Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus jättää lakialoitteen paikallisen sopimisen laajentamisesta – ”Toivomme päätöksiä jo budjettiriihestä”

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä Mart­ti­sen lisäksi edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen, puolu­een tuore vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki sekä kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Helsin­gin Sano­mat uuti­soi keski­viik­kona, ettei työmi­nis­teri Tuula Haatai­sen (sd.) valtio­sih­teeri Ville Kopran (sd.) johtama työryhmä ole pääs­syt sopuun paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­sestä. Työryh­män oli määrä valmis­tella ehdo­tuk­set asian edis­tä­mi­seksi halli­tuk­sen ensi viikon budjet­ti­rii­heen.

”Halli­tus­oh­jel­massa on kunnian­hi­moi­set kirjauk­set paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­sestä. Paikal­lista sopi­mista selvit­tävä työryhmä näyt­tää kuiten­kin ajau­tu­neen umpi­sol­muun. Ehdo­tamme, että asiaa edis­te­tään suoraan lain­sää­dän­tö­teitse, kun on käynyt selväksi, ettei­vät työmark­ki­naos­a­puo­let pääse asiasta sopuun”, Mart­ti­nen sanoo.

Työmi­nis­teri Tuula Haatai­nen (sd.) sanoi edus­kun­nan kyse­ly­tun­nilla teke­vänsä kaik­kensa edis­tääk­seen paikal­lista sopi­mista. Kokoo­muse­dus­ta­jat toivo­vat, että halli­tus etenisi itse­näi­sesti lain­sää­dän­tö­teitse, eikä odot­taisi asialle työmark­ki­naos­a­puol­ten hyväk­syn­tää. Kokoo­mus toivoo, että halli­tus tekee asian edis­tä­mi­sestä päätök­siä jo ensi viikon budjet­ti­rii­hessä.

”Lain­sää­dän­nös­sämme on noin 50 paikal­li­sen sopi­mi­sen estä­vää sään­nöstä. Se ajaa työnan­ta­jat epätasa-arvoi­seen asemaan sen mukaan, ovatko ne järjes­täy­ty­neet vaiko eivät. Erityi­sesti pienillä ja keski­suu­rilla työnan­ta­jilla on näiden kiel­to­jen vuoksi vähem­män mahdol­li­suuk­sia tarjota ihmi­sille töitä”, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki toteaa.

Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan kiel­lot aset­ta­vat yrityk­set eriar­voi­seen asemaan, koska järjes­täy­ty­mis­va­paut­taan käyt­tä­neet työnan­ta­jat eivät pääse samo­jen sopi­mus­mah­dol­li­suuk­sien piiriin.

”Meidän on kään­net­tävä kaikki kivet työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi. Paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­nen tuo toivot­tuja jous­toja työmark­ki­noil­lemme. Suomen Yrit­tä­jien arvion mukaan paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sella voitai­siin saavut­taa jopa 15 000 työpaik­kaa pk-yrityk­siin”, edus­kun­nan työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen sanoo.

”Kutsumme kaikki puolu­eet alle­kir­joit­ta­maan aloit­teen. Tämä on yhtei­nen ponnis­tus, johon kaikki ovat terve­tul­leita mukaan! On viime kädessä lain­sää­tä­jän tehtävä määri­tellä, millai­nen työlain­sää­däntö Suomessa on”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Lakia­loite on alle­kir­joi­tet­ta­vissa perjan­tai­hin 18.9. klo 12.00 asti.

Katso lakia­loite tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.11.2020

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­don oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­selle – ”Pide­tään kaikista nuorista huolta riit­tä­vän ajoissa!”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että koulu­­tus- ja osaa­mis­taso nousee. Tämä edel­lyt­tää pysy­viä panos­tuk­sia

16.11.2020

Kokoo­mus­me­pit: Unka­rin ja Puolan kiris­tyk­selle ei tule antau­tua

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Henna Virk­ku­nen ja Sirpa Pieti­käi­nen pitä­vät Puolan ja Unka­rin päätöstä EU:n elvy­tys­pa­ke­tin jarrut­ta­mi­sesta vali­tet­ta­vana, mutta odotet­tuna. Kokoo­mus­me­peille niin sano­tun oikeus­val­tio­me­ka­nis­min hyväk­syntä

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä