Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Maria Mattila kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seksi sekä tasa-arvo­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Maria Mattila kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seksi sekä tasa-arvo­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi Maria Matti­lan. Mattila tulee tehtä­vään sijais­ta­maan Kokoo­mus­nais­ten vt. pääsih­tee­riksi siir­ty­vää Maija Uusi-Ouka­ria hänen toimi­va­paansa ajaksi 31.12.2021 saakka.

Mattila on koulu­tuk­sel­taan hallin­to­tie­tei­den mais­teri (HTM) sekä tervey­den­hoi­taja ja sairaan­hoi­taja (AMK). Matti­lalla on vuosien moni­puo­li­nen koke­mus sosi­aali- ja tervey­sa­lan tehtä­vistä muun muassa sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riöstä.

Mattila siir­tyy asian­tun­ti­jan tehtä­vään vies­tin­tä­toi­misto Cocomm­silta, jossa hän on toimi­nut useam­man vuoden yhteis­kun­nal­li­sen vaikut­ta­mi­sen tiimissä vaikut­taja- ja terveys­vies­tin­nän konsult­tina. Kokoo­muk­sessa Mattila on aiem­min toimi­nut muun muassa kansan­edus­taja Sari Sarko­maan avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­ta­työ­ryh­män työryh­mä­sih­tee­rinä.

Sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekto­rista ja siihen liit­ty­västä valmis­te­lusta ja seuran­nasta.

Mattila aloit­taa tehtä­väs­sään 1.4.2021.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content