Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on saanut uuden vahvis­tuk­sen poruk­kaansa.

Filo­so­fian yliop­pi­las Konsta Nuppo­nen, 22, on aloit­ta­nut 7.1.2019 kokoo­muk­sen vaalias­sis­tent­tina. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosi­aa­li­sen median vies­tin­nän suun­nit­te­lun avus­ta­mi­nen ja toteu­tus puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä sekä muut vaalien avus­ta­vat tehtä­vät. Nuppo­nen opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tolla pääai­nee­naan pohjois­mai­sia kieliä ja sivuai­nee­naan venä­jän kieltä.

Nuppo­nen on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa palve­lu­neu­vo­jana DHL:llä ja ravin­tola-alalla sekä Tans­kassa että Islan­nissa. Järjes­tö­puo­lella hän on toimi­nut muun muassa kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den liit­to­hal­li­tuk­sessa ja Kansal­lis­ten Yliop­pi­lai­den puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­dot:
Konsta Nuppo­nen, p. 040 096 8274

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content