Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus jättää lakialoitteen paikallisen sopimisen laajentamisesta – ”Toivomme päätöksiä jo budjettiriihestä”

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä Mart­ti­sen lisäksi edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen, puolu­een tuore vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki sekä kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Helsin­gin Sano­mat uuti­soi keski­viik­kona, ettei työmi­nis­teri Tuula Haatai­sen (sd.) valtio­sih­teeri Ville Kopran (sd.) johtama työryhmä ole pääs­syt sopuun paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­sestä. Työryh­män oli määrä valmis­tella ehdo­tuk­set asian edis­tä­mi­seksi halli­tuk­sen ensi viikon budjet­ti­rii­heen.

”Halli­tus­oh­jel­massa on kunnian­hi­moi­set kirjauk­set paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­sestä. Paikal­lista sopi­mista selvit­tävä työryhmä näyt­tää kuiten­kin ajau­tu­neen umpi­sol­muun. Ehdo­tamme, että asiaa edis­te­tään suoraan lain­sää­dän­tö­teitse, kun on käynyt selväksi, ettei­vät työmark­ki­naos­a­puo­let pääse asiasta sopuun”, Mart­ti­nen sanoo.

Työmi­nis­teri Tuula Haatai­nen (sd.) sanoi edus­kun­nan kyse­ly­tun­nilla teke­vänsä kaik­kensa edis­tääk­seen paikal­lista sopi­mista. Kokoo­muse­dus­ta­jat toivo­vat, että halli­tus etenisi itse­näi­sesti lain­sää­dän­tö­teitse, eikä odot­taisi asialle työmark­ki­naos­a­puol­ten hyväk­syn­tää. Kokoo­mus toivoo, että halli­tus tekee asian edis­tä­mi­sestä päätök­siä jo ensi viikon budjet­ti­rii­hessä.

”Lain­sää­dän­nös­sämme on noin 50 paikal­li­sen sopi­mi­sen estä­vää sään­nöstä. Se ajaa työnan­ta­jat epätasa-arvoi­seen asemaan sen mukaan, ovatko ne järjes­täy­ty­neet vaiko eivät. Erityi­sesti pienillä ja keski­suu­rilla työnan­ta­jilla on näiden kiel­to­jen vuoksi vähem­män mahdol­li­suuk­sia tarjota ihmi­sille töitä”, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki toteaa.

Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan kiel­lot aset­ta­vat yrityk­set eriar­voi­seen asemaan, koska järjes­täy­ty­mis­va­paut­taan käyt­tä­neet työnan­ta­jat eivät pääse samo­jen sopi­mus­mah­dol­li­suuk­sien piiriin.

”Meidän on kään­net­tävä kaikki kivet työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi. Paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­nen tuo toivot­tuja jous­toja työmark­ki­noil­lemme. Suomen Yrit­tä­jien arvion mukaan paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sella voitai­siin saavut­taa jopa 15 000 työpaik­kaa pk-yrityk­siin”, edus­kun­nan työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen sanoo.

”Kutsumme kaikki puolu­eet alle­kir­joit­ta­maan aloit­teen. Tämä on yhtei­nen ponnis­tus, johon kaikki ovat terve­tul­leita mukaan! On viime kädessä lain­sää­tä­jän tehtävä määri­tellä, millai­nen työlain­sää­däntö Suomessa on”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Lakia­loite on alle­kir­joi­tet­ta­vissa perjan­tai­hin 18.9. klo 12.00 asti.

Katso lakia­loite tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

31.1.2021

Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Kokoo­muk­sen kahdek­san päivää kestä­nyt virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue päät­tyi eilen lauan­taina Pirkan­maalle Lempää­lään. Kier­tue alkoi viikko sitten lauan­taina Helsin­gistä. Kokoo­muk­sen puolue­johto ja

23.1.2021

Kokoo­mus ensim­mäi­selle koko Suomen virtu­aa­li­selle kunta­vaa­li­kier­tu­eelle

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­tä­vät Suomea virtu­aa­li­sesti 23.-30. tammi­kuuta. Kier­tue on ensim­mäi­nen tässä laajuu­dessa toteu­tettu kaikille avoin virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue. Kier­tue

Kansanedustaja Petteri Orpo
9.1.2021

Kokoo­muk­sen Orpo: Maakun­ta­uu­dis­tus on kuoli­nisku kunnille

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo arvos­te­lee halli­tuk­sen kaavai­le­maa keskus­joh­toista maakun­ta­mal­lia kuoli­nis­kuksi Suomen kunnille. Orpo puhui kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä. Orpon mukaan kevään kunta­vaa­leissa