Kokoo­mus­mi­nis­te­reiden Virolainen ja Mykkänen sekä puhemies Risikon avustajat nimitetty – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­mi­nis­te­reiden Virolainen ja Mykkänen sekä puhemies Risikon avustajat nimitetty

Kokoo­mus­mi­nis­te­reiden Virolainen ja Mykkänen sekä puhemies Risikon avustajat nimitetty

Julkaistu: 14.02.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

Tiedote 14.2.2018

Ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Anne-Mari Virolaisen erityi­sa­vus­tajina ovat aloit­taneet VTM Juha Kirstilä ja MMK Lyydia Ylönen. Kirstilä avustaa minis­teriä ulkomi­nis­teriön hallin­no­nalan asioissa ja Ylönen ennen kaikkea sosiaali- ja terveys­po­li­tiikan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tiikan hallin­no­na­loilla, joiden seuran­nasta ministeri Virolainen vastaa Kokoo­muksen minis­te­ri­ryh­mässä.

Kirstilä on työsken­nellyt aiemmin ulkomi­nis­te­riöstä ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Mykkäsen ja Toivakan sekä ulkomi­nisteri Stubbin ja Kanervan avustajana. Lisäksi hän on toiminut pää- ja valtio­va­rain­mi­nisteri Kataisen sekä eduskunnan varapu­hemies Satosen avustajana.

Ylönen siirtyy Virolaisen avusta­jaksi Paula Risikon siirryttyä eduskunnan puhemie­heksi. Ennen erity­sa­vus­tajan tehtävää Ylönen työskenteli kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mässä poliit­tisena sihteerinä ja kansan­edus­tajan avustajana.

Puhemies Paula Risikon erityi­sa­vus­tajana jatkaa MMM Tiina Rytilä. Rytilä työskenteli aiemmin sisämi­nisteri Risikon erityi­sa­vus­tajana. Lisäksi hän on toiminut maa-ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Koskisen ja Orpon erityi­sa­vus­tajana sekä maa-ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Orpon valtio­sih­teerinä sekä muun muassa Päättäjien Metsä­aka­temian johtajana.

Sisämi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­tajina jatkavat häntä jo ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nis­terinä avustaneet yhteis­kun­ta­tie­teiden maisteri, Master of Russian and Eurasian Studies Titta Andersson-Bohren ja kauppa­tie­teiden maisteri, Master of Inter­na­tional Management Tuomas Rautanen.

Andersson-Bohren avustaa ministeri Mykkästä sisämi­nis­teriön toimialaan kuulu­vissa asioissa sekä lehdis­tö­asioissa. Rautanen avustaa muita minis­te­riöitä koske­vissa asioissa, joita ministeri Mykkänen seuraa Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän työnjaon mukai­sesti.

Yhteys­tiedot:

Juha Kirstilä, p. 040 5528200, juha.kirstila@formin.fi
Lyydia Ylönen, p. 044 5910812, lyydia.ylonen@formin.fi
Tiina Rytilä, p. 040 566 6649, tiina.rytila@eduskunta.fi
Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539, titta.andersson-bohren@intermin.fi
Tuomas Rautanen, p. 050 325 8827, tuomas.rautanen@intermin.fi


Kokoomus.fi