Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus keskeyt­tää tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen tois­tai­seksi

Kokoo­mus keskeyt­tää tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen tois­tai­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus keskeyt­tää tois­tai­seksi tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen koro­na­vi­ruk­sen vuoksi.

Keskey­tys koskee ylei­sö­ti­lai­suuk­sia sekä puolu­een sisäi­siä tilai­suuk­sia.

Kokoo­mus pyrkii järjes­tä­mään korvaa­via tilai­suuk­sia sähköi­sesti mahdol­li­suuk­sien mukaan. Puolu­een jäse­net saavat erik­seen tiedon sään­tö­mää­räis­ten kokous­ten järjes­tä­mi­sestä keskey­tyk­sen ollessa voimassa.

Kokoo­muk­sen työn­te­ki­jät siir­ty­vät etätöi­hin 13.3. alkaen. Etätyö­mää­räys on voimassa tois­tai­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

6.9.2020

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi puolue­val­tuus­ton kaudelle 2020-2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi sunnun­taina puolue­val­tuus­ton jäse­net ja vara­jä­se­net kaksi­vuo­tis­kau­delle. Helsin­gin Kokoo­mus Sami Heis­taro (vara­jä­sen Perttu Hill­man) Kati Martin­son (vara­jä­sen Maarit