Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokkaat Susanna Kisner ja Ted Apter
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus nimitti uuden puoluehallituksen ja kaksi uutta eurovaaliehdokasta

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Julkaistu:

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan.

Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi vuoden ensim­mäi­sessä kokouk­ses­saan puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2024. Lisäksi nimet­tiin kaksi ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin aiem­min nimet­ty­jen kuuden ehdok­kaan lisäksi. 

Nime­tyt ovat Ted Apter (Helsinki) ja Susanna Kisner (Pohjois-Pohjan­maa). 
 
Heidän myötään nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den luku­määrä nousi kahdek­saan. Aiem­min nime­tyt ovat Mika Kaso­nen (Uusi­maa), Maria Miala (Helsinki), Sirpa Pieti­käi­nen (Häme), Aura Salla (Helsinki), Jocka Träskbäck (Pirkan­maa) ja Henna Virk­ku­nen (Keski-Suomi). 
 
Uusien ehdok­kai­den esit­te­lyt:  
  
Ted Apter, 37 vuotta. Helsin­gistä. 

Koulu­tus: MSc (LSE) 2016; OTM (HY) 2016 

Elin­kei­no­po­li­tii­kan erityis­asian­tun­tija Suomen Ekono­meilla. EU-poli­tii­kan mais­te­ri­tut­kinto. Toimi­nut Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, Folk­tin­get-edus­ta­jana ja monissa kokoo­musyh­tei­sön luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Pitkä työko­ke­mus kasvu­po­li­tii­kasta työmark­ki­na­toi­min­nan kautta.  Vahvasti verkot­tu­nut ruot­sin­kie­li­sessä kentässä. Koke­musta EU-työstä sekä euro­vaa­li­kam­pan­join­nista. 

Susanna Kisner, 44 vuotta. Oulusta. 

Koulu­tus: Sairaan­hoi­taja, terveys­tie­tei­den mais­teri 

Tuore kokoo­mus­lai­nen, jolla on vahvat näytöt menes­tyk­sek­käi­den vaali­kam­pan­joi­den teke­mi­sestä. On kerän­nyt Oulun vaali­pii­ristä lähes 4000 ääntä edus­kun­ta­vaa­leissa, yli 1400 ääntä alue­vaa­leissa ja yli 800 ääntä kunta­vaa­leissa. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa ääni­saa­lis oli valta­kun­nal­li­sesti yli 9000, joista reilut 2300 Oulun vaali­pii­ristä ja yli 1300 Uudel­ta­maalta. Polii­tik­kona erikois­tu­nut erityi­sesti tervey­den, hyvin­voin­nin, elin­voi­man ja yrit­tä­jyy­den teemoi­hin. Vahva kansain­vä­li­nen ja kieli­tai­toi­nen tausta, asunut mm. 10 vuotta Yhdys­val­loissa ja 2 vuotta Saksassa. 


 
Puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­siksi jäse­niksi nimet­tiin:  
  
Tatu Rauha­mäki (Helsinki)   
Heikki Vest­man (Uusi­maa)  
Anna-Leena Yli-Jama (Varsi­nais-Suomi)  
Jarkko Sten­fors (Sata­kunta)  
Mika Järvi­nen (Häme) 
Jari Anders­son (Pirkan­maa) 
Jussi Virsu­nen (Kaak­kois-Suomi) 
Aulikki Sihvo­nen (Savo-Karjala) 
Niilo Nissi­nen (Keski-Suomi) 
Jesse Luhtala (Pohjan­maa) 
Tomi Kaismo (Pohjois-Pohjan­maa) 
Jyri Saas­ta­moi­nen (Kainuu) 
Riitta Savu­koski (Lappi) 
Binga Tupa­mäki (Kokoo­mus­nuo­ret) 
Pihla Keto-Huovi­nen (Kokoo­mus­nai­set) 
Henriina Rantala (Tuhat­kunta)  
  
Puolue­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­niksi nimet­tiin:  
 
Maarit Vieru­nen  (Helsinki) 
Sakari Mäki­nen (Uusi­maa) 
Janne Aso (Varsi­nais-Suomi)   
Terhi Uusi­talo (Sata­kunta) 
Maria Orzech (Häme) 
Ida Leino (Pirkan­maa) 
Oskari Valtola (Kaak­kois-Suomi) 
Markko Roth­ström (Savo-Karjala) 
Katja Isomöt­tö­nen (Keski-Suomi) 
Kai Pönti­nen (Pohjan­maa) 
Jorma Kivelä (Pohjois-Pohjan­maa) 
Matti-Jussi Pollari (Kainuu) 
Sanna Luoma (Lappi) 
Arvi Tolva­nen  (Kokoo­mus­nuo­ret) 
Salla Mäkelä (Kokoo­mus­nai­set) 
Emilia Junnila (Tuhat­kunta) 

  

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content