MENU
Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

Julkaistu: 14.02.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

Tiedote 14.2.2018

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Anne-Mari Viro­lai­sen erityi­sa­vus­ta­jina ovat aloit­ta­neet VTM Juha Kirs­tilä ja MMK Lyydia Ylönen. Kirs­tilä avus­taa minis­te­riä ulko­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan asioissa ja Ylönen ennen kaik­kea sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan hallin­no­na­loilla, joiden seuran­nasta minis­teri Viro­lai­nen vastaa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä.

Kirs­tilä on työs­ken­nel­lyt aiem­min ulko­mi­nis­te­riöstä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Mykkä­sen ja Toiva­kan sekä ulko­mi­nis­teri Stub­bin ja Kaner­van avus­ta­jana. Lisäksi hän on toimi­nut pää- ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen sekä edus­kun­nan vara­pu­he­mies Sato­sen avus­ta­jana.

Ylönen siir­tyy Viro­lai­sen avus­ta­jaksi Paula Risi­kon siir­ryt­tyä edus­kun­nan puhe­mie­heksi. Ennen erity­sa­vus­ta­jan tehtä­vää Ylönen työs­ken­teli kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä poliit­ti­sena sihtee­rinä ja kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana.

Puhe­mies Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa MMM Tiina Rytilä. Rytilä työs­ken­teli aiem­min sisä­mi­nis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana. Lisäksi hän on toimi­nut maa-ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Koski­sen ja Orpon erityi­sa­vus­ta­jana sekä maa-ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Orpon valtio­sih­tee­rinä sekä muun muassa Päät­tä­jien Metsä­aka­te­mian johta­jana.

Sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jina jatka­vat häntä jo ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­rinä avus­ta­neet yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri, Master of Russian and Eurasian Studies Titta Anders­son-Bohren ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri, Master of Inter­na­tio­nal Mana­ge­ment Tuomas Rauta­nen.

Anders­son-Bohren avus­taa minis­teri Mykkästä sisä­mi­nis­te­riön toimia­laan kuulu­vissa asioissa sekä lehdis­tö­asioissa. Rauta­nen avus­taa muita minis­te­riöitä koske­vissa asioissa, joita minis­teri Mykkä­nen seuraa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män työn­jaon mukai­sesti.

Yhteys­tie­dot:

Juha Kirs­tilä, p. 040 5528200, juha.kirstila@formin.fi
Lyydia Ylönen, p. 044 5910812, lyydia.ylonen@formin.fi
Tiina Rytilä, p. 040 566 6649, tiina.rytila@eduskunta.fi
Titta Anders­son-Bohren, p. 050 513 1539, titta.andersson-bohren@intermin.fi
Tuomas Rauta­nen, p. 050 325 8827, tuomas.rautanen@intermin.fi