Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä saadak­seen halli­tuk­sen toteut­ta­maan muutok­set valmius­lain­sää­dän­töön

Kokoo­mus on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä saadak­seen halli­tuk­sen toteut­ta­maan muutok­set valmius­lain­sää­dän­töön

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä Suomen varau­tu­mi­sesta siir­to­lais­vir­to­jen ohjaa­mi­seen perus­tu­vaan hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että halli­tus valmis­te­lee lain­sää­dän­nön sen varalle, että Suomi joutuu kohtaa­maan saman­laista hybri­di­vai­kut­ta­mista kuin Puola, Latvia ja Liet­tua ovat viime aikoina koke­neet Valko-Venä­jän vastai­silla rajoil­laan.

”Väli­ky­sy­mys on meille väline varmis­taa, että halli­tus toteut­taa viime viikolla lupai­le­mansa valmius­lain­sää­dän­nön tarkis­ta­mi­sen. Vaadimme, että halli­tus toteut­taa sen tavalla, joka mahdol­lis­taa turva­pai­kan­haun keskeyt­tä­mi­sen määrä­ajaksi tilan­teessa, jossa turva­pai­kan­haku on muut­tu­nut turvan hake­mi­sesta ulko­val­lan painos­tus­vä­li­neeksi Suomea vastaan”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

”Kannamme huolta siitä, että halli­tus unoh­taa lupaa­mansa muutok­set, kun akuutti tilanne laan­tuu. Tule­vaan on valmis­tau­dut­tava hyvän sään aikana. Puoli­toista vuotta sitten päämi­nis­teri Marin lupasi, että valmius­la­kien tarkas­ta­mista käsi­tel­lään yhdessä, kun tarve tuli esiin Turkin ohjat­tua siir­to­lai­sia Krei­kan rajan yli. Mitään ei kuiten­kaan sen jälkeen ole tapah­tu­nut”, Mykkä­nen lisää.

Väli­ky­sy­myk­sellä kokoo­mus toivoo saavansa kirjal­li­set vastauk­set täsmäl­li­siin kysy­myk­siin, jotka väli­ky­sy­myk­sessä esite­tään.

”Pyrimme siihen, että tulok­sena on uhkaa ennal­taeh­käi­sevä lain­sää­dän­nön muutos tämän vaali­kau­den kuluessa. Suomen on pois­tet­tava ennalta ulko­val­to­jen syyt kokeilla hybri­di­vai­kut­ta­mista turva­pai­kan­ha­ki­joita hyväk­si­käyt­tä­mällä. Se on ainoa tapa estää tilanne, joka on inhi­mil­li­nen kata­strofi kymme­nille tuhan­sille mukaan tempais­tuille ihmi­sille sekä uhka kohde­maan kansal­li­selle turval­li­suu­delle ja riip­pu­mat­to­muu­delle. Tällai­sesta on tuore esimerkki Valko-Venä­jän ja sen EU-naapu­rei­den rajoilta”, Mykkä­nen sanoo.

Mykkä­nen pitää Valko-Venä­jän synnyt­tä­mää tilan­netta vaka­vana ihmi­soi­keus­ri­kok­sena. Kokoo­mus painot­taa, että EU-maiden on yhdessä luotava vahva paine siihen, että Valko-Venäjä sallii huma­ni­taa­ri­sen avun raja­vyö­hyk­keelle työn­tä­mil­leen ihmi­sille. Puolu­een mielestä EU:n ja Puolan yhteis­työn osana Puolan on sallit­tava kansain­vä­lis­ten tark­kai­li­joi­den ja median toiminta Puolan puolella rajaa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content