Marjo Jaspasta Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Julkaistu: 19.05.2020

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimitti tiis­taina etäko­kouk­ses­saan Marjo Jaspan Sata­kun­nan kokoo­muk­sen määrä­ai­kai­seksi toimin­nan­joh­ta­jaksi (30.4.2021 saakka).

Säky­lästä kotoi­sin oleva Jaspa, 56, on aiem­min työs­ken­nel­lyt muiden muassa konsult­tina, kehi­tys­joh­ta­jana sekä erilai­sissa asia­kas­pal­velu- ja projek­ti­teh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on yliop­pi­las­mer­ko­nomi ja data­nomi.
Jaspa on pitkän linjan kokoo­mus­lai­nen, joka on toimi­nut kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­sissä, Uuden­maan piiri­hal­li­tuk­sessa, Nurmi­jär­ven kunnal­lis­jär­jes­tössä vaali­toi­min­nan koor­di­naat­to­rina sekä kunnal­li­sessa luot­ta­mus­teh­tä­vässä. Hän on myös aikoi­naan käynyt Paasi­kivi-opis­ton yhteis­kun­nal­li­sen linjan.

”Marjosta saamme lisää voimaa stra­te­gi­seen ajat­te­luun ja kent­tä­työ­hön. Hänellä on vahva koke­mus projek­ti­joh­ta­mi­sesta, ja olen vakuut­tu­nut, että hän vetää Sata­kun­nassa myös kunta­vaa­lit kokoo­muk­selle menes­tyk­sek­käästi”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

”Uskon, että saamme Marjosta erin­omai­sen toimin­nan­joh­ta­jan ensi kevää­seen saakka. Toimin­nan­joh­ta­jan tärkeim­mät tehtä­vät tällä pätkä­kau­della ovat Porissa syys­kuussa pidet­tä­vän puolue­ko­kouk­sen järjes­te­lyissä autta­mi­nen ja sen jälkeen täysi­pai­noi­nen keskit­ty­mi­nen kunta­vaa­lei­hin. Työ vaalien eteen on jo hyvässä vauh­dissa, ja Marjo varmasti nostaa kokoo­muk­sen vauh­tia edel­leen”, kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin puheen­joh­taja Samu Vahte­risto sanoo.

Jaspa aloit­taa toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vässä 3. elokuuta.

Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja Antti Ahonen työs­ken­te­lee määrä­ai­kai­sena kunta­vaa­li­pääl­lik­könä kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa Helsin­gissä.