Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

Julkaistu: 27.08.2019

Edus­kun­ta­ryh­män tiedote 27.8.2019

Kokoo­mus pitää tärkeänä panos­tuk­sia koulu­tuk­seen, osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen. Koulu­tus on pienen Suomen menes­tyk­sen stra­te­gia, sillä korkea osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den kasvun ja siitä koitu­van hyvin­voin­nin kulma­ki­viä.

Rinteen halli­tuk­sessa istu­vat puolu­eet ovat luvan­neet koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen miljar­di­luo­kan panos­tuk­sia. Kuiten­kin halli­tus ottaa nyt aske­leita taak­se­päin aset­ta­mis­taan tavoit­teista. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön Mika Linti­län budjet­tie­si­tyk­sessä korkea­kou­luille osoi­tet­tiin vain neljän­nes halli­tus­oh­jel­massa luva­tusta.

Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen on annet­tava korkea­kou­luille lupaa­mansa perus­ra­hoi­tuk­sen taso­ko­ro­tus täysi­mää­räi­senä käyt­töön heti ensi vuoden alusta. Myös halli­tus­oh­jel­massa luva­tun, korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen määrän lisää­mi­sen on näyt­tävä korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sessa.

Kokoo­mus pääomit­taisi korkea­kou­luja miljar­dilla. Rinteen halli­tus on kohden­ta­massa omai­suus­myyn­neistä saata­vat tulot yli sataan eri kohtee­seen. Selkeät tule­vai­suus­kär­jet puut­tu­vat, eikä suun­ni­tel­luilla kerta­me­noilla ole pitkä­ai­kai­sia vaiku­tuk­sia. Kokoo­mus osoit­taisi valtion omai­suu­den myyn­nistä saata­vista tuloista miljar­din yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Se olisi oikea tule­vai­suus­teko, joka vahvis­taisi suoma­laista osaa­mista pitkälle tule­vai­suu­teen.

Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­sella vahvis­te­taan korkea­kou­lu­jen omaa rahoi­tus­a­se­maa. Hyvin hoidet­tuna, pääomasta saadut tuotot vapau­tu­vat korkea­kou­lu­jen itsensä päätet­tä­viin kohtei­siin. Pääomit­ta­mi­nen vahvis­taa korkea­kou­lu­jen auto­no­miaa ja tukee korkea­kou­lu­jen omia uusia tutki­muk­sel­li­sia avauk­sia.

Haluamme tehdä suun­ni­tel­mal­li­sesti työtä myös tutki­mus, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tuk­sen nosta­mi­seksi 4%:iin brut­to­kan­san­tuot­teesta. Kulu­valla vaali­kau­della tämä tarkoit­taa 300 miljoo­nan euron lisä­pa­nos­tuk­sia. Lisäksi on luotava uusia osaa­mis­kes­kit­ty­miä myös yksi­tyis­ten TKI-inves­toin­tien kasvat­ta­mi­seksi.

Tule­vai­suu­den kasvu ja kilpai­lu­kyky synty­vät osaa­mi­sesta. Haaste osaa­van työvoi­man saata­vuu­desta on ratkais­tava panos­ta­malla jatku­vaan oppi­mi­seen. Kokoo­mus on esit­tä­nyt osaa­mi­sen tule­vai­suus­so­pi­muk­sen laati­mista yhteis­työssä valtion, työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen ja koulu­tuk­sen järjes­tä­jien kesken. Jatku­van oppi­mi­sen refor­min tavoit­teena on luoda uusia osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia kaikille aloille. Erityi­sesti jatku­van oppi­mi­sen ja osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia on lisät­tävä aloilla, joissa paine raken­ne­muu­tok­selle on kova ja aloilla, joissa koulu­tus­taso on matala.

Kokoo­mus on sitou­tu­nut edis­tä­mään korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visiossa asetet­tua tavoi­tetta suoma­lais­ten koulu­tus­ta­son nostosta. Tavoit­teena on, että vuoteen 2030 mennessä jokai­nen nuori suorit­taa vähin­tään toisen asteen tutkin­non ja puolet myös korkea­kou­lu­tut­kin­non. Tavoit­tee­seen on mahdol­lista päästä vain vahvis­ta­malla perus­tai­toja, yksi­löl­listä ohjausta ja tukea läpi koulu­tien sekä suju­voit­ta­malla pääsyä korkea­kou­luo­pin­toi­hin. Yliopis­toille ja ammat­ti­kor­kea­kou­luille on varmis­tet­tava työrauha ja vakaat olosuh­teet.

Halli­tuk­sen tulisi nyt määrä­tie­toi­sesti osoit­taa millai­silla eväillä suoma­laista korkeaa osaa­mista aiotaan raken­taa ja osoi­tet­tava todel­li­nen tahto­ti­lansa korkea­kou­lu­ken­tän tuke­mi­sessa. Kokoo­mus on valmis kirit­tä­mään halli­tusta otta­maan määrä­tie­toi­sia aske­leita suoma­lais­ten osaa­mis­ta­son nosta­mi­seksi ja jatku­van oppi­mi­sen varmis­ta­mi­seksi.

Yhtey­de­no­tot: Suvi Aherto, 050 349 6121