Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare

Julkaistu: 31.03.2020

Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare på grund av coro­na­vi­ru­set

Offent­liga evene­mang samt parti­ets interna till­ställ­ningar inhi­be­ras.

Samlings­par­tiet strä­var efter att i mån av möjlig­het ordna elektro­niska evene­mang istäl­let. Parti­ets medlem­mar får skilt infor­ma­tion gällande ordnande av stad­ge­en­liga möten.

Samlings­par­ti­ets anställda jobbar hemi­från från och med 13.3. . Distans­ar­bete gäller tills­vi­dare.