Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin tiedotustilaisuus marraskuu 2021
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus julkaisi vaihtoehtobudjetin: ”Vaihtoehto vasemmistohallituksen vastuuttomalle velkapolitiikalle”

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800 miljoo­nalla eurolla. Samalla vaih­toeh­to­bud­jetti vahvis­taisi julkista taloutta jopa 2,5 miljar­dilla eurolla ja nostaisi työl­lis­ten määrää yli 100 000 työl­li­sellä.

”Kokoo­muk­sen talous­po­li­tiikka perus­tuu työhön, yrit­tä­mi­seen ja vastuul­li­seen talou­den­pi­toon. Meidän vaih­toeh­to­bud­jet­timme tarkoit­taa vahvem­paa työl­li­syyttä ja ihmi­sille enem­män käteen tehdystä työstä. Ottai­simme velkaa merkit­tä­västi vähem­män kuin halli­tus, vaikka keven­täi­simme reip­paasti työn vero­tusta, paran­tai­simme koti­ta­lous­vä­hen­nystä ja panos­tai­simme 200 miljoo­naa TKI-toimin­taan”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa on vahva panos­tus osaa­mi­seen ja tutki­muk­seen. Muut­tai­simme Mari­nin halli­tuk­sen määrä­ai­kai­sia panos­tuk­sia varhais­kas­va­tuk­seen (80 milj.), perus­o­pe­tuk­seen (60 milj.) ja amma­til­li­seen koulu­tuk­seen (70 milj.) pysy­viksi. Lisäksi korjai­simme lukio­kou­lu­tuk­sen rahoi­tus­va­jetta 50 miljoo­nalla eurolla. Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen esitämme miljar­dia euroa”, vaih­toeh­to­bud­jet­ti­työ­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen avaa.

”Suomi on tien­haa­rassa. Valit­sem­meko jatku­van velkaan­tu­mi­sen, paisu­van julki­sen ja hitaan näivet­ty­mi­sen tien vai pohjois­mai­sen työl­li­syy­sas­teen, vahvan julki­sen talou­den ja vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den tien? Meille vastaus on selvä: valit­semme valtio­kes­kei­sen sijaan ihmis­kes­kei­sen Suomen, jossa työn­teko ja yrit­tä­mi­nen kannat­taa”, Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa menoja vähen­ne­tään 2,6 miljar­dilla eurolla. Lisä­pa­nos­tuk­sia mm. osaa­mi­seen, hyvin­voin­tiin ja turval­li­suu­teen vaih­toehto sisäl­tää 550 miljoo­nan euron edestä. Meno­taso laskisi yhteensä reilulla kahdella miljar­dilla. Vaih­toeh­to­bud­jetti sisäl­tää vero­jen ja maksu­jen keven­nyk­siä yhteensä 1,4 miljar­din euron edestä, mutta osan kokoo­mus rahoit­taisi mm. hait­ta­ve­roja nosta­malla. Vero­tus keve­nisi koko­nai­suu­des­saan 530 miljoo­nalla eurolla.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tin myötä julki­nen talous vahvis­tuisi suoraan noin 1,5 miljar­dilla eurolla. Laske­malla mukaan työl­li­syys­toi­mien vaiku­tuk­sen, talous vahvis­tuisi jopa 2,5 miljar­dilla eurolla.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti on luet­ta­vissa täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

23.5.2022

Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen on kuol­lut

Minis­teri, kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen on kuol­lut. Suomi­nen kuoli koto­naan 83-vuoti­aana. Suomi­nen toimi Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuosina 1979-1991 ja kauppa-

2.5.2022

Petteri Orpo puhuu Atlantti-seuralle 3.5.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo pitää tiis­taina 3.5. Atlantti-seuran tilai­suu­dessa ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sen katsauk­sen aiheella “Askel­mer­kit kohti turval­li­sem­paa Suomea”. Suomen Atlantti-Seura

Skip to content