Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Julkaistu:

Kokoo­mus lähtee tammi­kuun alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla kaikilla 21 hyvin­voin­tia­lu­eella. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jista 21 on ehdolla alue­vaa­leissa.

”Olen valta­van iloi­nen ja tyyty­väi­nen täysistä ehdo­kas­lis­toista. Täydet listat kerto­vat, että meillä on vahva halu vaikut­taa jokai­sella hyvin­voin­tia­lu­eella siihen, että ihmi­sille tärkeät palve­lut saadaan toimi­viksi. Kokoo­mus on tosis­saan alue­vaa­leissa mukana, ja tältä pohjalta on hyvä lähteä tavoit­te­le­maan vaalien ykkös­paik­kaa”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Ensim­mäi­sistä alue­val­tuus­toista paik­kaa tavoit­te­le­vat kokoo­mus­joh­dosta puheen­joh­taja Petteri Orpo (Varsi­nais-Suomi), vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen (Etelä-Savo) ja Anna-Kaisa Ikonen (Pirkan­maa), edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen (Uusi­maa) ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto (Lappi).

Kokoo­muk­sen ehdok­kaista naisia on noin 45 prosent­tia. Ehdok­kaissa on paljon sote- ja pelas­tusa­lan ammat­ti­lai­sia. Myös kunnan­val­tuu­tet­tuja on ehdolla runsaasti.

Joil­la­kin alueilla kokoo­muk­sella on tekni­nen vaali­liitto. Niiden kanssa yhteen­las­ket­tuna listo­jen ehdo­kas­määrä on täydet 1711. Kokoo­muk­sella on kaik­ki­aan 1629 ehdo­kasta. 

Kokko muis­tut­taa, että hyvin­voin­tia­luei­den raken­ta­mi­nen on iso urakka. Osalle alueita uudis­tuk­sen aika­taulu on erit­täin haas­tava.

”Hyvin­voin­tia­lueilla tarvi­taan nyt osaa­via, maalais­jär­keä käyt­tä­viä päät­tä­jiä. Sellai­sia, jotka halua­vat lisätä ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa, huoleh­ti­vat että eurot käyte­tään palve­lui­hin, ei byro­kra­ti­aan ja pitä­vät huolta pelas­tus­pal­ve­lui­den toimi­vuu­desta”, Kokko sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

Skip to content