Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen eurovaaliehdokkaat
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus nimesi ensimmäiset ehdokkaat 2024 eurovaaleihin

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura Salla, Jocka Träskbäck ja Henna Virk­ku­nen.

Helsin­gissä sunnun­taina järjes­tetty kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimit­tä­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuussa järjes­tet­tä­viin euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen (Uusi­maa), Maria Miala (Helsinki), Sirpa Pieti­käi­nen (Häme), Aura Salla (Helsinki), Jocka Träskbäck (Pirkan­maa) ja Henna Virk­ku­nen (Keski-Suomi).  

“Kokoo­mus­lais­ten pärjää­mi­nen vaaleissa on erit­täin tärkeää, sillä maail­malla ja Suomessa myllää­vät muutos­voi­mat ovat sellai­sia, että kokoo­mus­lai­sille arvoille ja ihmis­ten osaa­mi­selle on tilausta. Teitä tarvi­taan luot­saa­maan Suomea eteen­päin tässä myrä­kässä”, puheen­joh­taja ja päämi­nis­teri Petteri Orpo sanoi kokouk­sessa pitä­mäs­sään puheessa.

Nyt nime­tyistä ehdok­kaista kaksi eli Virk­ku­nen ja Pieti­käi­nen ovat istu­via meppejä ja hake­vat uutta mandaat­tia. Yhteensä kokoo­mus tulee aset­ta­maan täyden määrän eli 20 euro­vaa­lieh­do­kasta. 

Vuoden 2024 euro­par­la­ment­ti­vaa­lit järjes­te­tään kaikissa EU:n jäsen­val­tioissa ajan­jak­solla 6.–9.6.2024. Suomessa äänes­tys­päivä on sunnun­tai 9.6.2024 ja ennak­ko­ää­nes­tys 29.5.–4.6.2024. 
Vaaleissa vali­taan yhteensä 720 euroe­dus­ta­jaa eli “meppiä”, joista Suomesta vali­taan 15.

Kokoo­mus kuuluu Euro­pean People’s Party -puolu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa.

Nimet­ty­jen ehdok­kai­den esit­te­lyt:

Mika Kaso­nen. Kaso­nen on ylikons­taa­peli Helsin­gissä ja toimii Vantaan kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana. Kaso­sen mukaan sisäistä turval­li­suutta ja krii­si­val­miutta on vahvis­tet­tava, niin koti­maassa kuin Euroo­pas­sa­kin.

Kaso­nen näkee, että Nato-jäse­nyy­destä huoli­matta Suomen täytyy pitää yllä uskot­ta­vaa puolus­tusta. Lähei­syys­pe­ri­aa­tetta ja kansal­lista päätök­sen­te­koa pitää hänen mukaansa vahvis­taa maa- ja metsä­ta­lou­teen, metsäs­tyk­seen ja reser­vi­läis­toi­min­taan liit­ty­vissä päätök­sissä. Velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen suun­taa pitää muut­taa ja vastus­taa yhteis­vel­koja.

Maria Miala on Kokoo­mus­nuor­ten 1. vara-pj ja vastaa Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton kansain­vä­li­sestä vaikut­ta­mi­sesta. Lisäksi hän on Helsin­gissä vara­val­tuu­tet­tuna ja Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.
Mialan mukaan Euroo­pan Unio­nilla on valtava merki­tys suoma­lais­ten elämään.

EU:n pitää edis­tää vahvoja sisä­mark­ki­noita ja huoleh­tia yhteis­ten ulko­ra­jo­jen turval­li­suu­desta. Lisäksi pitää huoleh­tia oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen toteu­tu­mi­sesta jokai­sessa jäsen­val­tiossa. EU:n pitää puolus­taa keskei­siä euroop­pa­lai­sia arvo­jaan, kuten tasa-arvoa, demo­kra­tiaa ja sivis­tystä.

Sirpa Pieti­käi­nen 
hakee peräti viidettä kautta meppinä. Pieti­käi­nen haluaa raken­taa vaurasta, inhi­mil­listä ja ekolo­gista Euroop­paa. Pieti­käi­sen mukaan vain vauras Eurooppa voi raken­taa hyvin­voin­tia ja pitää huolta ympä­ris­töstä.

Jokai­sella on oikeus elää oikeus­val­tiossa, jossa toteu­tu­vat demo­kra­tia, moni-arvoi­suus, kansa­lais­ten perus­oi­keu­det ja hyvän elämän edel­ly­tyk­set. Pieti­käi­nen näkee, että on jo olemassa kaikki tarvit­tava tieto, raha ja osaa­mi­nen maapal­lon elin­kel­poi­suu­den säilyt­tä­mi­seksi. Suurin haas­teemme on korviemme välissä.

Aura Salla on EU-poli­tiik­kaan erikois­tu­nut valtio­tie­tei­den tohtori, kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja suuren valio­kun­nan jäsen, jolla on pitkä koke­mus EU-tehtä­vistä Brys­se­lissä. Auran tavoit­teena on omava­rai­nen Euroo­pan unioni, joka keskit­tyy ydin­teh­tä­viinsä eli talou­teen, ympä­ristö- ja ilmas­to­po­li­tiik­kaan sekä länsi­mais­ten arvo­jen, vakaan turval­li­suusym­pä­ris­tön ja demo­kra­tian edis­tä­mi­seen. Suomi ja suoma­lai­set ansait­se­vat Euroo­pan parla­ment­tiin asian­tun­te­via edus­ta­jia, jotka tunte­vat euroop­pa­lai­sen poli­tii­kan kentän, EU-lain­sää­dän­nön ja sen miten Brys­se­lissä toimi­taan. Nyt on muutok­sen aika.

Jocka Träskbäck
 on toimi­nut 30 vuotta yrit­tä­jänä. Hän on Lempää­län kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­taja, alue­val­tuu­tettu ja halli­tus­teh­tä­vissä useissa yrityk­sissä. Träskbäc­kin visio Euroo­pan unio­nista on sisäi­sesti ja ulko­ra­joilta turval­li­nen sekä nykyistä omava­rai­sempi unioni, jossa jäsen­val­tiot kanta­vat itse vastuuta omasta talou­des­taan ilman uutta yhteis­vel­kaa.

Suoma­lai­seen työhön ja yrit­tä­jyy­teen vaikut­ta­vaa sään­te­lyä tulee vähen­tää ja maamme erityis­a­sema maa- ja metsä­ta­lou­den, teol­li­suu­den sekä geopo­liit­ti­sen aseman osalta tulee huomioida EU-päätök­sen­teossa parem­min.

Henna Virk­ku­nen hakee kolmatta kautta meppinä. Virk­ku­nen haluaa haluaa käyt­tää koke­mus­taan ja vaikut­ta­mi­sen verkos­toja suoma­lais­ten hyväksi. Virk­ku­nen haluaa raken­taa Eurooppa, joka on talou­del­li­sesti menes­tyvä, turval­li­nen ja rauhal­li­nen ja jossa ihmi­sarvo on jaka­ma­ton.

Virk­ku­nen näkee, että talous on pohja hyvin­voin­nille. Euroo­pan on oltava paikka, joka innos­taa yrit­tä­mään, inno­voi­maan, inves­toi­maan ja luomaan uutta. Libe­raa­leja arvoja on puolus­tet­tava, mutta samaan aikaan on ratkot­tava turval­li­suu­teen, ilmas­ton­muu­tok­seen, ener­gia­siir­ty­mään ja digi­taa­li­seen loik­kaan liit­ty­viä vaikeuk­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content