Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus: Krii­sin­kes­tävä Suomi pärjää maail­massa

Kokoo­mus: Krii­sin­kes­tävä Suomi pärjää maail­massa

Julkaistu:


Kokoo­mus haluaa Suomelle stra­te­gian siitä, miten Suomi selviää parhai­ten muut­tu­neessa maail­man­ti­lan­teessa.

”Suomen tulee nyt kaikin mahdol­li­sin keinoin kasvat­taa krii­sin­kes­tä­vyyt­tään ja varau­tua maail­man myller­ryk­siin. Tämä tarkoit­taa panos­tuk­sia niin maan­puo­lus­tuk­seen, huol­to­var­muu­teen kuin esimer­kiksi ener­gia- ja ruokao­ma­va­rai­suu­teen”, sanoo kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen.

Kokoo­mus julkaisi perjan­taina Krii­sin­kes­tävä Suomi -keskus­te­lu­na­vauk­sen. Keskus­te­lu­na­vaus käsit­te­lee Suomen varau­tu­mista Ukrai­nan sodan aiheut­ta­miin ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­siin muutok­siin. 

Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus käsit­te­lee yhteis­kun­nan varau­tu­mi­sen tarpeita maan­puo­lus­tuk­sen, huol­to­var­muu­den, ener­gia- ja ruokao­ma­va­rai­suu­den, kyber- ja infor­maa­tio­tur­val­li­suu­den, väes­tön­suo­je­lun raja­tur­val­li­suu­den sekä talou­del­li­sen krii­sin­kes­tä­vyy­den saralla. Kokoo­mus tarjoaa avauk­sel­laan halli­tuk­selle ehdo­tuk­sia ja valmiita toimen­pi­teitä keskei­sistä muutos­tar­peista.

”Maan­puo­lus­tuk­sen ja huol­to­var­muu­den panos­tus­ten ohella on keski­tyt­tävä myös talou­del­li­seen krii­sin­kes­tä­vyy­teen. Tämä tarkoit­taa Suomen talous­kas­vun vauh­dit­ta­mista ja julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mista, jotta talou­dessa on enem­män liik­ku­ma­va­raa myös tule­via haas­teita varten”, Häkkä­nen sanoo.

Kokoo­mus esit­tää esimer­kiksi puolus­tus­me­noi­hin tehty­jen noin 55 miljoo­nan euron leik­kaus­ten peru­mista ja puolus­tus­voi­mien toimin­ta­me­no­jen lisää­mistä ensi vuodelle 110 miljoo­nalla eurolla. Summa tulisi nostaa 150 miljoo­naan euroon vuoteen 2027 mennessä. 

”Kokoo­muk­selle vält­tä­mät­tö­mät panos­tuk­set yhteis­kun­nan koko­nais­tur­val­li­suu­teen ja Suomen selviä­mi­sen turvaa­mi­seen ovat ensiar­voi­sen tärkeitä. Haluamme vahvis­taa Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suutta ja olemme työssä mukana. Ehdot­ta­mamme toimen­pi­teet ovat halli­tuk­sen käytet­tä­vissä,” Häkkä­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content