Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus: Keski­ty­tään palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen

Kokoo­mus: Keski­ty­tään palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­mus haluaa, että tule­villa hyvin­voin­tia­lueilla keski­ty­tään ihmis­ten hyvin­voin­nin lisää­mi­seen ja palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen. Puolu­een kärki­ta­voit­teina tammi­kuun alue­vaa­leissa on saada ihmi­set jonoista hoitoon, tarjota sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den käyt­tä­jille nykyistä enem­män mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa palve­lui­hinsa ja turvata henki­lös­tön jaksa­mi­nen ja viih­ty­vyys työs­sään. Lisäksi kokoo­mus painot­taa tasa­ver­tais­ten ja laaduk­kai­den ensi­hoito- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den turvaa­mista kaik­kialla Suomessa. Pelas­tus­pal­ve­lut eivät saa jäädä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den varjoon.

Kokoo­mus julkaisi Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä -ohjel­mansa keski­viik­kona Helsin­gissä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo, että halli­tuk­sen sote-malli ei anna mitään takeita siitä, että hoiva ja turva lisään­ty­vät. Tammi­kuussa valit­ta­villa päät­tä­jillä on iso työ edes­sään.

”Me haluamme, että ihmi­set pääse­vät suju­vasti hoitoon ja että rajal­li­set resurs­sit riit­tä­vät ikään­ty­vän väes­tön palve­lu­tar­pei­siin. Palve­luita pitää saada silloin, kun niitä tarvit­see. Ei ole merki­tystä sillä, tuot­taako palve­lut hyvin­voin­tia­lue, yrit­täjä vai sote-alan järjestö. Kyllä nämä asiat ovat ihan maalais­jär­jellä ja sydä­mellä ratkais­ta­vissa”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus esit­tää ohjel­mas­saan muiden muassa palve­luse­te­lei­den käytön laajen­ta­mista, yksi­tyi­sen sairaan­hoi­don Kela-korvauk­sen kehit­tä­mistä, valta­kun­nal­lista tera­pia­ta­kuuta ja omais­hoi­ta­jien aseman paran­ta­mista.

Kokoo­mus muis­tut­taa, että meille kaikille tärkeät palve­lut voidaan turvata vain sillä, että taloutta hoide­taan vastuul­li­sesti. Maakun­ta­ve­rolle kokoo­mus sanoo ei.

”Raha ei tee ketään terveeksi, mutta sen jatkuva puute sairas­tut­taa kaiken ympä­ril­lään. Toimiva talous on hoivan ja turvan perus­e­del­ly­tys. Me emme halua, että hyvin­voin­tia­luei­den huonosti hoide­tun talou­den takia suoma­lais­ten palve­lut kärsi­vät, vero­taakka kasvaa tai valtion velkaan­tu­mi­nen lisään­tyy”, Orpo toteaa.

Kokoo­muk­sen alue­vaa­lioh­jel­maan pääset tutus­tu­maan tästä: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-aluevaaliohjelma-2022/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content