Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus julkaisi näke­myk­sensä 2020-luvun talous­po­li­tii­kasta ja puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä

Kokoo­mus julkaisi näke­myk­sensä 2020-luvun talous­po­li­tii­kasta ja puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä

Julkaistu:

Kokoo­mus julkaisi esityk­sensä Suomen 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi sekä näke­myk­sensä puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen talous­po­li­tiikka tarvit­see työl­li­syys­ta­voit­teen rinnalle yrit­tä­jyys­ta­voit­teen, vauras­tu­mis­ta­voit­teen ja kestä­vyys­ta­voit­teen. Kokoo­mus kantaa huolta siitä, että halli­tus on raken­ta­massa taloutta jatku­van velan­o­ton varaan.

“Talous­po­li­tii­kassa tarvi­taan suun­nan­muu­tos. Suomi tarvit­see lisää yrit­tä­jyyttä ja suoma­lai­set yrit­tä­jät tarvit­se­vat lisää arvos­tusta. Se on ainoa keino, millä Suomen talous saadaan kestä­vään kasvuun. Halli­tuk­sen on sitou­dut­tava siihen, että työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta ei kiris­tetä, vaan päin­vas­toin uusia ihmi­siä kannus­te­taan ryhty­mään yrit­tä­jäksi ja nykyi­siä yrityk­siä kasvuun”, puolu­een puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo. 

Kokoo­mus haluaa, että tuleva talous­kasvu näkyy suoma­lais­ten vauras­tu­mi­sena. Puolue perään­kuu­lut­taa­kin koko­nais­ve­roas­teen keven­tä­mistä kohti EU-maiden keski­ta­soa sekä kestä­vän kasvun vero­uu­dis­tusta, jossa vero­tuk­sen pain­opiste siir­tyisi työstä ja yrit­tä­mi­sestä pääs­töi­hin, hait­toi­hin ja kulu­tuk­seen.

“Haluamme, että ihmi­sillä on mahdol­li­suus vauras­tua työn­teolla ja yritys­toi­min­nalla. Haluamme myös, että nettoin­ves­toin­nit saadaan kasvuun. Ilman tavoit­teel­lista vauras­tu­mista ikään­ty­vää Suomea uhkaa köyh­ty­mi­sen tie”, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki sanoo.

Kestä­vyys­ta­voit­teensa mukai­sesti kokoo­mus haluaa pelas­taa hyvin­voin­ti­pal­ve­lut ja puhtaan ympä­ris­tön myös tule­ville suku­pol­ville. Puolu­een mukaan halli­tuk­sen on otet­tava tavoit­teeksi julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen kuro­mi­nen umpeen. 

“Haluamme jättää lapsil­lemme ja lapsen­lap­sil­lemme kestä­vän talou­den ja elin­kel­poi­sen ympä­ris­tön. Jos ja kun haluamme säilyt­tää edes nykyi­sen laajui­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut tule­ville suku­pol­ville, on julki­sen talou­den terveh­dyt­tä­mi­nen vält­tä­mä­töntä”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen on otet­tava puoli­vä­li­rii­hessä ryhti­liike työl­li­syys­ta­voit­teen toteut­ta­mi­sessa. 

“Haluamme raken­taa Suomea, jossa jokai­sella työi­käi­sellä ja -kykyi­sellä on mahdol­li­suus tulla toimeen omalla työl­lään. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen on tavoi­tel­tava vuoteen 2030 mennessä 80 prosen­tin työl­li­syy­sas­tetta, mikä tarkoit­taa 300 000 uutta työl­listä. Tämä vaatii paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­lis­ta­mista kaikilla työpai­koilla sekä muita mitta­via työl­li­syy­suu­dis­tuk­sia”, valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen Timo Heino­nen sanoo.

Voit tutus­tua Kokoo­muk­sen esityk­siin täältä: www.kokoomus.fi/miksi-sydan-on-oikealla-kokoomuksen-esitykset-2020-luvun-talouspolitiikaksi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

Skip to content