Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Julkaistu:

Kokoo­mus lähtee tammi­kuun alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla kaikilla 21 hyvin­voin­tia­lu­eella. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jista 21 on ehdolla alue­vaa­leissa.

”Olen valta­van iloi­nen ja tyyty­väi­nen täysistä ehdo­kas­lis­toista. Täydet listat kerto­vat, että meillä on vahva halu vaikut­taa jokai­sella hyvin­voin­tia­lu­eella siihen, että ihmi­sille tärkeät palve­lut saadaan toimi­viksi. Kokoo­mus on tosis­saan alue­vaa­leissa mukana, ja tältä pohjalta on hyvä lähteä tavoit­te­le­maan vaalien ykkös­paik­kaa”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Ensim­mäi­sistä alue­val­tuus­toista paik­kaa tavoit­te­le­vat kokoo­mus­joh­dosta puheen­joh­taja Petteri Orpo (Varsi­nais-Suomi), vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen (Etelä-Savo) ja Anna-Kaisa Ikonen (Pirkan­maa), edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen (Uusi­maa) ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto (Lappi).

Kokoo­muk­sen ehdok­kaista naisia on noin 45 prosent­tia. Ehdok­kaissa on paljon sote- ja pelas­tusa­lan ammat­ti­lai­sia. Myös kunnan­val­tuu­tet­tuja on ehdolla runsaasti.

Joil­la­kin alueilla kokoo­muk­sella on tekni­nen vaali­liitto. Niiden kanssa yhteen­las­ket­tuna listo­jen ehdo­kas­määrä on täydet 1711. Kokoo­muk­sella on kaik­ki­aan 1629 ehdo­kasta. 

Kokko muis­tut­taa, että hyvin­voin­tia­luei­den raken­ta­mi­nen on iso urakka. Osalle alueita uudis­tuk­sen aika­taulu on erit­täin haas­tava.

”Hyvin­voin­tia­lueilla tarvi­taan nyt osaa­via, maalais­jär­keä käyt­tä­viä päät­tä­jiä. Sellai­sia, jotka halua­vat lisätä ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa, huoleh­ti­vat että eurot käyte­tään palve­lui­hin, ei byro­kra­ti­aan ja pitä­vät huolta pelas­tus­pal­ve­lui­den toimi­vuu­desta”, Kokko sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content