Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Lyydia Ylönen Kokoomuksen eduskuntaryhmän ympäristöpoliittiseksi asiantuntijaksi

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021.

Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on moni­puo­li­nen tausta erilai­sista poli­tii­kan tehtä­vistä. Tällä hetkellä Ylönen työs­ken­te­lee Helsin­gin Kokoo­muk­sen projek­ti­pääl­lik­könä, vastuul­laan eten­kin Juhana Vartiai­sen pormes­ta­ri­kam­pan­jaan liit­ty­vät asiat.

Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt mm. ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Anne-Mari Viro­lai­sen, sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon sekä Helsin­gin kaupun­gin kasva­tuk­sesta ja koulu­tuk­sesta vastaa­van apulais­por­mes­ta­rin Pia Paka­ri­sen erityi­sa­vus­ta­jana. Ylösellä on taus­taa myös mm. edun­val­von­nan ja yhteis­kun­ta­suh­tei­den sekä metsä­alan työteh­tä­vistä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800

20.11.2021

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi

16.11.2021

Kokoo­mus on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä saadak­seen halli­tuk­sen toteut­ta­maan muutok­set valmius­lain­sää­dän­töön

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä Suomen varau­tu­mi­sesta siir­to­lais­vir­to­jen ohjaa­mi­seen perus­tu­vaan hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että halli­tus valmis­te­lee lain­sää­dän­nön