Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus lähtee aluevaaleihin täysillä ehdokaslistoilla

Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Julkaistu:

Kokoo­mus lähtee tammi­kuun alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla kaikilla 21 hyvin­voin­tia­lu­eella. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jista 21 on ehdolla alue­vaa­leissa.

”Olen valta­van iloi­nen ja tyyty­väi­nen täysistä ehdo­kas­lis­toista. Täydet listat kerto­vat, että meillä on vahva halu vaikut­taa jokai­sella hyvin­voin­tia­lu­eella siihen, että ihmi­sille tärkeät palve­lut saadaan toimi­viksi. Kokoo­mus on tosis­saan alue­vaa­leissa mukana, ja tältä pohjalta on hyvä lähteä tavoit­te­le­maan vaalien ykkös­paik­kaa”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Ensim­mäi­sistä alue­val­tuus­toista paik­kaa tavoit­te­le­vat kokoo­mus­joh­dosta puheen­joh­taja Petteri Orpo (Varsi­nais-Suomi), vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen (Etelä-Savo) ja Anna-Kaisa Ikonen (Pirkan­maa), edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen (Uusi­maa) ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto (Lappi).

Kokoo­muk­sen ehdok­kaista naisia on noin 45 prosent­tia. Ehdok­kaissa on paljon sote- ja pelas­tusa­lan ammat­ti­lai­sia. Myös kunnan­val­tuu­tet­tuja on ehdolla runsaasti.

Joil­la­kin alueilla kokoo­muk­sella on tekni­nen vaali­liitto. Niiden kanssa yhteen­las­ket­tuna listo­jen ehdo­kas­määrä on täydet 1711. Kokoo­muk­sella on kaik­ki­aan 1629 ehdo­kasta. 

Kokko muis­tut­taa, että hyvin­voin­tia­luei­den raken­ta­mi­nen on iso urakka. Osalle alueita uudis­tuk­sen aika­taulu on erit­täin haas­tava.

”Hyvin­voin­tia­lueilla tarvi­taan nyt osaa­via, maalais­jär­keä käyt­tä­viä päät­tä­jiä. Sellai­sia, jotka halua­vat lisätä ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa, huoleh­ti­vat että eurot käyte­tään palve­lui­hin, ei byro­kra­ti­aan ja pitä­vät huolta pelas­tus­pal­ve­lui­den toimi­vuu­desta”, Kokko sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

2.5.2022

Petteri Orpo puhuu Atlantti-seuralle 3.5.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo pitää tiis­taina 3.5. Atlantti-seuran tilai­suu­dessa ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sen katsauk­sen aiheella “Askel­mer­kit kohti turval­li­sem­paa Suomea”. Suomen Atlantti-Seura

27.4.2022

Edus­kun­ta­ryh­mät: Himmetä ei muis­tot koskaan saa - sotiemme vete­raa­nien perin­ne­työtä on vaalit­tava

Edus­kun­ta­ryh­mät osoit­ta­vat kunnioi­tuk­sensa sota­ve­te­raa­neille ja vetoa­vat, että vete­raa­ni­pe­rin­nettä säily­te­tään, hoide­taan ja vaali­taan keskei­senä osana suoma­laista yhteis­kun­taa nyt ja tule­vai­suu­dessa. Suomi

7.4.2022

Orpo ja Kris­ters­son: Suomen ja Ruot­sin haet­tava Natoon tänä keväänä

(Kuvaaja: Jose­fine Anjou) Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää Suomen Nato-jäsen­­ha­­ke­­muk­­sen jättä­mistä mahdol­li­sim­man pian, jo tämän kevään aikana. Näin Suomi olisi

Skip to content