Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Julkaistu:

Kokoo­mus lähtee tammi­kuun alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla kaikilla 21 hyvin­voin­tia­lu­eella. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jista 21 on ehdolla alue­vaa­leissa.

”Olen valta­van iloi­nen ja tyyty­väi­nen täysistä ehdo­kas­lis­toista. Täydet listat kerto­vat, että meillä on vahva halu vaikut­taa jokai­sella hyvin­voin­tia­lu­eella siihen, että ihmi­sille tärkeät palve­lut saadaan toimi­viksi. Kokoo­mus on tosis­saan alue­vaa­leissa mukana, ja tältä pohjalta on hyvä lähteä tavoit­te­le­maan vaalien ykkös­paik­kaa”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Ensim­mäi­sistä alue­val­tuus­toista paik­kaa tavoit­te­le­vat kokoo­mus­joh­dosta puheen­joh­taja Petteri Orpo (Varsi­nais-Suomi), vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen (Etelä-Savo) ja Anna-Kaisa Ikonen (Pirkan­maa), edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen (Uusi­maa) ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto (Lappi).

Kokoo­muk­sen ehdok­kaista naisia on noin 45 prosent­tia. Ehdok­kaissa on paljon sote- ja pelas­tusa­lan ammat­ti­lai­sia. Myös kunnan­val­tuu­tet­tuja on ehdolla runsaasti.

Joil­la­kin alueilla kokoo­muk­sella on tekni­nen vaali­liitto. Niiden kanssa yhteen­las­ket­tuna listo­jen ehdo­kas­määrä on täydet 1711. Kokoo­muk­sella on kaik­ki­aan 1629 ehdo­kasta. 

Kokko muis­tut­taa, että hyvin­voin­tia­luei­den raken­ta­mi­nen on iso urakka. Osalle alueita uudis­tuk­sen aika­taulu on erit­täin haas­tava.

”Hyvin­voin­tia­lueilla tarvi­taan nyt osaa­via, maalais­jär­keä käyt­tä­viä päät­tä­jiä. Sellai­sia, jotka halua­vat lisätä ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa, huoleh­ti­vat että eurot käyte­tään palve­lui­hin, ei byro­kra­ti­aan ja pitä­vät huolta pelas­tus­pal­ve­lui­den toimi­vuu­desta”, Kokko sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content