Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus: Keskitytään palveluiden parantamiseen, ei hallinnon ja byrokratian kasvattamiseen

Kokoo­mus: Keski­ty­tään palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­mus haluaa, että tule­villa hyvin­voin­tia­lueilla keski­ty­tään ihmis­ten hyvin­voin­nin lisää­mi­seen ja palve­lui­den paran­ta­mi­seen, ei hallin­non ja byro­kra­tian kasvat­ta­mi­seen. Puolu­een kärki­ta­voit­teina tammi­kuun alue­vaa­leissa on saada ihmi­set jonoista hoitoon, tarjota sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den käyt­tä­jille nykyistä enem­män mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa palve­lui­hinsa ja turvata henki­lös­tön jaksa­mi­nen ja viih­ty­vyys työs­sään. Lisäksi kokoo­mus painot­taa tasa­ver­tais­ten ja laaduk­kai­den ensi­hoito- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den turvaa­mista kaik­kialla Suomessa. Pelas­tus­pal­ve­lut eivät saa jäädä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den varjoon.

Kokoo­mus julkaisi Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä -ohjel­mansa keski­viik­kona Helsin­gissä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo, että halli­tuk­sen sote-malli ei anna mitään takeita siitä, että hoiva ja turva lisään­ty­vät. Tammi­kuussa valit­ta­villa päät­tä­jillä on iso työ edes­sään.

”Me haluamme, että ihmi­set pääse­vät suju­vasti hoitoon ja että rajal­li­set resurs­sit riit­tä­vät ikään­ty­vän väes­tön palve­lu­tar­pei­siin. Palve­luita pitää saada silloin, kun niitä tarvit­see. Ei ole merki­tystä sillä, tuot­taako palve­lut hyvin­voin­tia­lue, yrit­täjä vai sote-alan järjestö. Kyllä nämä asiat ovat ihan maalais­jär­jellä ja sydä­mellä ratkais­ta­vissa”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus esit­tää ohjel­mas­saan muiden muassa palve­luse­te­lei­den käytön laajen­ta­mista, yksi­tyi­sen sairaan­hoi­don Kela-korvauk­sen kehit­tä­mistä, valta­kun­nal­lista tera­pia­ta­kuuta ja omais­hoi­ta­jien aseman paran­ta­mista.

Kokoo­mus muis­tut­taa, että meille kaikille tärkeät palve­lut voidaan turvata vain sillä, että taloutta hoide­taan vastuul­li­sesti. Maakun­ta­ve­rolle kokoo­mus sanoo ei.

”Raha ei tee ketään terveeksi, mutta sen jatkuva puute sairas­tut­taa kaiken ympä­ril­lään. Toimiva talous on hoivan ja turvan perus­e­del­ly­tys. Me emme halua, että hyvin­voin­tia­luei­den huonosti hoide­tun talou­den takia suoma­lais­ten palve­lut kärsi­vät, vero­taakka kasvaa tai valtion velkaan­tu­mi­nen lisään­tyy”, Orpo toteaa.

Kokoo­muk­sen alue­vaa­lioh­jel­maan pääset tutus­tu­maan tästä: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-aluevaaliohjelma-2022/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800

20.11.2021

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi

16.11.2021

Kokoo­mus on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä saadak­seen halli­tuk­sen toteut­ta­maan muutok­set valmius­lain­sää­dän­töön

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä Suomen varau­tu­mi­sesta siir­to­lais­vir­to­jen ohjaa­mi­seen perus­tu­vaan hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että halli­tus valmis­te­lee lain­sää­dän­nön