Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus lähtee aluevaaleihin täysillä ehdokaslistoilla

Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Julkaistu:

Kokoo­mus lähtee tammi­kuun alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla kaikilla 21 hyvin­voin­tia­lu­eella. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jista 21 on ehdolla alue­vaa­leissa.

”Olen valta­van iloi­nen ja tyyty­väi­nen täysistä ehdo­kas­lis­toista. Täydet listat kerto­vat, että meillä on vahva halu vaikut­taa jokai­sella hyvin­voin­tia­lu­eella siihen, että ihmi­sille tärkeät palve­lut saadaan toimi­viksi. Kokoo­mus on tosis­saan alue­vaa­leissa mukana, ja tältä pohjalta on hyvä lähteä tavoit­te­le­maan vaalien ykkös­paik­kaa”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Ensim­mäi­sistä alue­val­tuus­toista paik­kaa tavoit­te­le­vat kokoo­mus­joh­dosta puheen­joh­taja Petteri Orpo (Varsi­nais-Suomi), vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen (Etelä-Savo) ja Anna-Kaisa Ikonen (Pirkan­maa), edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen (Uusi­maa) ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto (Lappi).

Kokoo­muk­sen ehdok­kaista naisia on noin 45 prosent­tia. Ehdok­kaissa on paljon sote- ja pelas­tusa­lan ammat­ti­lai­sia. Myös kunnan­val­tuu­tet­tuja on ehdolla runsaasti.

Joil­la­kin alueilla kokoo­muk­sella on tekni­nen vaali­liitto. Niiden kanssa yhteen­las­ket­tuna listo­jen ehdo­kas­määrä on täydet 1711. Kokoo­muk­sella on kaik­ki­aan 1629 ehdo­kasta. 

Kokko muis­tut­taa, että hyvin­voin­tia­luei­den raken­ta­mi­nen on iso urakka. Osalle alueita uudis­tuk­sen aika­taulu on erit­täin haas­tava.

”Hyvin­voin­tia­lueilla tarvi­taan nyt osaa­via, maalais­jär­keä käyt­tä­viä päät­tä­jiä. Sellai­sia, jotka halua­vat lisätä ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa, huoleh­ti­vat että eurot käyte­tään palve­lui­hin, ei byro­kra­ti­aan ja pitä­vät huolta pelas­tus­pal­ve­lui­den toimi­vuu­desta”, Kokko sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.12.2021

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen on tyyty­väi­nen histo­rial­li­seen TKI-sopuun: “Tarvit­semme rohkeita prio­ri­soin­teja tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja ja parla­men­taa­ri­sen TKI-työryh­­män jäsen Kai Mykkä­nen on tyyty­väi­nen, että on löydetty parla­men­taa­ri­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, miten Suomi etenee kohti TKI-rahoi­­tus­­ta­­son

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800

20.11.2021

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi