Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Lyydia Ylönen Kokoomuksen eduskuntaryhmän ympäristöpoliittiseksi asiantuntijaksi

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021.

Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on moni­puo­li­nen tausta erilai­sista poli­tii­kan tehtä­vistä. Tällä hetkellä Ylönen työs­ken­te­lee Helsin­gin Kokoo­muk­sen projek­ti­pääl­lik­könä, vastuul­laan eten­kin Juhana Vartiai­sen pormes­ta­ri­kam­pan­jaan liit­ty­vät asiat.

Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt mm. ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Anne-Mari Viro­lai­sen, sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon sekä Helsin­gin kaupun­gin kasva­tuk­sesta ja koulu­tuk­sesta vastaa­van apulais­por­mes­ta­rin Pia Paka­ri­sen erityi­sa­vus­ta­jana. Ylösellä on taus­taa myös mm. edun­val­von­nan ja yhteis­kun­ta­suh­tei­den sekä metsä­alan työteh­tä­vistä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi

29.4.2021

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska