Kokoo­mus keskeyt­tää tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen tois­tai­seksi

Julkaistu: 12.03.2020

Kokoo­mus keskeyt­tää tois­tai­seksi tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen koro­na­vi­ruk­sen vuoksi.

Keskey­tys koskee ylei­sö­ti­lai­suuk­sia sekä puolu­een sisäi­siä tilai­suuk­sia.

Kokoo­mus pyrkii järjes­tä­mään korvaa­via tilai­suuk­sia sähköi­sesti mahdol­li­suuk­sien mukaan. Puolu­een jäse­net saavat erik­seen tiedon sään­tö­mää­räis­ten kokous­ten järjes­tä­mi­sestä keskey­tyk­sen ollessa voimassa.

Kokoo­muk­sen työn­te­ki­jät siir­ty­vät etätöi­hin 13.3. alkaen. Etätyö­mää­räys on voimassa tois­tai­seksi.