­tau­diksi ja juttu­pi­not ja tutkinta-ajat sen kuin kasva­vat.

”Polii­sin kroo­ni­sesta resurs­sin puut­teesta johtuva syök­sy­kierre on kerta­kaik­ki­sesti pysäy­tet­tävä. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa on merkit­tävä sijoi­tus isän­maan turval­li­suu­teen ja se on samalla suoma­lai­sen polii­sin pelas­tus”, Marko Kilpi päät­tää.

Marko Kilpi
Kansan­edus­taja