Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus valitsi valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

Suuren valio­kun­nan puheen­joh­ta­jana toimii ensim­mäi­set kaksi vuotta Heikki Autto (Lapin vaali­piiri) ja seuraa­vat kaksi vuotta Saara-Sofia Sirén (Varsi­nais-Suomen vaali­piiri). Työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jana toimii ensim­mäi­set kaksi vuotta Saara-Sofia Sirén. Siré­nin seuraa­jasta pääte­tään myöhem­min. Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin Heikki Vest­man (Uuden­maan vaali­piiri) ja puolus­tus­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi Jukka Kopra (Kaak­kois-Suomen vaali­piiri).

Ulko­asian­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Sofia Vikman (Pirkan­maan vaali­piiri), sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Mia Laiho (Uuden­maan vaali­piiri), tiedus­te­lu­val­von­ta­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Pauli Kiuru (Pirkan­maan vaali­piiri) ja hallin­to­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Pihla Keto-Huovi­nen (Uuden­maan vaali­piiri). Talous­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana toimii ensim­mäi­set kaksi vuotta Ville Kaunisto (Kaak­kois-Suomi) ja seuraa­vat kaksi vuotta Heikki Autto.

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vero­jaos­ton puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin Ville Valko­nen (Varsi­nais-Suomen vaali­piiri), liiken­ne­jaos­ton puheen­joh­ta­jaksi Timo Heino­nen (Hämeen vaali­piiri) ja maata­lous­jaos­ton puheen­joh­ta­jaksi Markku Eestilä (Savo-Karja­lan vaali­piiri). Kans­lia­toi­mi­kun­nassa kokoo­musta edus­taa Sinuhe Wallin­heimo (Keski-Suomen vaali­piiri).

Valio­kun­tien ja toimie­lin­ten paik­ka­jako on koko­nai­suu­des­saan tiedot­teen liit­teenä.

Edus­kun­ta­ryhmä valitsi kaksi poliit­tista asian­tun­ti­jaa

Ryhmä­ko­kous valitsi edus­kun­ta­ryh­män kans­li­aan poliit­ti­siksi asian­tun­ti­joiksi Marika Heli­nin ja Pasi Sammal­lah­den. Heli­nin ja Sammal­lah­den työsuh­teet jatku­vat määrä­ai­kai­sina vuoden loppuun saakka.

Helin on toimi­nut kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana vuodesta 2019. Aiem­min Helin on työs­ken­nel­lyt muun muassa Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitossa ja Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lussa. Helin on koulu­tuk­sel­taan valtio­tie­tei­den mais­teri.

Sammal­lahti on toimi­nut kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana vuodesta 2011 ja edus­kun­ta­ryh­män poliit­ti­sena sihtee­rinä vuosina 2015 ja 2017–2018. Aiem­min Sammal­lahti on työs­ken­nel­lyt muun muassa ulko­mi­nis­te­riössä. Sammal­lahti on koulu­tuk­sel­taan valtio­tie­tei­den mais­teri.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content