Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Mari-Leena Talvi­tie: Kunta­poh­jai­suus on hyvä väylä edetä sote-palve­lui­den paran­ta­mi­sessa

Mari-Leena Talvi­tie: Kunta­poh­jai­suus on hyvä väylä edetä sote-palve­lui­den paran­ta­mi­sessa

Julkaistu:

Kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tien mukaan ihmis­ten nopeampi hoitoon pääsy ja kunta­poh­jai­suus ovat hyvä pohja huomi­sen ratkai­suille sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa.

”Kokoo­mus tarjoaa ratkai­suja, joissa tärkeim­mässä asemassa on ihmi­nen, sekä poti­laana että työn­te­ki­jänä. Nopea hoitoon pääsy turva­taan puolit­ta­malla hoito­ta­kuun ajat. Ne voidaan tehdä nopeasti eivätkä ne edel­lytä mammut­ti­mai­sia lain­sää­dän­tö­hank­keita. Ihmi­sillä ei ole aikaa odot­taa pääsyä terveys­pal­ve­lui­hin. Heitä eivät kiin­nosta hallin­non­ta­sot ja maakun­ta­ve­rot, vaan se, että pääsee hyvään hoitoon silloin kun sitä tarvit­see”, Talvi­tie sanoo.

Kokoo­muk­sen esit­tämä ratkaisu on oikeu­del­li­sesti varmalla pohjalla, sillä esimer­kiksi maakun­ta­ve­ron perus­tus­lain­mu­kai­suu­desta ei ole varmuutta. Ratkai­sussa keski­ty­tään soten uudis­ta­mi­seen, ei hallin­toon. Kokoo­muk­sen ratkai­sun pohjalta palve­luita voidaan kehit­tää heti.

”Luotamme kuntien ja kaupun­kien haluun tehdä parhaita mahdol­li­sia ratkai­suja kunta­lais­tensa kannalta, asia­kas­läh­töi­sesti. Lailla voidaan luoda tehok­kaita kannus­ti­mia, jotta kunnat valit­se­vat yhteis­työ­alu­eensa ja teke­vät sen edel­lyt­tä­mät päätök­set”, Talvi­tie sanoo

Talvi­tien mukaan jo nykyi­nen lain­sää­däntö velvoit­taa kuntia teke­mään yhteis­työtä palve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä vähin­tään 20 000 ihmi­sen väes­tö­poh­jalla; väes­tö­poh­ja­vel­voi­tetta voidaan edel­leen tarkas­tella. Lisäksi lain­sää­dän­nöllä määri­tel­lään, millai­sia palve­lu­jen tulee olla sisäl­löl­tään, jotta tasa­ver­tai­suus eri puolilla maata toteu­tuu (palve­lu­jen laatu­vaa­ti­muk­set). Tämä ohjaa kuntia yhteis­työ­hön, jotta laatu­vaa­ti­muk­set voidaan täyt­tää.

”Kunnissa on odotettu sote-ratkai­sua yli 10 vuotta. Siksi monia toimia, esimer­kiksi vanhus­ten palve­lua­su­mista, on kilpai­lu­tettu pelkillä euroilla, unoh­taen laatu­vaa­ti­muk­set koko­naan. Tämä tarkoit­taa, ettei ihmi­sillä ja omai­silla ole tällä hetkellä mahdol­li­suutta valit­taa, jos laatu ei ole kohdal­laan. Tähän ratkai­suna ovat parempi tilaa­jao­saa­mi­nen ja palve­luse­te­lit, jolloin sote-toimi­joi­den on täytet­tävä niille asete­tut laatu­kri­tee­rit”, Talvi­tie sanoo.

”Hoito­ta­kuun lyhen­tä­mi­nen on vaikut­ta­vin ja nopein keino jono­jen pois­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa lyhen­tää aikaa, jossa palve­lut on tarjot­tava. Mikäli palve­lu­ta­kuu ei toteudu, myön­ne­tään asiak­kaalle palve­luse­teli, jotta hän saa tarvit­se­mansa hoidon oikea-aikai­sesti”, Talvi­tie sanoo.

Kuntia ja kaupun­keja edus­tava Kunta­liitto hyväk­syi yksi­mie­li­sesti 21.3. halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teensa, joissa tode­taan kunta­poh­jan olevan hyvä etene­mis­suunta soten uudis­ta­mi­selle. Myös Tampe­reen pormes­tari Lauri Lyly on kannat­ta­nut kunta­poh­jaista etene­mis­tapa ilman ”valtio­joh­toi­sia mega­re­for­meja”.

”Kunta­lii­ton linjauk­set osoit­taa kuntien tahto­ti­lan ratkaista asia nyt, koska asiassa on vatu­loitu ihan tarpeeksi. Nyt on aika luoda laajem­mat hartiat ja tehdä yhteis­työtä. Kaikki me tiedämme, ettei sama malli sovellu koko maahan. On aika vapaut­taa sote-alan osaa­jat ja kunta­päät­tä­jät teke­mään asia­kas­läh­töi­siä ratkai­suja odot­ta­mi­seen ja lausun­to­jen sijaan. Kokoo­mus on tässä mielel­lään mukana,” Talvi­tie sanoo.

Lisä­tie­toja:

Mari-Leena Talvi­tie, puh. 044 527 3288

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

Skip to content