Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muk­sen tiimiin

Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muk­sen tiimiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimi on vahvis­tu­nut kahdella uudella teki­jällä.

Teolo­gian yliop­pi­las Lauri Skön, 28, aloit­taa kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosi­aa­li­sen median vies­tin­nän suun­nit­telu ja toteu­tus puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä.

Skön on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana ja poliit­ti­sena suun­nit­te­li­jana Kokoo­mus­nuo­rissa. Hän on myös yrit­täjä ja perus­taja klik­ki­jour­na­lis­mia sati­ri­soi­vassa Klikin­sääs­täjä Oy:ssä. Skön aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton vahvuu­dessa tänään 10. loka­kuuta.

Hallin­to­tie­tei­den kandi­daatti Matias Juupa­luoma, 25, on valittu järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi. Hän aloitti työnsä puolue­toi­mis­tolla 12. syys­kuuta. Hänen tehtä­viinsä kuuluu vaali- ja tapah­tu­ma­suun­nit­telu sekä järjes­tö­vies­tin­nän kehit­tä­mi­nen. Juupa­luoma on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min muiden muassa toimit­ta­jana, suun­nit­te­li­jana ja assis­tent­tina Alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa sekä Kosken­kor­van Urhei­li­joi­den media­vas­taa­vana.

Juupa­luoma on kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vara­jä­sen.

Lisä­tie­dot:
Lauri Skön, p. 041 502 2546
Matias Juupa­luoma, p. 045 262 6436

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

Skip to content