Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Marjo Jaspasta Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Marjo Jaspasta Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimitti tiis­taina etäko­kouk­ses­saan Marjo Jaspan Sata­kun­nan kokoo­muk­sen määrä­ai­kai­seksi toimin­nan­joh­ta­jaksi (30.4.2021 saakka).

Säky­lästä kotoi­sin oleva Jaspa, 56, on aiem­min työs­ken­nel­lyt muiden muassa konsult­tina, kehi­tys­joh­ta­jana sekä erilai­sissa asia­kas­pal­velu- ja projek­ti­teh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on yliop­pi­las­mer­ko­nomi ja data­nomi.
Jaspa on pitkän linjan kokoo­mus­lai­nen, joka on toimi­nut kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­sissä, Uuden­maan piiri­hal­li­tuk­sessa, Nurmi­jär­ven kunnal­lis­jär­jes­tössä vaali­toi­min­nan koor­di­naat­to­rina sekä kunnal­li­sessa luot­ta­mus­teh­tä­vässä. Hän on myös aikoi­naan käynyt Paasi­kivi-opis­ton yhteis­kun­nal­li­sen linjan.

”Marjosta saamme lisää voimaa stra­te­gi­seen ajat­te­luun ja kent­tä­työ­hön. Hänellä on vahva koke­mus projek­ti­joh­ta­mi­sesta, ja olen vakuut­tu­nut, että hän vetää Sata­kun­nassa myös kunta­vaa­lit kokoo­muk­selle menes­tyk­sek­käästi”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

”Uskon, että saamme Marjosta erin­omai­sen toimin­nan­joh­ta­jan ensi kevää­seen saakka. Toimin­nan­joh­ta­jan tärkeim­mät tehtä­vät tällä pätkä­kau­della ovat Porissa syys­kuussa pidet­tä­vän puolue­ko­kouk­sen järjes­te­lyissä autta­mi­nen ja sen jälkeen täysi­pai­noi­nen keskit­ty­mi­nen kunta­vaa­lei­hin. Työ vaalien eteen on jo hyvässä vauh­dissa, ja Marjo varmasti nostaa kokoo­muk­sen vauh­tia edel­leen”, kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin puheen­joh­taja Samu Vahte­risto sanoo.

Jaspa aloit­taa toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vässä 3. elokuuta.

Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja Antti Ahonen työs­ken­te­lee määrä­ai­kai­sena kunta­vaa­li­pääl­lik­könä kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa Helsin­gissä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content