Mari-Leena Talvi­tie Kajaa­nissa: Suomen laajin teeva­li­koima sai etelän ihmis­ten päät pyörälle

Julkaistu: 06.02.2020

Kiitos keskus­te­luista Kajaani, nähdään taas!

Kansan­edus­ta­jien kier­tue suun­tasi viiden­nen kier­tue­päi­vän päät­teeksi Kuopiosta Intercity-junalla kohti Kajaa­nia ja Teehuone Tsaik­kaa.

Kajaa­nissa paikalla olivat puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie, kansan­edus­ta­jat Jukka Kopra, Marko Kilpi, Ben Zyskowicz ja puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sekä kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja Matias Pajula.

Vara­pu­heen­joh­taja ja Kajaa­nissa mukana ollut Mari-Leena Talvi­tie lähetti matka­lais­ten yhtei­seen What­sapp-ryhmään vies­tin Kajaa­nin tilai­suu­den jälkeen: “Suomen laajin ja tuorein teeva­li­koima sai hesa­lai­sen yliop­pi­laan, kok.nuorten pj. Matiak­sen ja digiy­rit­täjä, kansan­edus­taja kenraa­lin poika Jukan pään pyörälle ja tee ja raha vaih­toi­vat omis­ta­jaa!”

Puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­si­vät yhteensä 22 paik­ka­kun­taa viikon sisällä.

Pysäh­dyk­siä oli Kemi­jär­vellä, Rova­nie­mellä, Kemissä, Oulussa, Kokko­lassa, Vaasassa, Seinä­joella, Porissa, Turussa, Jyväs­ky­lässä, Mikke­lissä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Lappeen­ran­nassa, Joen­suussa, Kuopiossa, Kajaa­nissa, Tampe­reella, Hämeen­lin­nassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsin­gissä. Kuopion ja Oulun kier­tue­ta­pah­tu­mien yhtey­dessä järjes­tet­tiin kesän 2020 puolue­ko­kouk­seen tehtä­vän tavoi­teoh­jel­man julki­nen keskus­te­lu­ti­lai­suus.

Kier­tu­eella oli mukana myös pöytä­lätkä ja kuten mainok­sis­sa­kin luvat­tiin, nyt oli mahdol­li­suus haas­taa kansan­edus­taja joko poli­tii­kassa tai pöytä­lät­kässä!

Kiitos keskus­te­luista Kajaani, nähdään taas!