Konsta Nupponen puolue­toi­miston tiimiin – kokoomus.fi
MENU
Konsta Nupponen puolue­toi­miston tiimiin

Konsta Nupponen puolue­toi­miston tiimiin

Julkaistu: 09.01.2019 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen puolue­toi­misto on saanut uuden vahvis­tuksen poruk­kaansa.

Filosofian yliop­pilas Konsta Nupponen, 22, on aloit­tanut 7.1.2019 kokoo­muksen vaalias­sis­tenttina. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosiaa­lisen median viestinnän suunnit­telun avusta­minen ja toteutus puolue­toi­miston viestin­tä­tii­missä sekä muut vaalien avustavat tehtävät. Nupponen opiskelee Helsingin yliopis­tolla pääai­neenaan pohjois­maisia kieliä ja sivuai­neenaan venäjän kieltä.

Nupponen on aikai­semmin työsken­nellyt muun muassa palve­lu­neu­vojana DHL:llä ja ravintola-alalla sekä Tanskassa että Islan­nissa. Järjes­tö­puo­lella hän on toiminut muun muassa kokoo­mus­opis­ke­li­joiden liitto­hal­li­tuk­sessa ja Kansal­listen Yliop­pi­laiden puheen­joh­tajana.

Lisätiedot:
Konsta Nupponen, p. 040 096 8274


Kokoomus.fi