Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

Julkaistu:

Tiedote 14.2.2018

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Anne-Mari Viro­lai­sen erityi­sa­vus­ta­jina ovat aloit­ta­neet VTM Juha Kirs­tilä ja MMK Lyydia Ylönen. Kirs­tilä avus­taa minis­te­riä ulko­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan asioissa ja Ylönen ennen kaik­kea sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan hallin­no­na­loilla, joiden seuran­nasta minis­teri Viro­lai­nen vastaa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä.

Kirs­tilä on työs­ken­nel­lyt aiem­min ulko­mi­nis­te­riöstä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Mykkä­sen ja Toiva­kan sekä ulko­mi­nis­teri Stub­bin ja Kaner­van avus­ta­jana. Lisäksi hän on toimi­nut pää- ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen sekä edus­kun­nan vara­pu­he­mies Sato­sen avus­ta­jana.

Ylönen siir­tyy Viro­lai­sen avus­ta­jaksi Paula Risi­kon siir­ryt­tyä edus­kun­nan puhe­mie­heksi. Ennen erity­sa­vus­ta­jan tehtä­vää Ylönen työs­ken­teli kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä poliit­ti­sena sihtee­rinä ja kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana.

Puhe­mies Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa MMM Tiina Rytilä. Rytilä työs­ken­teli aiem­min sisä­mi­nis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana. Lisäksi hän on toimi­nut maa-ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Koski­sen ja Orpon erityi­sa­vus­ta­jana sekä maa-ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Orpon valtio­sih­tee­rinä sekä muun muassa Päät­tä­jien Metsä­aka­te­mian johta­jana.

Sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jina jatka­vat häntä jo ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­rinä avus­ta­neet yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri, Master of Russian and Eurasian Studies Titta Anders­son-Bohren ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri, Master of Inter­na­tio­nal Mana­ge­ment Tuomas Rauta­nen.

Anders­son-Bohren avus­taa minis­teri Mykkästä sisä­mi­nis­te­riön toimia­laan kuulu­vissa asioissa sekä lehdis­tö­asioissa. Rauta­nen avus­taa muita minis­te­riöitä koske­vissa asioissa, joita minis­teri Mykkä­nen seuraa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män työn­jaon mukai­sesti.

Yhteys­tie­dot:

Juha Kirs­tilä, p. 040 5528200, juha.kirstila@formin.fi
Lyydia Ylönen, p. 044 5910812, lyydia.ylonen@formin.fi
Tiina Rytilä, p. 040 566 6649, tiina.rytila@eduskunta.fi
Titta Anders­son-Bohren, p. 050 513 1539, titta.andersson-bohren@intermin.fi
Tuomas Rauta­nen, p. 050 325 8827, tuomas.rautanen@intermin.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

Skip to content