Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus esit­tää väli­ky­sy­myk­sen, jos halli­tus ei kykene budjet­ti­rii­hessä ratkai­sui­hin talou­den syök­sy­kier­teen oikai­se­mi­seksi

Kokoo­mus esit­tää väli­ky­sy­myk­sen, jos halli­tus ei kykene budjet­ti­rii­hessä ratkai­sui­hin talou­den syök­sy­kier­teen oikai­se­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus jättää väli­ky­sy­myk­sen, mikäli halli­tus ei pysty budjet­ti­rii­hessä teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­seksi, uudesta työl­li­syys­ta­voit­teesta ja ratkai­suista kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen mukaan budjet­ti­riihi on viimei­nen paikka tarkas­tella halli­tuk­sen ohjel­maa uudes­taan ja antaa edus­kun­nalle tiedon­anto päivi­te­tystä ohjel­masta.

“Odotamme halli­tuk­sen teke­vän budjet­ti­rii­hessä ratkai­suja, joilla este­tään yt-kierre ja luodaan vakaa talou­den näkymä tule­vai­suu­teen. Kyse on ihmis­ten työpai­koista ja toimeen­tu­losta. Jos halli­tus ei kykene ratkai­sui­hin, halli­tus ei voi jatkaa. Suomi ansait­see halli­tuk­sen, joka kantaa vastuuta suoma­lais­ten asioista ja tekee vaikeita, mutta oikeita päätök­siä”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

“Kaikki ainek­set päätök­siin ovat pöydällä. Halli­tuk­sen pitää kertoa, miten se tasa­pai­not­taisi julki­sen talou­den ilman veron­ko­ro­tuk­sia. Työl­li­syy­den osalta on linjat­tava uudesta 120 000 työpai­kan tavoit­teesta. Yrityk­sille on saatava vakaa ja ennus­tet­tava näkymä, jotta mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen työpai­kat voidaan turvata”, Orpo jatkaa.

Kokoo­mus kriti­soi halli­tusta myös siitä, että se ei ole tuonut edus­kun­nalle uutta halli­tus­oh­jel­maa, vaikka nykyi­seltä ohjel­malta on pudon­nut pohja. Päämi­nis­teri Marin torjui vaati­muk­sen uudesta halli­tus­oh­jel­masta viime lauan­taina. 

“Halli­tus­puo­luei­den­kin riveistä on tunnus­tettu, että vanhalta ohjelma on uusissa oloissa pudon­nut pohja pois. On parla­men­ta­ris­min halven­ta­mista väit­tää jatka­vansa vanhalla ohjel­malla, kun tilanne ympä­rillä on dramaat­ti­sesti muut­tu­nut ja halli­tus on itse­kin muut­ta­nut toimin­taansa sen mukai­sesti”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­mus vaatii, että halli­tuk­sen korvat kuule­vat myös elin­kei­noe­lä­män hätä­huu­don.

“Se, että Suomen halli­tus ja elin­kei­noe­lämä on riidoissa, ei edistä yhtään Suomen asiaa. Halli­tus ei voi olla tukka­nuot­ta­silla elin­kei­noe­lä­män kanssa, vaikka ideo­lo­gia kuinka vetäisi siihen suun­taan. Nyt tarvi­taan yhteis­työtä, jossa valtion ylin johto ja elin­kei­noe­lämä käyvät tiivistä vuoro­pu­he­lua ja hake­vat yhteistä suun­taa risti­ve­don sijaan”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content