Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Tiedote: Kokoo­mus julkaisi keinoja koti­ta­louk­sien osto­voi­man vahvis­ta­mi­seksi

Tiedote: Kokoo­mus julkaisi keinoja koti­ta­louk­sien osto­voi­man vahvis­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi seit­se­män­koh­tai­sen toimen­pi­de­lis­tan, joka sisäl­tää keinoja koti­ta­louk­sien osto­voi­man paran­ta­mi­seksi sekä poik­keuk­sel­lis­ten ener­gian hinta­piik­kien tasoit­ta­mi­seksi.

Kokoo­mus on huolis­saan suoma­lais­ten arjen kustan­nus­ten ja osto­voi­man kehi­tyk­sestä. Puolue vaatii halli­tuk­selta pikai­sia toimia tilan­teen ratkai­se­mi­seksi.

”Olemme huolis­samme hinto­jen nopeista ja yllät­tä­vistä muutok­sista. Erityi­sesti ener­gia­kus­tan­nus­ten nopea nousu on ajanut koti­ta­louk­sia talou­del­li­seen ahdin­koon. Myös yritys­ten kulje­tus- ja tuotan­to­kus­tan­nuk­set ovat loikan­neet ylös­päin. Edus­kun­ta­ryh­mämme on valmis­tel­lut huolella ehdo­tuk­sia, jotka ovat vapaasti halli­tuk­sen hyödyn­net­tä­vissä”, talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen (kok.) sanoo. 

Koti­ta­louk­sien osto­voi­man paran­ta­mi­seksi kokoo­mus muun muassa keven­täisi ansio­tu­lo­ve­ro­tusta ja laajen­taisi työmat­ka­vä­hen­nystä. Polt­toai­nei­den hinn­an­nousua ja kulje­tus­kus­tan­nus­ten kasvua puolue hillit­sisi jake­lu­vel­voit­teen toimeen­pa­non aika­tau­lun piden­tä­mi­sellä ja ammat­ti­die­sel-järjes­tel­män käyt­töö­no­tolla.

”Kaikille tulo­luo­kille kohdis­tu­vat veron­ke­ven­nyk­set ovat suora ja kohtuul­li­sen nopea keino vahvis­taa suoma­lais­ten edel­ly­tyk­siä selvitä nouse­vista kustan­nuk­sista. Myös työmat­ka­vä­hen­nyk­sen laajen­ta­mi­nen on perus­tel­tua pitkien etäi­syyk­sien Suomessa. Liik­ku­mi­sen kustan­nuk­set eivät saa muodos­tua kenel­le­kään työs­sä­käyn­nin esteeksi”, keino­va­li­koi­man valmis­te­lua johta­nut edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava Matias Mart­ti­nen sanoo.

Kokoo­mus esit­tää myös, että sähkön hinta­piik­kejä tasoi­te­taan alen­ta­malla koti­ta­louk­sien sähkö­ve­roa väliai­kai­sesti talvi­kuu­kausiksi. Puolu­een laskel­mien mukaan kylmän kuukau­den aikana taval­li­sen sähkö­läm­mit­tei­sen omako­ti­ta­lon kulu­tus voi nousta jopa 4000–6000 kWh:iin. Sähkö­ve­ron pudot­ta­mi­nen EU:n salli­maan mini­miin kahdeksi kuukau­deksi sääs­täisi sähkö­las­kusta yhteensä lähes 200 euroa. Kokoo­mus myös jatkaisi sähkön siir­to­hin­to­jen leik­kaa­mista sekä edis­täisi uusia ener­giain­ves­toin­teja ja pieny­din­voi­man käyt­töön­ot­toa.

”Sähkön hinta on nous­sut rajusti viime vuoden aikana. Pörs­si­säh­kön hinta on yli kaksin­ker­tais­tu­nut, ja hinnan­vaih­te­lut mark­ki­noilla ovat olleet suuria. Sähkö­ve­ron alen­nus olisi oikea tapa tulla suoma­lai­sia vastaan kohon­neissa sähkö­las­kuissa. Myös työtä sähkön siir­to­hin­to­jen leik­kaa­mi­seksi pitää jatkaa. Kokoo­mus on jo kaksi vuotta sitten esit­tä­nyt tarvit­ta­vat lain­muu­tok­set siir­to­hin­to­jen pistä­mi­seksi kuriin”, kansan­edus­taja Heikki Vest­man sanoo.

Kokoo­mus vaatii lisäksi toimen­pi­teitä sähkö­mark­ki­noi­den toimin­nan paran­ta­mi­seksi sekä Suomen riip­pu­vuu­den vähen­tä­mi­seksi tuon­tie­ner­giasta ja fossii­li­sista polt­toai­neista. Puolue esit­tää nykyis­ten ydin­reak­to­rei­den jatko­lu­pien turvaa­mista, pieny­din­voi­man käyt­töön­o­ton edis­tä­mistä ja ydin­e­ner­gian määrit­te­lyä pysy­västi kestä­väksi ener­gia­muo­doksi EU-takso­no­miassa.

Kokoo­muk­sen keino­va­li­koi­maan voi tutus­tua tarkem­min täällä: www.kokoomus.fi/kokoomuksen-keinoja-kotitalouksien-ostovoiman-vahvistamiseksi

Lisä­tie­dot:

Sanni Grahn-Laaso­nen, puh. 09 432 3025

Matias Mart­ti­nen, puh. 09 432 3130

Heikki Vest­man, puh. 09 432 3051

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content