Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus esit­tää väli­ky­sy­myk­sen, jos halli­tus ei kykene budjet­ti­rii­hessä ratkai­sui­hin talou­den syök­sy­kier­teen oikai­se­mi­seksi

Kokoo­mus esit­tää väli­ky­sy­myk­sen, jos halli­tus ei kykene budjet­ti­rii­hessä ratkai­sui­hin talou­den syök­sy­kier­teen oikai­se­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus jättää väli­ky­sy­myk­sen, mikäli halli­tus ei pysty budjet­ti­rii­hessä teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­seksi, uudesta työl­li­syys­ta­voit­teesta ja ratkai­suista kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen mukaan budjet­ti­riihi on viimei­nen paikka tarkas­tella halli­tuk­sen ohjel­maa uudes­taan ja antaa edus­kun­nalle tiedon­anto päivi­te­tystä ohjel­masta.

“Odotamme halli­tuk­sen teke­vän budjet­ti­rii­hessä ratkai­suja, joilla este­tään yt-kierre ja luodaan vakaa talou­den näkymä tule­vai­suu­teen. Kyse on ihmis­ten työpai­koista ja toimeen­tu­losta. Jos halli­tus ei kykene ratkai­sui­hin, halli­tus ei voi jatkaa. Suomi ansait­see halli­tuk­sen, joka kantaa vastuuta suoma­lais­ten asioista ja tekee vaikeita, mutta oikeita päätök­siä”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

“Kaikki ainek­set päätök­siin ovat pöydällä. Halli­tuk­sen pitää kertoa, miten se tasa­pai­not­taisi julki­sen talou­den ilman veron­ko­ro­tuk­sia. Työl­li­syy­den osalta on linjat­tava uudesta 120 000 työpai­kan tavoit­teesta. Yrityk­sille on saatava vakaa ja ennus­tet­tava näkymä, jotta mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen työpai­kat voidaan turvata”, Orpo jatkaa.

Kokoo­mus kriti­soi halli­tusta myös siitä, että se ei ole tuonut edus­kun­nalle uutta halli­tus­oh­jel­maa, vaikka nykyi­seltä ohjel­malta on pudon­nut pohja. Päämi­nis­teri Marin torjui vaati­muk­sen uudesta halli­tus­oh­jel­masta viime lauan­taina. 

“Halli­tus­puo­luei­den­kin riveistä on tunnus­tettu, että vanhalta ohjelma on uusissa oloissa pudon­nut pohja pois. On parla­men­ta­ris­min halven­ta­mista väit­tää jatka­vansa vanhalla ohjel­malla, kun tilanne ympä­rillä on dramaat­ti­sesti muut­tu­nut ja halli­tus on itse­kin muut­ta­nut toimin­taansa sen mukai­sesti”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­mus vaatii, että halli­tuk­sen korvat kuule­vat myös elin­kei­noe­lä­män hätä­huu­don.

“Se, että Suomen halli­tus ja elin­kei­noe­lämä on riidoissa, ei edistä yhtään Suomen asiaa. Halli­tus ei voi olla tukka­nuot­ta­silla elin­kei­noe­lä­män kanssa, vaikka ideo­lo­gia kuinka vetäisi siihen suun­taan. Nyt tarvi­taan yhteis­työtä, jossa valtion ylin johto ja elin­kei­noe­lämä käyvät tiivistä vuoro­pu­he­lua ja hake­vat yhteistä suun­taa risti­ve­don sijaan”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content