Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin tiedotustilaisuus marraskuu 2021
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800 miljoo­nalla eurolla. Samalla vaih­toeh­to­bud­jetti vahvis­taisi julkista taloutta jopa 2,5 miljar­dilla eurolla ja nostaisi työl­lis­ten määrää yli 100 000 työl­li­sellä.

”Kokoo­muk­sen talous­po­li­tiikka perus­tuu työhön, yrit­tä­mi­seen ja vastuul­li­seen talou­den­pi­toon. Meidän vaih­toeh­to­bud­jet­timme tarkoit­taa vahvem­paa työl­li­syyttä ja ihmi­sille enem­män käteen tehdystä työstä. Ottai­simme velkaa merkit­tä­västi vähem­män kuin halli­tus, vaikka keven­täi­simme reip­paasti työn vero­tusta, paran­tai­simme koti­ta­lous­vä­hen­nystä ja panos­tai­simme 200 miljoo­naa TKI-toimin­taan”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa on vahva panos­tus osaa­mi­seen ja tutki­muk­seen. Muut­tai­simme Mari­nin halli­tuk­sen määrä­ai­kai­sia panos­tuk­sia varhais­kas­va­tuk­seen (80 milj.), perus­o­pe­tuk­seen (60 milj.) ja amma­til­li­seen koulu­tuk­seen (70 milj.) pysy­viksi. Lisäksi korjai­simme lukio­kou­lu­tuk­sen rahoi­tus­va­jetta 50 miljoo­nalla eurolla. Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen esitämme miljar­dia euroa”, vaih­toeh­to­bud­jet­ti­työ­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen avaa.

”Suomi on tien­haa­rassa. Valit­sem­meko jatku­van velkaan­tu­mi­sen, paisu­van julki­sen ja hitaan näivet­ty­mi­sen tien vai pohjois­mai­sen työl­li­syy­sas­teen, vahvan julki­sen talou­den ja vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den tien? Meille vastaus on selvä: valit­semme valtio­kes­kei­sen sijaan ihmis­kes­kei­sen Suomen, jossa työn­teko ja yrit­tä­mi­nen kannat­taa”, Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa menoja vähen­ne­tään 2,6 miljar­dilla eurolla. Lisä­pa­nos­tuk­sia mm. osaa­mi­seen, hyvin­voin­tiin ja turval­li­suu­teen vaih­toehto sisäl­tää 550 miljoo­nan euron edestä. Meno­taso laskisi yhteensä reilulla kahdella miljar­dilla. Vaih­toeh­to­bud­jetti sisäl­tää vero­jen ja maksu­jen keven­nyk­siä yhteensä 1,4 miljar­din euron edestä, mutta osan kokoo­mus rahoit­taisi mm. hait­ta­ve­roja nosta­malla. Vero­tus keve­nisi koko­nai­suu­des­saan 530 miljoo­nalla eurolla.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tin myötä julki­nen talous vahvis­tuisi suoraan noin 1,5 miljar­dilla eurolla. Laske­malla mukaan työl­li­syys­toi­mien vaiku­tuk­sen, talous vahvis­tuisi jopa 2,5 miljar­dilla eurolla.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti on luet­ta­vissa täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content