Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus julkisti turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linjauk­sensa – ”Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö”

Kokoo­mus julkisti turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linjauk­sensa – ”Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö”

Julkaistu:

Kokoo­mus on julkis­ta­nut turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linjauk­sensa ”Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö”. Linjauk­ses­saan kokoo­mus esit­tää toimia hädä­na­lai­siin keskit­ty­väksi ja halli­tuksi turva­paik­ka­po­li­tii­kaksi.

”Vuoden 2015 turva­pai­kan­ha­ki­ja­kriisi ja viime viik­ko­jen tilanne Krei­kan rajoilla ovat osoit­ta­neet, ettei nykyi­nen turva­paik­ka­jär­jes­telmä toimi tämän päivän tilan­teessa. Kokoo­mus haluaa päivit­tää Suomen turva­paik­ka­po­li­tii­kan 2020-luvulle. On varmis­tet­tava, että turva­pai­kat ohjau­tu­vat kaik­kein hädä­na­lai­sim­massa asemassa oleville naisille, lapsille ja perheille”, hallin­to­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie sanoo.

Kokoo­mus näkee, että paras tapa ohjata turva­pai­kat hädä­na­lai­sim­mille on siir­tää pain­opiste rajan ylit­tä­mi­seen perus­tu­vasta turva­pai­kan­hausta lähtö­maista tapah­tu­vaan hädä­na­lais­ten vali­koin­tiin.

”Kokoo­mus haluaa mini­moida turva­pai­kan­haun, joka perus­tuu rajan ylit­tä­mi­seen ja turva­pai­kan hake­mi­seen kohde­maan sisällä. Haluamme siir­tyä kaik­kein hädä­na­lai­sim­pien vali­koin­tiin mahdol­li­sim­man lähellä lähtö­maita ja mahdol­li­sim­man suurelta osin kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­män kautta”, Talvi­tie sanoo.

Kokoo­mus esit­tää linjauk­ses­saan toimia turva­paik­ka­po­li­tii­kan uudis­ta­mi­seksi sekä EU- että kansal­li­sella tasolla. Kokoo­mus­lai­set painot­ta­vat, että ensi­si­jai­sesti yhtei­nen EU tarvit­see yhtei­sen turva­paik­ka­po­li­tii­kan.

”Suomen on edis­tet­tävä EU:ssa turva­pai­kan­haun keskit­tä­mistä EU:n ulko­ra­jo­jen tuntu­maan perus­tet­ta­viin ulko­ra­ja­kes­kuk­siin. Lisäksi EU-maiden koor­di­noi­tua kiin­tiö­pa­ko­lais­ten valin­taa tulisi pilo­toida merkit­tä­vässä kolman­nen maan pako­lais­lei­rissä, esimer­kiksi Pohjois-Syyriassa”, Talvi­tie sanoo.

Kokoo­muk­sen mukaan Suomen on lisäksi kansal­li­sessa lain­sää­dän­nössä varau­dut­tava siihen, että EU:n tasolla ei saada lähi­tu­le­vai­suu­dessa yhtei­siä ratkai­suja tehdyksi. Tältä osin kokoo­mus ehdot­taa muun muassa uusin­ta­ha­ke­mus­ten väärin­käy­tön vaikeut­ta­mista, luvat­to­man ulko­mai­sen työvoi­man käytön rangais­tus­ten kiris­tä­mistä ja perus­tel­lusta syystä tapah­tu­van säilöön­o­ton käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien laajen­ta­mista.

”Halli­tuk­sen on vietävä maaliin kokoo­mus­mi­nis­te­rien johdolla viime vaali­kau­della valmis­te­luun otetut toimet maahan­muu­ton hallit­ta­vuu­den varmis­ta­mi­seen. Tärkeitä ovat erityi­sesti valmius turva­pai­kan­ha­ki­joi­den pitä­mi­seen raja­vyö­hyk­keellä eli raja­me­net­tely sekä pysy­vän oles­ke­lu­lu­van ja kansa­lai­suu­den saami­sen sito­mi­nen usean vuoden työ- tai opis­ke­lu­his­to­ri­aan suomessa. Hädä­na­lai­sia on kyet­tävä autta­maan turval­li­suu­desta ja länsi­mai­sista arvoista tinki­mättä”, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Turkin ja Krei­kan akuut­tiin tilan­tee­seen kokoo­mus vastaa linjauk­sella, jonka mukaan myös Suomeen on luotava valmius rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella.

”On tunnus­tet­tava, ettei turva­pai­kan­haku ole aina spon­taa­nia. Nyt meillä ei ole oikein lain­sää­dän­nössä varau­duttu tilan­tee­seen, jossa naapuri loisi sellai­sen tilan­teen, jossa Suomi ei pysty käsit­te­le­mään suurta määrää yhtä­ai­kai­sia maahan­tu­li­joita ilman, että kansal­li­nen turval­li­suus vaaran­tuu. Valmius­lain­sää­dän­töön on lisät­tävä mahdol­li­suus rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella”, Mykkä­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content