Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus nimesi neljä ehdokasta lisää eurovaaleihin

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man ja Sauli Seit­ten­ranta

Uusien ehdok­kai­den myötä kokoo­muk­sen ehdok­kai­den määrä nousee kahdek­saan­toista. Yhteensä puolue nimeää maksi­mi­mää­rän eli 20 ehdo­kasta. 

11.4.2024 nime­tyt uudet euro­vaa­lieh­dok­kaat: 

Sakari Pääkkö  

Sakari Pääkkö on kuopio­lai­nen kaupun­gin- ja alue­val­tuu­tettu. Pääkkö työs­ken­te­lee kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa talous­po­liit­ti­sena asian­tun­ti­jana. 

Pääkkö on valtio­tie­tei­den kandi­daatti ja terveys­ta­lous­tie­teen mais­te­rio­pis­ke­lija. Hän on toimi­nut kokoo­muk­sen Savo-Karja­lan piirin puheen­joh­ta­jana ja on Pohjois-Savon maakun­ta­hal­li­tuk­sen 2. vara­pu­heen­joh­ta­jana. Pääkkö on ollut kahdesti ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa.   

Maria Rauta­nen  

Maria Rauta­nen on sähkö­tek­nii­kan diplomi-insi­nööri, ja hän työs­ken­te­lee ydin­voi­ma­teol­li­suu­dessa järjes­tel­mä­asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Rauta­sella on myös oma mobii­lia­lan yritys.   

Rauta­nen on kotoi­sin Laiti­lasta, mutta hän on asunut viimei­set 20 vuotta Porissa. Hän on Porin kaupun­gin vara­val­tuu­tettu ja ollut ehdolla myös edus­kun­ta­vaa­leissa. Sydäntä lähellä ovat myös maata­lous ja maaseu­dun elin­kei­noe­lä­män vahvis­ta­mi­nen.  

Max Schul­man  

Max Schul­man on MTK:n vilja-asia­mies ja hän on tehnyt pitkän uran maata­lou­den parissa. Schul­man on on verk­kot­tu­nut niin Brys­se­lissä kuin Suomen viljan­tuot­ta­jien­kin keskuu­dessa. Töit­tensä ohella Schul­man pyörit­tää Lohjalla vanhaa perhe­ti­laansa, Iso-Teuta­rin karta­noa. Schul­man on mm. toimi­nut usei­den maata­lous­jär­jes­tö­jen neuvot­te­lu­kun­nissa ja erilai­sissa EU-liitän­näi­sissä elimissä.  

Sauli Seit­ten­ranta   

Turku­lai­nen Sauli Seit­ten­ranta on lääkäri ja kunta- ja alue­val­tuu­tettu. Seit­ten­ran­nalla on aiem­paa koke­musta yliop­pi­las­kun­ta­po­li­tii­kasta, kokoo­mus­nuo­rista ja kunta­po­li­tii­kasta. Euro­vaa­leissa Seit­ten­ranta tuo osaa­mista kokoo­muk­sen listalle erityi­sesti terveys­po­li­tiik­kaan ja esimer­kiksi EU:n lääkeo­ma­va­rai­suu­den ja TKI-toimin­nan kehit­tä­mi­seen. 
 
Kokoo­muk­sen aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat Ted Apter, Mika Kaso­nen, Ville Kaunisto, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Susanne Päivä­rinta, Henriina Rantala, Markku Rentto, Aura Salla, Janne Sankelo, Pekka Toveri, Jocka Träskbäck ja Henna Virk­ku­nen.   

Ehdok­kai­siin voi tutus­tua täällä: https://www.kokoomus.fi/eurovaalit/  

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit järjes­te­tään kaikissa EU:n jäsen­val­tioissa ajan­jak­solla 6.–9.6.2024. Suomessa äänes­tys­päivä on sunnun­tai 9.6.2024 ja ennak­ko­ää­nes­tys 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa vali­taan yhteensä 720 euroe­dus­ta­jaa eli “meppiä”, joista Suomesta vali­taan 15.  

Kokoo­mus kuuluu Euroo­pan kansan­puo­lue EPP:hen (Euro­pean People’s Party) puolu­ee­seen ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content