Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on saanut uuden vahvis­tuk­sen poruk­kaansa.

Filo­so­fian yliop­pi­las Konsta Nuppo­nen, 22, on aloit­ta­nut 7.1.2019 kokoo­muk­sen vaalias­sis­tent­tina. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosi­aa­li­sen median vies­tin­nän suun­nit­te­lun avus­ta­mi­nen ja toteu­tus puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä sekä muut vaalien avus­ta­vat tehtä­vät. Nuppo­nen opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tolla pääai­nee­naan pohjois­mai­sia kieliä ja sivuai­nee­naan venä­jän kieltä.

Nuppo­nen on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa palve­lu­neu­vo­jana DHL:llä ja ravin­tola-alalla sekä Tans­kassa että Islan­nissa. Järjes­tö­puo­lella hän on toimi­nut muun muassa kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den liit­to­hal­li­tuk­sessa ja Kansal­lis­ten Yliop­pi­lai­den puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­dot:
Konsta Nuppo­nen, p. 040 096 8274

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content