Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Mari-Leena Talvi­tie: Kunta­poh­jai­suus on hyvä väylä edetä sote-palve­lui­den paran­ta­mi­sessa

Mari-Leena Talvi­tie: Kunta­poh­jai­suus on hyvä väylä edetä sote-palve­lui­den paran­ta­mi­sessa

Julkaistu:

Kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tien mukaan ihmis­ten nopeampi hoitoon pääsy ja kunta­poh­jai­suus ovat hyvä pohja huomi­sen ratkai­suille sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa.

”Kokoo­mus tarjoaa ratkai­suja, joissa tärkeim­mässä asemassa on ihmi­nen, sekä poti­laana että työn­te­ki­jänä. Nopea hoitoon pääsy turva­taan puolit­ta­malla hoito­ta­kuun ajat. Ne voidaan tehdä nopeasti eivätkä ne edel­lytä mammut­ti­mai­sia lain­sää­dän­tö­hank­keita. Ihmi­sillä ei ole aikaa odot­taa pääsyä terveys­pal­ve­lui­hin. Heitä eivät kiin­nosta hallin­non­ta­sot ja maakun­ta­ve­rot, vaan se, että pääsee hyvään hoitoon silloin kun sitä tarvit­see”, Talvi­tie sanoo.

Kokoo­muk­sen esit­tämä ratkaisu on oikeu­del­li­sesti varmalla pohjalla, sillä esimer­kiksi maakun­ta­ve­ron perus­tus­lain­mu­kai­suu­desta ei ole varmuutta. Ratkai­sussa keski­ty­tään soten uudis­ta­mi­seen, ei hallin­toon. Kokoo­muk­sen ratkai­sun pohjalta palve­luita voidaan kehit­tää heti.

”Luotamme kuntien ja kaupun­kien haluun tehdä parhaita mahdol­li­sia ratkai­suja kunta­lais­tensa kannalta, asia­kas­läh­töi­sesti. Lailla voidaan luoda tehok­kaita kannus­ti­mia, jotta kunnat valit­se­vat yhteis­työ­alu­eensa ja teke­vät sen edel­lyt­tä­mät päätök­set”, Talvi­tie sanoo

Talvi­tien mukaan jo nykyi­nen lain­sää­däntö velvoit­taa kuntia teke­mään yhteis­työtä palve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä vähin­tään 20 000 ihmi­sen väes­tö­poh­jalla; väes­tö­poh­ja­vel­voi­tetta voidaan edel­leen tarkas­tella. Lisäksi lain­sää­dän­nöllä määri­tel­lään, millai­sia palve­lu­jen tulee olla sisäl­löl­tään, jotta tasa­ver­tai­suus eri puolilla maata toteu­tuu (palve­lu­jen laatu­vaa­ti­muk­set). Tämä ohjaa kuntia yhteis­työ­hön, jotta laatu­vaa­ti­muk­set voidaan täyt­tää.

”Kunnissa on odotettu sote-ratkai­sua yli 10 vuotta. Siksi monia toimia, esimer­kiksi vanhus­ten palve­lua­su­mista, on kilpai­lu­tettu pelkillä euroilla, unoh­taen laatu­vaa­ti­muk­set koko­naan. Tämä tarkoit­taa, ettei ihmi­sillä ja omai­silla ole tällä hetkellä mahdol­li­suutta valit­taa, jos laatu ei ole kohdal­laan. Tähän ratkai­suna ovat parempi tilaa­jao­saa­mi­nen ja palve­luse­te­lit, jolloin sote-toimi­joi­den on täytet­tävä niille asete­tut laatu­kri­tee­rit”, Talvi­tie sanoo.

”Hoito­ta­kuun lyhen­tä­mi­nen on vaikut­ta­vin ja nopein keino jono­jen pois­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa lyhen­tää aikaa, jossa palve­lut on tarjot­tava. Mikäli palve­lu­ta­kuu ei toteudu, myön­ne­tään asiak­kaalle palve­luse­teli, jotta hän saa tarvit­se­mansa hoidon oikea-aikai­sesti”, Talvi­tie sanoo.

Kuntia ja kaupun­keja edus­tava Kunta­liitto hyväk­syi yksi­mie­li­sesti 21.3. halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teensa, joissa tode­taan kunta­poh­jan olevan hyvä etene­mis­suunta soten uudis­ta­mi­selle. Myös Tampe­reen pormes­tari Lauri Lyly on kannat­ta­nut kunta­poh­jaista etene­mis­tapa ilman ”valtio­joh­toi­sia mega­re­for­meja”.

”Kunta­lii­ton linjauk­set osoit­taa kuntien tahto­ti­lan ratkaista asia nyt, koska asiassa on vatu­loitu ihan tarpeeksi. Nyt on aika luoda laajem­mat hartiat ja tehdä yhteis­työtä. Kaikki me tiedämme, ettei sama malli sovellu koko maahan. On aika vapaut­taa sote-alan osaa­jat ja kunta­päät­tä­jät teke­mään asia­kas­läh­töi­siä ratkai­suja odot­ta­mi­seen ja lausun­to­jen sijaan. Kokoo­mus on tässä mielel­lään mukana,” Talvi­tie sanoo.

Lisä­tie­toja:

Mari-Leena Talvi­tie, puh. 044 527 3288

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content