Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

Julkaistu:

Tiedote 14.2.2018

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Anne-Mari Viro­lai­sen erityi­sa­vus­ta­jina ovat aloit­ta­neet VTM Juha Kirs­tilä ja MMK Lyydia Ylönen. Kirs­tilä avus­taa minis­te­riä ulko­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan asioissa ja Ylönen ennen kaik­kea sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan hallin­no­na­loilla, joiden seuran­nasta minis­teri Viro­lai­nen vastaa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä.

Kirs­tilä on työs­ken­nel­lyt aiem­min ulko­mi­nis­te­riöstä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Mykkä­sen ja Toiva­kan sekä ulko­mi­nis­teri Stub­bin ja Kaner­van avus­ta­jana. Lisäksi hän on toimi­nut pää- ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen sekä edus­kun­nan vara­pu­he­mies Sato­sen avus­ta­jana.

Ylönen siir­tyy Viro­lai­sen avus­ta­jaksi Paula Risi­kon siir­ryt­tyä edus­kun­nan puhe­mie­heksi. Ennen erity­sa­vus­ta­jan tehtä­vää Ylönen työs­ken­teli kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä poliit­ti­sena sihtee­rinä ja kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana.

Puhe­mies Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa MMM Tiina Rytilä. Rytilä työs­ken­teli aiem­min sisä­mi­nis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana. Lisäksi hän on toimi­nut maa-ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Koski­sen ja Orpon erityi­sa­vus­ta­jana sekä maa-ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Orpon valtio­sih­tee­rinä sekä muun muassa Päät­tä­jien Metsä­aka­te­mian johta­jana.

Sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jina jatka­vat häntä jo ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­rinä avus­ta­neet yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri, Master of Russian and Eurasian Studies Titta Anders­son-Bohren ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri, Master of Inter­na­tio­nal Mana­ge­ment Tuomas Rauta­nen.

Anders­son-Bohren avus­taa minis­teri Mykkästä sisä­mi­nis­te­riön toimia­laan kuulu­vissa asioissa sekä lehdis­tö­asioissa. Rauta­nen avus­taa muita minis­te­riöitä koske­vissa asioissa, joita minis­teri Mykkä­nen seuraa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män työn­jaon mukai­sesti.

Yhteys­tie­dot:

Juha Kirs­tilä, p. 040 5528200, juha.kirstila@formin.fi
Lyydia Ylönen, p. 044 5910812, lyydia.ylonen@formin.fi
Tiina Rytilä, p. 040 566 6649, tiina.rytila@eduskunta.fi
Titta Anders­son-Bohren, p. 050 513 1539, titta.andersson-bohren@intermin.fi
Tuomas Rauta­nen, p. 050 325 8827, tuomas.rautanen@intermin.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content