Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin tiedotustilaisuus marraskuu 2021
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800 miljoo­nalla eurolla. Samalla vaih­toeh­to­bud­jetti vahvis­taisi julkista taloutta jopa 2,5 miljar­dilla eurolla ja nostaisi työl­lis­ten määrää yli 100 000 työl­li­sellä.

”Kokoo­muk­sen talous­po­li­tiikka perus­tuu työhön, yrit­tä­mi­seen ja vastuul­li­seen talou­den­pi­toon. Meidän vaih­toeh­to­bud­jet­timme tarkoit­taa vahvem­paa työl­li­syyttä ja ihmi­sille enem­män käteen tehdystä työstä. Ottai­simme velkaa merkit­tä­västi vähem­män kuin halli­tus, vaikka keven­täi­simme reip­paasti työn vero­tusta, paran­tai­simme koti­ta­lous­vä­hen­nystä ja panos­tai­simme 200 miljoo­naa TKI-toimin­taan”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa on vahva panos­tus osaa­mi­seen ja tutki­muk­seen. Muut­tai­simme Mari­nin halli­tuk­sen määrä­ai­kai­sia panos­tuk­sia varhais­kas­va­tuk­seen (80 milj.), perus­o­pe­tuk­seen (60 milj.) ja amma­til­li­seen koulu­tuk­seen (70 milj.) pysy­viksi. Lisäksi korjai­simme lukio­kou­lu­tuk­sen rahoi­tus­va­jetta 50 miljoo­nalla eurolla. Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen esitämme miljar­dia euroa”, vaih­toeh­to­bud­jet­ti­työ­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen avaa.

”Suomi on tien­haa­rassa. Valit­sem­meko jatku­van velkaan­tu­mi­sen, paisu­van julki­sen ja hitaan näivet­ty­mi­sen tien vai pohjois­mai­sen työl­li­syy­sas­teen, vahvan julki­sen talou­den ja vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den tien? Meille vastaus on selvä: valit­semme valtio­kes­kei­sen sijaan ihmis­kes­kei­sen Suomen, jossa työn­teko ja yrit­tä­mi­nen kannat­taa”, Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa menoja vähen­ne­tään 2,6 miljar­dilla eurolla. Lisä­pa­nos­tuk­sia mm. osaa­mi­seen, hyvin­voin­tiin ja turval­li­suu­teen vaih­toehto sisäl­tää 550 miljoo­nan euron edestä. Meno­taso laskisi yhteensä reilulla kahdella miljar­dilla. Vaih­toeh­to­bud­jetti sisäl­tää vero­jen ja maksu­jen keven­nyk­siä yhteensä 1,4 miljar­din euron edestä, mutta osan kokoo­mus rahoit­taisi mm. hait­ta­ve­roja nosta­malla. Vero­tus keve­nisi koko­nai­suu­des­saan 530 miljoo­nalla eurolla.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tin myötä julki­nen talous vahvis­tuisi suoraan noin 1,5 miljar­dilla eurolla. Laske­malla mukaan työl­li­syys­toi­mien vaiku­tuk­sen, talous vahvis­tuisi jopa 2,5 miljar­dilla eurolla.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti on luet­ta­vissa täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content