Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus julkaisi näkemyksensä 2020-luvun talouspolitiikasta ja puoliväliriihestä tarvittavista päätöksistä

Kokoo­mus julkaisi näke­myk­sensä 2020-luvun talous­po­li­tii­kasta ja puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä

Julkaistu:

Kokoo­mus julkaisi esityk­sensä Suomen 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi sekä näke­myk­sensä puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen talous­po­li­tiikka tarvit­see työl­li­syys­ta­voit­teen rinnalle yrit­tä­jyys­ta­voit­teen, vauras­tu­mis­ta­voit­teen ja kestä­vyys­ta­voit­teen. Kokoo­mus kantaa huolta siitä, että halli­tus on raken­ta­massa taloutta jatku­van velan­o­ton varaan.

“Talous­po­li­tii­kassa tarvi­taan suun­nan­muu­tos. Suomi tarvit­see lisää yrit­tä­jyyttä ja suoma­lai­set yrit­tä­jät tarvit­se­vat lisää arvos­tusta. Se on ainoa keino, millä Suomen talous saadaan kestä­vään kasvuun. Halli­tuk­sen on sitou­dut­tava siihen, että työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta ei kiris­tetä, vaan päin­vas­toin uusia ihmi­siä kannus­te­taan ryhty­mään yrit­tä­jäksi ja nykyi­siä yrityk­siä kasvuun”, puolu­een puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo. 

Kokoo­mus haluaa, että tuleva talous­kasvu näkyy suoma­lais­ten vauras­tu­mi­sena. Puolue perään­kuu­lut­taa­kin koko­nais­ve­roas­teen keven­tä­mistä kohti EU-maiden keski­ta­soa sekä kestä­vän kasvun vero­uu­dis­tusta, jossa vero­tuk­sen pain­opiste siir­tyisi työstä ja yrit­tä­mi­sestä pääs­töi­hin, hait­toi­hin ja kulu­tuk­seen.

“Haluamme, että ihmi­sillä on mahdol­li­suus vauras­tua työn­teolla ja yritys­toi­min­nalla. Haluamme myös, että nettoin­ves­toin­nit saadaan kasvuun. Ilman tavoit­teel­lista vauras­tu­mista ikään­ty­vää Suomea uhkaa köyh­ty­mi­sen tie”, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki sanoo.

Kestä­vyys­ta­voit­teensa mukai­sesti kokoo­mus haluaa pelas­taa hyvin­voin­ti­pal­ve­lut ja puhtaan ympä­ris­tön myös tule­ville suku­pol­ville. Puolu­een mukaan halli­tuk­sen on otet­tava tavoit­teeksi julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen kuro­mi­nen umpeen. 

“Haluamme jättää lapsil­lemme ja lapsen­lap­sil­lemme kestä­vän talou­den ja elin­kel­poi­sen ympä­ris­tön. Jos ja kun haluamme säilyt­tää edes nykyi­sen laajui­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut tule­ville suku­pol­ville, on julki­sen talou­den terveh­dyt­tä­mi­nen vält­tä­mä­töntä”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen on otet­tava puoli­vä­li­rii­hessä ryhti­liike työl­li­syys­ta­voit­teen toteut­ta­mi­sessa. 

“Haluamme raken­taa Suomea, jossa jokai­sella työi­käi­sellä ja -kykyi­sellä on mahdol­li­suus tulla toimeen omalla työl­lään. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen on tavoi­tel­tava vuoteen 2030 mennessä 80 prosen­tin työl­li­syy­sas­tetta, mikä tarkoit­taa 300 000 uutta työl­listä. Tämä vaatii paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­lis­ta­mista kaikilla työpai­koilla sekä muita mitta­via työl­li­syy­suu­dis­tuk­sia”, valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen Timo Heino­nen sanoo.

Voit tutus­tua Kokoo­muk­sen esityk­siin täältä: www.kokoomus.fi/miksi-sydan-on-oikealla-kokoomuksen-esitykset-2020-luvun-talouspolitiikaksi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi

29.4.2021

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska