Kokoo­mus: Lapsia ja nuoria on pystyt­tävä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin - ”90-luvun laman virheet eivät saa tois­tua, kun krii­sin jälkiä hoide­taan”

Julkaistu: 02.04.2020

Kokoo­mus on julkais­sut tänään ehdo­tuk­sensa heikoim­massa asemassa olevien lasten ja nuor­ten aseman turvaa­mi­seksi krii­sio­loissa.

Kansan­edus­taja ja kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen on huolis­saan haavoit­tu­vim­massa asemassa olevista lapsista.

”Lasten arjessa on nyt vähem­män aikui­sia, vähem­män turva­verk­koja. Riski kasvaa, että lapsen tai nuoren hätää ei huomata. Lapsia on pystyt­tävä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin. Huoli on suuri erityi­sesti niistä lapsista ja nuorista, joiden kotio­lot ovat heikom­mat ja jotka tarvit­se­vat normaa­liar­jes­sa­kin paljon tukea. Kaikille lapsille koti ei ole turval­li­nen”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen estä­mi­seksi tehdyt vält­tä­mät­tö­mät rajoi­tuk­set ihmis­ten arkeen kohte­le­vat lapsia, nuoria ja perheitä hyvin eri tavoin. Kokoo­mus katsoo, että erityi­sesti krii­sin pitkit­tyessä on kiin­ni­tet­tävä vaka­vaa huomiota lasten oikeuk­sien toteu­tu­mi­seen ja lasten suoje­luun. Se edel­lyt­tää riit­tä­viä resurs­seja, selkeitä valta­kun­nal­li­sia linjauk­sia sekä eri viran­omais­ten ja kansa­lais­jär­jes­tö­jen hyvää yhteis­työtä.

”Tärkeintä on varmis­taa, että jokai­nen lapsi varmasti tavoi­te­taan myös poik­keus­o­lo­jen aikana. Koulut tarvit­se­vat selkeät ohjeis­tuk­set ja käytän­nöt, miten toimia, jos lapsi ei vastaa etäope­tus­teh­tä­viin tai jos muusta syystä huoli lapsesta tai perheestä herää”, Grahn-Laaso­nen toteaa.

Suomessa on jo tällä hetkellä yli 60 000 syrjäy­ty­nyttä nuorta. Koro­na­kriisi voi pahen­taa tätä enti­ses­tään. Aikana, jolloin kouluissa ei vietetä aikaa, on iso riski siihen, että yhä useampi nuori jää syrjään eikä pääse palve­lui­den piiriin.

”Emme saa tois­taa 90-luvun laman virheitä, yksi­kin syrjäy­ty­nyt nuori on liikaa. Pain­opiste on siir­ret­tävä ennal­taeh­käi­se­viin perus­pal­ve­lui­hin, joiden toteu­tu­mi­nen on turvat­tava. Lasten ja nuor­ten hätään on havah­dut­tava ajoissa,” Grahn-Laaso­nen sanoo.

Tutustu kokoo­muk­sen ehdo­tuk­siin täällä.