Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Marjo Jaspasta Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Marjo Jaspasta Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimitti tiis­taina etäko­kouk­ses­saan Marjo Jaspan Sata­kun­nan kokoo­muk­sen määrä­ai­kai­seksi toimin­nan­joh­ta­jaksi (30.4.2021 saakka).

Säky­lästä kotoi­sin oleva Jaspa, 56, on aiem­min työs­ken­nel­lyt muiden muassa konsult­tina, kehi­tys­joh­ta­jana sekä erilai­sissa asia­kas­pal­velu- ja projek­ti­teh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on yliop­pi­las­mer­ko­nomi ja data­nomi.
Jaspa on pitkän linjan kokoo­mus­lai­nen, joka on toimi­nut kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­sissä, Uuden­maan piiri­hal­li­tuk­sessa, Nurmi­jär­ven kunnal­lis­jär­jes­tössä vaali­toi­min­nan koor­di­naat­to­rina sekä kunnal­li­sessa luot­ta­mus­teh­tä­vässä. Hän on myös aikoi­naan käynyt Paasi­kivi-opis­ton yhteis­kun­nal­li­sen linjan.

”Marjosta saamme lisää voimaa stra­te­gi­seen ajat­te­luun ja kent­tä­työ­hön. Hänellä on vahva koke­mus projek­ti­joh­ta­mi­sesta, ja olen vakuut­tu­nut, että hän vetää Sata­kun­nassa myös kunta­vaa­lit kokoo­muk­selle menes­tyk­sek­käästi”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

”Uskon, että saamme Marjosta erin­omai­sen toimin­nan­joh­ta­jan ensi kevää­seen saakka. Toimin­nan­joh­ta­jan tärkeim­mät tehtä­vät tällä pätkä­kau­della ovat Porissa syys­kuussa pidet­tä­vän puolue­ko­kouk­sen järjes­te­lyissä autta­mi­nen ja sen jälkeen täysi­pai­noi­nen keskit­ty­mi­nen kunta­vaa­lei­hin. Työ vaalien eteen on jo hyvässä vauh­dissa, ja Marjo varmasti nostaa kokoo­muk­sen vauh­tia edel­leen”, kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin puheen­joh­taja Samu Vahte­risto sanoo.

Jaspa aloit­taa toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vässä 3. elokuuta.

Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja Antti Ahonen työs­ken­te­lee määrä­ai­kai­sena kunta­vaa­li­pääl­lik­könä kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa Helsin­gissä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content