Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus huolis­saan polt­toai­nei­den hinnan noususta – esit­tää oman korjaus­sar­jan PS:n väli­ky­sy­myk­seen osal­lis­tu­mi­sen sijaan

Kokoo­mus huolis­saan polt­toai­nei­den hinnan noususta – esit­tää oman korjaus­sar­jan PS:n väli­ky­sy­myk­seen osal­lis­tu­mi­sen sijaan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on huolis­saan suoma­lais­ten arjen kustan­nuk­sista sekä käteen jäävistä tuloista ja varal­li­suu­desta. Kokoo­mus vaatii halli­tuk­selta pikai­sia toimia Suomen koti­ta­louk­sien osto­voi­man vahvis­ta­mi­seksi. 

“Olemme kuul­leet suoma­lais­ten huolen ener­gia­hin­to­jen ja muiden arjen kustan­nus­ten kehi­tyk­sestä. Suoma­lai­silla perheillä on oltava jatkossa parem­mat mahdol­li­suu­det selviy­tyä kohoa­vasta kustan­nus­taa­kasta. Tarve koti­ta­louk­sien osto­voi­man paran­ta­mi­selle on nyt kova”, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Jukka Kopra linjaa.

Edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava Matias Mart­ti­nen muis­tut­taa, että kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite on ollut koko­nais­ve­roas­teen ja erityi­sesti työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen. Hänen mukaansa kaikille tulo­luo­kille kohdis­tu­vat veron­ke­ven­nyk­set paran­tai­si­vat suoraan suoma­lais­ten osto­voi­maa. Mart­ti­sen mukaan ryhmä on valmis­tel­lut myös keinoja arjen kustan­nus­ten kasvun hillit­se­mi­seksi.

“Meillä on vastuul­li­sia ja kustan­nus­te­hok­kaita ratkai­suja esille nous­sei­siin ongel­miin. Esitämme muun muassa ammat­ti­die­se­lin käyt­töön­ot­toa, työmat­ka­vä­hen­nyk­sen laajen­ta­mista ja sähkön siir­to­hin­to­jen kohtuul­lis­ta­mista. Haluamme myös vahvis­taa koti­mai­sen ener­gian tarjon­taa, omava­rai­suutta ja huol­to­var­muutta. Suomi tarvit­see lisää edul­lista ja puhdasta ener­giaa”, Mart­ti­nen sanoo.

”Koti­ta­louk­sien osto­voima para­nee kestä­västi vain talous­kas­vun kautta. Siksi vaadimme halli­tuk­selta myös aktii­vi­sia toimia talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seen, tuot­ta­vuu­den vahvis­ta­mi­seen ja työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­seen kohti pohjois­maista tasoa”, Mart­ti­nen lisää.

Edus­kun­ta­ryhmä ei ole mukana perus­suo­ma­lais­ten laati­massa väli­ky­sy­myk­sessä polt­toai­nei­den ja sähkön hinnoista, koska oppo­si­tio­ryh­mät eivät pääs­seet yhtei­sym­mär­ryk­seen väli­ky­sy­myk­sen sisäl­löstä. Kokoo­mus yhtyy epäluot­ta­muk­seen halli­tusta kohtaan, mutta pitää perus­suo­ma­lais­ten ratkai­suja ongel­mien ratkai­se­mi­seksi vastuut­to­mina ja epärea­lis­ti­sen kalliina.

“Väli­ky­sy­myk­sessä on nostettu esiin oikeita ongel­mia ja ihmis­ten aitoja huolia. Siinä esite­tyt keinot ongel­mien ratkai­se­mi­seksi eivät kuiten­kaan ole kestä­viä ja kustan­nus­te­hok­kaita. Ehdo­tus­ten hinta­lap­pua ei lasketa sadoissa miljoo­nissa, vaan pikem­min miljar­deissa euroissa. Fiksusti mieti­tyillä täsmä­toi­milla saadaan oikeampi apu ilman miljar­dien aukkoa valtion tuloi­hin”, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Jukka Kopra sanoo.

“Siksi emme voi alle­kir­joit­taa perus­suo­ma­lais­ten laati­maa väli­ky­sy­mystä, mutta esitämme omat ratkai­summe ja oman epäluot­ta­mus­lauseemme edus­kun­nassa. Isän­maalle on eduksi, mitä lyhyem­mäksi nykyi­sen halli­tuk­sen toimi­kausi jää”, Kopra lisää.

Kokoo­muk­sen täsmä­toi­met:

Kokoo­mus esit­tää heti harkit­ta­vaksi eräitä täsmä­toi­mia, jotka ovat nopeasti toteu­tet­ta­vissa ilman kohtuu­tonta aukkoa valtion­ta­lou­dessa:

  1. Katta­vampi työmat­ka­vä­hen­nys tuke­maan myös pitkien matko­jen työs­sä­käyn­tiä.
  2. Ammat­ti­die­sel-veron­pa­lau­tus hillit­se­mään ammat­ti­lii­ken­teen kustan­nuk­sia.
  3. Sähkön siir­to­hin­nat kuriin lisä­pa­ke­tilla.
  4. Selvi­te­tään alen­nettu sähkö­vero talvi­kuu­kausille.
  5. Selvi­te­tään keinoja tait­taa polt­toai­ne­ve­roa alas­päin tilan­teissa, joissa öljyn hinta nousee poik­keuk­sel­li­sesti.
  6. Lisää koti­maista ener­giaa – nopeam­paa luvi­tusta ja lakien uudis­ta­mi­nen pieny­din­voi­ma­loita varten.
  7. 800 miljoo­nan euron palk­ka­ve­ron­ke­ven­nyk­set osto­voi­man tuke­mi­seksi kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tin mukai­sesti.

Lisäksi kokoo­mus kannus­taa ja on valmis osal­lis­tu­maan ener­gian hinnoit­te­luun laajem­min vaikut­ta­vien toimien valmis­te­luun, mikä on tehtävä huolella eikä huolet­to­masti heitel­len.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content