Parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber

Julkaistu: 31.03.2020

Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse har idag beslu­tit att parti­ets stad­ge­en­liga parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber på grund av coro­na­vi­ru­set.

Det nya datu­met för parti­kon­gres­sen är 4.–6.9.2020 och den hålls i Björ­ne­borg.

Vi vill försäkra oss om att kongres­sen inte utgör en risk för delta­garna. Därmed har Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse sett det som nödvän­digt att flytta kongres­sen till ett senare datum.