Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus esittää välikysymyksen, jos hallitus ei kykene budjettiriihessä ratkaisuihin talouden syöksykierteen oikaisemiseksi

Kokoo­mus esit­tää väli­ky­sy­myk­sen, jos halli­tus ei kykene budjet­ti­rii­hessä ratkai­sui­hin talou­den syök­sy­kier­teen oikai­se­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus jättää väli­ky­sy­myk­sen, mikäli halli­tus ei pysty budjet­ti­rii­hessä teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­seksi, uudesta työl­li­syys­ta­voit­teesta ja ratkai­suista kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen mukaan budjet­ti­riihi on viimei­nen paikka tarkas­tella halli­tuk­sen ohjel­maa uudes­taan ja antaa edus­kun­nalle tiedon­anto päivi­te­tystä ohjel­masta.

“Odotamme halli­tuk­sen teke­vän budjet­ti­rii­hessä ratkai­suja, joilla este­tään yt-kierre ja luodaan vakaa talou­den näkymä tule­vai­suu­teen. Kyse on ihmis­ten työpai­koista ja toimeen­tu­losta. Jos halli­tus ei kykene ratkai­sui­hin, halli­tus ei voi jatkaa. Suomi ansait­see halli­tuk­sen, joka kantaa vastuuta suoma­lais­ten asioista ja tekee vaikeita, mutta oikeita päätök­siä”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

“Kaikki ainek­set päätök­siin ovat pöydällä. Halli­tuk­sen pitää kertoa, miten se tasa­pai­not­taisi julki­sen talou­den ilman veron­ko­ro­tuk­sia. Työl­li­syy­den osalta on linjat­tava uudesta 120 000 työpai­kan tavoit­teesta. Yrityk­sille on saatava vakaa ja ennus­tet­tava näkymä, jotta mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen työpai­kat voidaan turvata”, Orpo jatkaa.

Kokoo­mus kriti­soi halli­tusta myös siitä, että se ei ole tuonut edus­kun­nalle uutta halli­tus­oh­jel­maa, vaikka nykyi­seltä ohjel­malta on pudon­nut pohja. Päämi­nis­teri Marin torjui vaati­muk­sen uudesta halli­tus­oh­jel­masta viime lauan­taina. 

“Halli­tus­puo­luei­den­kin riveistä on tunnus­tettu, että vanhalta ohjelma on uusissa oloissa pudon­nut pohja pois. On parla­men­ta­ris­min halven­ta­mista väit­tää jatka­vansa vanhalla ohjel­malla, kun tilanne ympä­rillä on dramaat­ti­sesti muut­tu­nut ja halli­tus on itse­kin muut­ta­nut toimin­taansa sen mukai­sesti”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­mus vaatii, että halli­tuk­sen korvat kuule­vat myös elin­kei­noe­lä­män hätä­huu­don.

“Se, että Suomen halli­tus ja elin­kei­noe­lämä on riidoissa, ei edistä yhtään Suomen asiaa. Halli­tus ei voi olla tukka­nuot­ta­silla elin­kei­noe­lä­män kanssa, vaikka ideo­lo­gia kuinka vetäisi siihen suun­taan. Nyt tarvi­taan yhteis­työtä, jossa valtion ylin johto ja elin­kei­noe­lämä käyvät tiivistä vuoro­pu­he­lua ja hake­vat yhteistä suun­taa risti­ve­don sijaan”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä