Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Julkaistu: 09.01.2019

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on saanut uuden vahvis­tuk­sen poruk­kaansa.

Filo­so­fian yliop­pi­las Konsta Nuppo­nen, 22, on aloit­ta­nut 7.1.2019 kokoo­muk­sen vaalias­sis­tent­tina. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosi­aa­li­sen median vies­tin­nän suun­nit­te­lun avus­ta­mi­nen ja toteu­tus puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä sekä muut vaalien avus­ta­vat tehtä­vät. Nuppo­nen opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tolla pääai­nee­naan pohjois­mai­sia kieliä ja sivuai­nee­naan venä­jän kieltä.

Nuppo­nen on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa palve­lu­neu­vo­jana DHL:llä ja ravin­tola-alalla sekä Tans­kassa että Islan­nissa. Järjes­tö­puo­lella hän on toimi­nut muun muassa kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den liit­to­hal­li­tuk­sessa ja Kansal­lis­ten Yliop­pi­lai­den puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­dot:
Konsta Nuppo­nen, p. 040 096 8274