Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus: Krii­sin­kes­tävä Suomi pärjää maail­massa

Kokoo­mus: Krii­sin­kes­tävä Suomi pärjää maail­massa

Julkaistu:


Kokoo­mus haluaa Suomelle stra­te­gian siitä, miten Suomi selviää parhai­ten muut­tu­neessa maail­man­ti­lan­teessa.

”Suomen tulee nyt kaikin mahdol­li­sin keinoin kasvat­taa krii­sin­kes­tä­vyyt­tään ja varau­tua maail­man myller­ryk­siin. Tämä tarkoit­taa panos­tuk­sia niin maan­puo­lus­tuk­seen, huol­to­var­muu­teen kuin esimer­kiksi ener­gia- ja ruokao­ma­va­rai­suu­teen”, sanoo kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen.

Kokoo­mus julkaisi perjan­taina Krii­sin­kes­tävä Suomi -keskus­te­lu­na­vauk­sen. Keskus­te­lu­na­vaus käsit­te­lee Suomen varau­tu­mista Ukrai­nan sodan aiheut­ta­miin ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­siin muutok­siin. 

Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus käsit­te­lee yhteis­kun­nan varau­tu­mi­sen tarpeita maan­puo­lus­tuk­sen, huol­to­var­muu­den, ener­gia- ja ruokao­ma­va­rai­suu­den, kyber- ja infor­maa­tio­tur­val­li­suu­den, väes­tön­suo­je­lun raja­tur­val­li­suu­den sekä talou­del­li­sen krii­sin­kes­tä­vyy­den saralla. Kokoo­mus tarjoaa avauk­sel­laan halli­tuk­selle ehdo­tuk­sia ja valmiita toimen­pi­teitä keskei­sistä muutos­tar­peista.

”Maan­puo­lus­tuk­sen ja huol­to­var­muu­den panos­tus­ten ohella on keski­tyt­tävä myös talou­del­li­seen krii­sin­kes­tä­vyy­teen. Tämä tarkoit­taa Suomen talous­kas­vun vauh­dit­ta­mista ja julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mista, jotta talou­dessa on enem­män liik­ku­ma­va­raa myös tule­via haas­teita varten”, Häkkä­nen sanoo.

Kokoo­mus esit­tää esimer­kiksi puolus­tus­me­noi­hin tehty­jen noin 55 miljoo­nan euron leik­kaus­ten peru­mista ja puolus­tus­voi­mien toimin­ta­me­no­jen lisää­mistä ensi vuodelle 110 miljoo­nalla eurolla. Summa tulisi nostaa 150 miljoo­naan euroon vuoteen 2027 mennessä. 

”Kokoo­muk­selle vält­tä­mät­tö­mät panos­tuk­set yhteis­kun­nan koko­nais­tur­val­li­suu­teen ja Suomen selviä­mi­sen turvaa­mi­seen ovat ensiar­voi­sen tärkeitä. Haluamme vahvis­taa Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suutta ja olemme työssä mukana. Ehdot­ta­mamme toimen­pi­teet ovat halli­tuk­sen käytet­tä­vissä,” Häkkä­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content