Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus: Keskitytään palveluiden parantamiseen, ei hallinnon ja byrokratian kasvattamiseen

Kokoo­mus: Keski­ty­tään palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­mus haluaa, että tule­villa hyvin­voin­tia­lueilla keski­ty­tään ihmis­ten hyvin­voin­nin lisää­mi­seen ja palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen. Puolu­een kärki­ta­voit­teina tammi­kuun alue­vaa­leissa on saada ihmi­set jonoista hoitoon, tarjota sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den käyt­tä­jille nykyistä enem­män mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa palve­lui­hinsa ja turvata henki­lös­tön jaksa­mi­nen ja viih­ty­vyys työs­sään. Lisäksi kokoo­mus painot­taa tasa­ver­tais­ten ja laaduk­kai­den ensi­hoito- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den turvaa­mista kaik­kialla Suomessa. Pelas­tus­pal­ve­lut eivät saa jäädä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den varjoon.

Kokoo­mus julkaisi Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä -ohjel­mansa keski­viik­kona Helsin­gissä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo, että halli­tuk­sen sote-malli ei anna mitään takeita siitä, että hoiva ja turva lisään­ty­vät. Tammi­kuussa valit­ta­villa päät­tä­jillä on iso työ edes­sään.

”Me haluamme, että ihmi­set pääse­vät suju­vasti hoitoon ja että rajal­li­set resurs­sit riit­tä­vät ikään­ty­vän väes­tön palve­lu­tar­pei­siin. Palve­luita pitää saada silloin, kun niitä tarvit­see. Ei ole merki­tystä sillä, tuot­taako palve­lut hyvin­voin­tia­lue, yrit­täjä vai sote-alan järjestö. Kyllä nämä asiat ovat ihan maalais­jär­jellä ja sydä­mellä ratkais­ta­vissa”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus esit­tää ohjel­mas­saan muiden muassa palve­luse­te­lei­den käytön laajen­ta­mista, yksi­tyi­sen sairaan­hoi­don Kela-korvauk­sen kehit­tä­mistä, valta­kun­nal­lista tera­pia­ta­kuuta ja omais­hoi­ta­jien aseman paran­ta­mista.

Kokoo­mus muis­tut­taa, että meille kaikille tärkeät palve­lut voidaan turvata vain sillä, että taloutta hoide­taan vastuul­li­sesti. Maakun­ta­ve­rolle kokoo­mus sanoo ei.

”Raha ei tee ketään terveeksi, mutta sen jatkuva puute sairas­tut­taa kaiken ympä­ril­lään. Toimiva talous on hoivan ja turvan perus­e­del­ly­tys. Me emme halua, että hyvin­voin­tia­luei­den huonosti hoide­tun talou­den takia suoma­lais­ten palve­lut kärsi­vät, vero­taakka kasvaa tai valtion velkaan­tu­mi­nen lisään­tyy”, Orpo toteaa.

Kokoo­muk­sen alue­vaa­lioh­jel­maan pääset tutus­tu­maan tästä: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-aluevaaliohjelma-2022/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

3.12.2022

Petteri Orpo: Puoluei­den vaih­toeh­dot esiin – talous on tasa­pai­no­tet­tava

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii puolueilta konkreet­ti­sia esityk­siä julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja velkaan­tu­mi­sen lopet­ta­mi­seksi. Nyt valtaosa edus­kun­ta­puo­lueista etenee kohti vaaleja

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

23.5.2022

Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen on kuol­lut

Minis­teri, kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen on kuol­lut. Suomi­nen kuoli koto­naan 83-vuoti­aana. Suomi­nen toimi Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuosina 1979-1991 ja kauppa-

Skip to content