Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Lyydia Ylönen Kokoomuksen eduskuntaryhmän ympäristöpoliittiseksi asiantuntijaksi

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021.

Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on moni­puo­li­nen tausta erilai­sista poli­tii­kan tehtä­vistä. Tällä hetkellä Ylönen työs­ken­te­lee Helsin­gin Kokoo­muk­sen projek­ti­pääl­lik­könä, vastuul­laan eten­kin Juhana Vartiai­sen pormes­ta­ri­kam­pan­jaan liit­ty­vät asiat.

Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt mm. ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Anne-Mari Viro­lai­sen, sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon sekä Helsin­gin kaupun­gin kasva­tuk­sesta ja koulu­tuk­sesta vastaa­van apulais­por­mes­ta­rin Pia Paka­ri­sen erityi­sa­vus­ta­jana. Ylösellä on taus­taa myös mm. edun­val­von­nan ja yhteis­kun­ta­suh­tei­den sekä metsä­alan työteh­tä­vistä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.9.2021

Katri Manni­nen kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Katri Manni­sen, 32, kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi. Manni­nen siir­tyy tehtä­vään akava­lai­sesta Insi­nöö­ri­lii­tosta, jossa hän toimii yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­sen johta­vana

9.9.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus valit­si­vat EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jak­seen Henri Vanha­sen

Kokoo­muk­sen EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaksi on valittu Henri Vanha­nen. Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen ja määrä­ai­kai­nen 30.4.2022 saakka. Määrä­ai­kai­suu­den

9.9.2021

Kokoo­muk­sen Sanni Grahn-Laaso­nen edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen on valittu edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi. Grahn-Laaso­­nen seuraa tehtä­vässä Helsin­gin pormes­ta­riksi valit­tua Juhana Vartiaista. Grahn-Laaso­­nen on kolman­nen kauden kansan­edus­taja