Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä Mart­ti­sen lisäksi edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen, puolu­een tuore vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki sekä kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Helsin­gin Sano­mat uuti­soi keski­viik­kona, ettei työmi­nis­teri Tuula Haatai­sen (sd.) valtio­sih­teeri Ville Kopran (sd.) johtama työryhmä ole pääs­syt sopuun paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­sestä. Työryh­män oli määrä valmis­tella ehdo­tuk­set asian edis­tä­mi­seksi halli­tuk­sen ensi viikon budjet­ti­rii­heen.

”Halli­tus­oh­jel­massa on kunnian­hi­moi­set kirjauk­set paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­sestä. Paikal­lista sopi­mista selvit­tävä työryhmä näyt­tää kuiten­kin ajau­tu­neen umpi­sol­muun. Ehdo­tamme, että asiaa edis­te­tään suoraan lain­sää­dän­tö­teitse, kun on käynyt selväksi, ettei­vät työmark­ki­naos­a­puo­let pääse asiasta sopuun”, Mart­ti­nen sanoo.

Työmi­nis­teri Tuula Haatai­nen (sd.) sanoi edus­kun­nan kyse­ly­tun­nilla teke­vänsä kaik­kensa edis­tääk­seen paikal­lista sopi­mista. Kokoo­muse­dus­ta­jat toivo­vat, että halli­tus etenisi itse­näi­sesti lain­sää­dän­tö­teitse, eikä odot­taisi asialle työmark­ki­naos­a­puol­ten hyväk­syn­tää. Kokoo­mus toivoo, että halli­tus tekee asian edis­tä­mi­sestä päätök­siä jo ensi viikon budjet­ti­rii­hessä.

”Lain­sää­dän­nös­sämme on noin 50 paikal­li­sen sopi­mi­sen estä­vää sään­nöstä. Se ajaa työnan­ta­jat epätasa-arvoi­seen asemaan sen mukaan, ovatko ne järjes­täy­ty­neet vaiko eivät. Erityi­sesti pienillä ja keski­suu­rilla työnan­ta­jilla on näiden kiel­to­jen vuoksi vähem­män mahdol­li­suuk­sia tarjota ihmi­sille töitä”, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki toteaa.

Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan kiel­lot aset­ta­vat yrityk­set eriar­voi­seen asemaan, koska järjes­täy­ty­mis­va­paut­taan käyt­tä­neet työnan­ta­jat eivät pääse samo­jen sopi­mus­mah­dol­li­suuk­sien piiriin.

”Meidän on kään­net­tävä kaikki kivet työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi. Paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­nen tuo toivot­tuja jous­toja työmark­ki­noil­lemme. Suomen Yrit­tä­jien arvion mukaan paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sella voitai­siin saavut­taa jopa 15 000 työpaik­kaa pk-yrityk­siin”, edus­kun­nan työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen sanoo.

”Kutsumme kaikki puolu­eet alle­kir­joit­ta­maan aloit­teen. Tämä on yhtei­nen ponnis­tus, johon kaikki ovat terve­tul­leita mukaan! On viime kädessä lain­sää­tä­jän tehtävä määri­tellä, millai­nen työlain­sää­däntö Suomessa on”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Lakia­loite on alle­kir­joi­tet­ta­vissa perjan­tai­hin 18.9. klo 12.00 asti.

Katso lakia­loite tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content