Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muk­sen tiimiin

Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muk­sen tiimiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimi on vahvis­tu­nut kahdella uudella teki­jällä.

Teolo­gian yliop­pi­las Lauri Skön, 28, aloit­taa kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosi­aa­li­sen median vies­tin­nän suun­nit­telu ja toteu­tus puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä.

Skön on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana ja poliit­ti­sena suun­nit­te­li­jana Kokoo­mus­nuo­rissa. Hän on myös yrit­täjä ja perus­taja klik­ki­jour­na­lis­mia sati­ri­soi­vassa Klikin­sääs­täjä Oy:ssä. Skön aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton vahvuu­dessa tänään 10. loka­kuuta.

Hallin­to­tie­tei­den kandi­daatti Matias Juupa­luoma, 25, on valittu järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi. Hän aloitti työnsä puolue­toi­mis­tolla 12. syys­kuuta. Hänen tehtä­viinsä kuuluu vaali- ja tapah­tu­ma­suun­nit­telu sekä järjes­tö­vies­tin­nän kehit­tä­mi­nen. Juupa­luoma on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min muiden muassa toimit­ta­jana, suun­nit­te­li­jana ja assis­tent­tina Alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa sekä Kosken­kor­van Urhei­li­joi­den media­vas­taa­vana.

Juupa­luoma on kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vara­jä­sen.

Lisä­tie­dot:
Lauri Skön, p. 041 502 2546
Matias Juupa­luoma, p. 045 262 6436

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.9.2020

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa some­vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Oletko hyvä some­vies­tijä? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun ei tarvitse tuot­taa itse kaik­kia sisäl­töjä, vaan tiedät, miten jouk­kue onnis­tuu parhai­ten.

28.5.2020

Paikka auki: haemme edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 30.4.2023 saakka. Edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa puolu­een stra­te­gista ajat­te­lua, tiedolla

19.5.2020

Marjo Jaspasta Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimitti tiis­taina etäko­kouk­ses­saan Marjo Jaspan Sata­kun­nan kokoo­muk­sen määrä­ai­kai­seksi toimin­nan­joh­ta­jaksi (30.4.2021 saakka). Säky­lästä kotoi­sin oleva Jaspa, 56, on aiem­min