Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on saanut uuden vahvis­tuk­sen poruk­kaansa.

Filo­so­fian yliop­pi­las Konsta Nuppo­nen, 22, on aloit­ta­nut 7.1.2019 kokoo­muk­sen vaalias­sis­tent­tina. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosi­aa­li­sen median vies­tin­nän suun­nit­te­lun avus­ta­mi­nen ja toteu­tus puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä sekä muut vaalien avus­ta­vat tehtä­vät. Nuppo­nen opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tolla pääai­nee­naan pohjois­mai­sia kieliä ja sivuai­nee­naan venä­jän kieltä.

Nuppo­nen on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa palve­lu­neu­vo­jana DHL:llä ja ravin­tola-alalla sekä Tans­kassa että Islan­nissa. Järjes­tö­puo­lella hän on toimi­nut muun muassa kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den liit­to­hal­li­tuk­sessa ja Kansal­lis­ten Yliop­pi­lai­den puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­dot:
Konsta Nuppo­nen, p. 040 096 8274

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content