Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

Julkaistu:

Edus­kun­ta­ryh­män tiedote 27.8.2019

Kokoo­mus pitää tärkeänä panos­tuk­sia koulu­tuk­seen, osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen. Koulu­tus on pienen Suomen menes­tyk­sen stra­te­gia, sillä korkea osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den kasvun ja siitä koitu­van hyvin­voin­nin kulma­ki­viä.

Rinteen halli­tuk­sessa istu­vat puolu­eet ovat luvan­neet koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen miljar­di­luo­kan panos­tuk­sia. Kuiten­kin halli­tus ottaa nyt aske­leita taak­se­päin aset­ta­mis­taan tavoit­teista. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön Mika Linti­län budjet­tie­si­tyk­sessä korkea­kou­luille osoi­tet­tiin vain neljän­nes halli­tus­oh­jel­massa luva­tusta.

Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen on annet­tava korkea­kou­luille lupaa­mansa perus­ra­hoi­tuk­sen taso­ko­ro­tus täysi­mää­räi­senä käyt­töön heti ensi vuoden alusta. Myös halli­tus­oh­jel­massa luva­tun, korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen määrän lisää­mi­sen on näyt­tävä korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sessa.

Kokoo­mus pääomit­taisi korkea­kou­luja miljar­dilla. Rinteen halli­tus on kohden­ta­massa omai­suus­myyn­neistä saata­vat tulot yli sataan eri kohtee­seen. Selkeät tule­vai­suus­kär­jet puut­tu­vat, eikä suun­ni­tel­luilla kerta­me­noilla ole pitkä­ai­kai­sia vaiku­tuk­sia. Kokoo­mus osoit­taisi valtion omai­suu­den myyn­nistä saata­vista tuloista miljar­din yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Se olisi oikea tule­vai­suus­teko, joka vahvis­taisi suoma­laista osaa­mista pitkälle tule­vai­suu­teen.

Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­sella vahvis­te­taan korkea­kou­lu­jen omaa rahoi­tus­a­se­maa. Hyvin hoidet­tuna, pääomasta saadut tuotot vapau­tu­vat korkea­kou­lu­jen itsensä päätet­tä­viin kohtei­siin. Pääomit­ta­mi­nen vahvis­taa korkea­kou­lu­jen auto­no­miaa ja tukee korkea­kou­lu­jen omia uusia tutki­muk­sel­li­sia avauk­sia.

Haluamme tehdä suun­ni­tel­mal­li­sesti työtä myös tutki­mus, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tuk­sen nosta­mi­seksi 4%:iin brut­to­kan­san­tuot­teesta. Kulu­valla vaali­kau­della tämä tarkoit­taa 300 miljoo­nan euron lisä­pa­nos­tuk­sia. Lisäksi on luotava uusia osaa­mis­kes­kit­ty­miä myös yksi­tyis­ten TKI-inves­toin­tien kasvat­ta­mi­seksi.

Tule­vai­suu­den kasvu ja kilpai­lu­kyky synty­vät osaa­mi­sesta. Haaste osaa­van työvoi­man saata­vuu­desta on ratkais­tava panos­ta­malla jatku­vaan oppi­mi­seen. Kokoo­mus on esit­tä­nyt osaa­mi­sen tule­vai­suus­so­pi­muk­sen laati­mista yhteis­työssä valtion, työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen ja koulu­tuk­sen järjes­tä­jien kesken. Jatku­van oppi­mi­sen refor­min tavoit­teena on luoda uusia osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia kaikille aloille. Erityi­sesti jatku­van oppi­mi­sen ja osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia on lisät­tävä aloilla, joissa paine raken­ne­muu­tok­selle on kova ja aloilla, joissa koulu­tus­taso on matala.

Kokoo­mus on sitou­tu­nut edis­tä­mään korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visiossa asetet­tua tavoi­tetta suoma­lais­ten koulu­tus­ta­son nostosta. Tavoit­teena on, että vuoteen 2030 mennessä jokai­nen nuori suorit­taa vähin­tään toisen asteen tutkin­non ja puolet myös korkea­kou­lu­tut­kin­non. Tavoit­tee­seen on mahdol­lista päästä vain vahvis­ta­malla perus­tai­toja, yksi­löl­listä ohjausta ja tukea läpi koulu­tien sekä suju­voit­ta­malla pääsyä korkea­kou­luo­pin­toi­hin. Yliopis­toille ja ammat­ti­kor­kea­kou­luille on varmis­tet­tava työrauha ja vakaat olosuh­teet.

Halli­tuk­sen tulisi nyt määrä­tie­toi­sesti osoit­taa millai­silla eväillä suoma­laista korkeaa osaa­mista aiotaan raken­taa ja osoi­tet­tava todel­li­nen tahto­ti­lansa korkea­kou­lu­ken­tän tuke­mi­sessa. Kokoo­mus on valmis kirit­tä­mään halli­tusta otta­maan määrä­tie­toi­sia aske­leita suoma­lais­ten osaa­mis­ta­son nosta­mi­seksi ja jatku­van oppi­mi­sen varmis­ta­mi­seksi.

Yhtey­de­no­tot: Suvi Aherto, 050 349 6121

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

Skip to content