Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä Mart­ti­sen lisäksi edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen, puolu­een tuore vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki sekä kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Helsin­gin Sano­mat uuti­soi keski­viik­kona, ettei työmi­nis­teri Tuula Haatai­sen (sd.) valtio­sih­teeri Ville Kopran (sd.) johtama työryhmä ole pääs­syt sopuun paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­sestä. Työryh­män oli määrä valmis­tella ehdo­tuk­set asian edis­tä­mi­seksi halli­tuk­sen ensi viikon budjet­ti­rii­heen.

”Halli­tus­oh­jel­massa on kunnian­hi­moi­set kirjauk­set paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­sestä. Paikal­lista sopi­mista selvit­tävä työryhmä näyt­tää kuiten­kin ajau­tu­neen umpi­sol­muun. Ehdo­tamme, että asiaa edis­te­tään suoraan lain­sää­dän­tö­teitse, kun on käynyt selväksi, ettei­vät työmark­ki­naos­a­puo­let pääse asiasta sopuun”, Mart­ti­nen sanoo.

Työmi­nis­teri Tuula Haatai­nen (sd.) sanoi edus­kun­nan kyse­ly­tun­nilla teke­vänsä kaik­kensa edis­tääk­seen paikal­lista sopi­mista. Kokoo­muse­dus­ta­jat toivo­vat, että halli­tus etenisi itse­näi­sesti lain­sää­dän­tö­teitse, eikä odot­taisi asialle työmark­ki­naos­a­puol­ten hyväk­syn­tää. Kokoo­mus toivoo, että halli­tus tekee asian edis­tä­mi­sestä päätök­siä jo ensi viikon budjet­ti­rii­hessä.

”Lain­sää­dän­nös­sämme on noin 50 paikal­li­sen sopi­mi­sen estä­vää sään­nöstä. Se ajaa työnan­ta­jat epätasa-arvoi­seen asemaan sen mukaan, ovatko ne järjes­täy­ty­neet vaiko eivät. Erityi­sesti pienillä ja keski­suu­rilla työnan­ta­jilla on näiden kiel­to­jen vuoksi vähem­män mahdol­li­suuk­sia tarjota ihmi­sille töitä”, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Lepo­mäki toteaa.

Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan kiel­lot aset­ta­vat yrityk­set eriar­voi­seen asemaan, koska järjes­täy­ty­mis­va­paut­taan käyt­tä­neet työnan­ta­jat eivät pääse samo­jen sopi­mus­mah­dol­li­suuk­sien piiriin.

”Meidän on kään­net­tävä kaikki kivet työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi. Paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­nen tuo toivot­tuja jous­toja työmark­ki­noil­lemme. Suomen Yrit­tä­jien arvion mukaan paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sella voitai­siin saavut­taa jopa 15 000 työpaik­kaa pk-yrityk­siin”, edus­kun­nan työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen sanoo.

”Kutsumme kaikki puolu­eet alle­kir­joit­ta­maan aloit­teen. Tämä on yhtei­nen ponnis­tus, johon kaikki ovat terve­tul­leita mukaan! On viime kädessä lain­sää­tä­jän tehtävä määri­tellä, millai­nen työlain­sää­däntö Suomessa on”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Lakia­loite on alle­kir­joi­tet­ta­vissa perjan­tai­hin 18.9. klo 12.00 asti.

Katso lakia­loite tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content