Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Maria Mattila kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seksi sekä tasa-arvo­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Maria Mattila kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seksi sekä tasa-arvo­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi Maria Matti­lan. Mattila tulee tehtä­vään sijais­ta­maan Kokoo­mus­nais­ten vt. pääsih­tee­riksi siir­ty­vää Maija Uusi-Ouka­ria hänen toimi­va­paansa ajaksi 31.12.2021 saakka.

Mattila on koulu­tuk­sel­taan hallin­to­tie­tei­den mais­teri (HTM) sekä tervey­den­hoi­taja ja sairaan­hoi­taja (AMK). Matti­lalla on vuosien moni­puo­li­nen koke­mus sosi­aali- ja tervey­sa­lan tehtä­vistä muun muassa sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riöstä.

Mattila siir­tyy asian­tun­ti­jan tehtä­vään vies­tin­tä­toi­misto Cocomm­silta, jossa hän on toimi­nut useam­man vuoden yhteis­kun­nal­li­sen vaikut­ta­mi­sen tiimissä vaikut­taja- ja terveys­vies­tin­nän konsult­tina. Kokoo­muk­sessa Mattila on aiem­min toimi­nut muun muassa kansan­edus­taja Sari Sarko­maan avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­ta­työ­ryh­män työryh­mä­sih­tee­rinä.

Sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekto­rista ja siihen liit­ty­västä valmis­te­lusta ja seuran­nasta.

Mattila aloit­taa tehtä­väs­sään 1.4.2021.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content