Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus on mukana opposition yhteisessä välikysymyksessä saadakseen hallituksen toteuttamaan muutokset valmiuslainsäädäntöön

Kokoo­mus on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä saadak­seen halli­tuk­sen toteut­ta­maan muutok­set valmius­lain­sää­dän­töön

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä Suomen varau­tu­mi­sesta siir­to­lais­vir­to­jen ohjaa­mi­seen perus­tu­vaan hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että halli­tus valmis­te­lee lain­sää­dän­nön sen varalle, että Suomi joutuu kohtaa­maan saman­laista hybri­di­vai­kut­ta­mista kuin Puola, Latvia ja Liet­tua ovat viime aikoina koke­neet Valko-Venä­jän vastai­silla rajoil­laan.

”Väli­ky­sy­mys on meille väline varmis­taa, että halli­tus toteut­taa viime viikolla lupai­le­mansa valmius­lain­sää­dän­nön tarkis­ta­mi­sen. Vaadimme, että halli­tus toteut­taa sen tavalla, joka mahdol­lis­taa turva­pai­kan­haun keskeyt­tä­mi­sen määrä­ajaksi tilan­teessa, jossa turva­pai­kan­haku on muut­tu­nut turvan hake­mi­sesta ulko­val­lan painos­tus­vä­li­neeksi Suomea vastaan”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

”Kannamme huolta siitä, että halli­tus unoh­taa lupaa­mansa muutok­set, kun akuutti tilanne laan­tuu. Tule­vaan on valmis­tau­dut­tava hyvän sään aikana. Puoli­toista vuotta sitten päämi­nis­teri Marin lupasi, että valmius­la­kien tarkas­ta­mista käsi­tel­lään yhdessä, kun tarve tuli esiin Turkin ohjat­tua siir­to­lai­sia Krei­kan rajan yli. Mitään ei kuiten­kaan sen jälkeen ole tapah­tu­nut”, Mykkä­nen lisää.

Väli­ky­sy­myk­sellä kokoo­mus toivoo saavansa kirjal­li­set vastauk­set täsmäl­li­siin kysy­myk­siin, jotka väli­ky­sy­myk­sessä esite­tään.

”Pyrimme siihen, että tulok­sena on uhkaa ennal­taeh­käi­sevä lain­sää­dän­nön muutos tämän vaali­kau­den kuluessa. Suomen on pois­tet­tava ennalta ulko­val­to­jen syyt kokeilla hybri­di­vai­kut­ta­mista turva­pai­kan­ha­ki­joita hyväk­si­käyt­tä­mällä. Se on ainoa tapa estää tilanne, joka on inhi­mil­li­nen kata­strofi kymme­nille tuhan­sille mukaan tempais­tuille ihmi­sille sekä uhka kohde­maan kansal­li­selle turval­li­suu­delle ja riip­pu­mat­to­muu­delle. Tällai­sesta on tuore esimerkki Valko-Venä­jän ja sen EU-naapu­rei­den rajoilta”, Mykkä­nen sanoo.

Mykkä­nen pitää Valko-Venä­jän synnyt­tä­mää tilan­netta vaka­vana ihmi­soi­keus­ri­kok­sena. Kokoo­mus painot­taa, että EU-maiden on yhdessä luotava vahva paine siihen, että Valko-Venäjä sallii huma­ni­taa­ri­sen avun raja­vyö­hyk­keelle työn­tä­mil­leen ihmi­sille. Puolu­een mielestä EU:n ja Puolan yhteis­työn osana Puolan on sallit­tava kansain­vä­lis­ten tark­kai­li­joi­den ja median toiminta Puolan puolella rajaa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800

20.11.2021

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi

10.11.2021

Kokoo­mus: Keski­ty­tään palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen

Kokoo­mus haluaa, että tule­villa hyvin­voin­tia­lueilla keski­ty­tään ihmis­ten hyvin­voin­nin lisää­mi­seen ja palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen. Puolu­een kärki­ta­voit­teina tammi­kuun