Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus esittää välikysymyksen, jos hallitus ei kykene budjettiriihessä ratkaisuihin talouden syöksykierteen oikaisemiseksi

Kokoo­mus esit­tää väli­ky­sy­myk­sen, jos halli­tus ei kykene budjet­ti­rii­hessä ratkai­sui­hin talou­den syök­sy­kier­teen oikai­se­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus jättää väli­ky­sy­myk­sen, mikäli halli­tus ei pysty budjet­ti­rii­hessä teke­mään päätök­siä velka­kier­teen pysäyt­tä­mi­seksi, uudesta työl­li­syys­ta­voit­teesta ja ratkai­suista kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen mukaan budjet­ti­riihi on viimei­nen paikka tarkas­tella halli­tuk­sen ohjel­maa uudes­taan ja antaa edus­kun­nalle tiedon­anto päivi­te­tystä ohjel­masta.

“Odotamme halli­tuk­sen teke­vän budjet­ti­rii­hessä ratkai­suja, joilla este­tään yt-kierre ja luodaan vakaa talou­den näkymä tule­vai­suu­teen. Kyse on ihmis­ten työpai­koista ja toimeen­tu­losta. Jos halli­tus ei kykene ratkai­sui­hin, halli­tus ei voi jatkaa. Suomi ansait­see halli­tuk­sen, joka kantaa vastuuta suoma­lais­ten asioista ja tekee vaikeita, mutta oikeita päätök­siä”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

“Kaikki ainek­set päätök­siin ovat pöydällä. Halli­tuk­sen pitää kertoa, miten se tasa­pai­not­taisi julki­sen talou­den ilman veron­ko­ro­tuk­sia. Työl­li­syy­den osalta on linjat­tava uudesta 120 000 työpai­kan tavoit­teesta. Yrityk­sille on saatava vakaa ja ennus­tet­tava näkymä, jotta mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen työpai­kat voidaan turvata”, Orpo jatkaa.

Kokoo­mus kriti­soi halli­tusta myös siitä, että se ei ole tuonut edus­kun­nalle uutta halli­tus­oh­jel­maa, vaikka nykyi­seltä ohjel­malta on pudon­nut pohja. Päämi­nis­teri Marin torjui vaati­muk­sen uudesta halli­tus­oh­jel­masta viime lauan­taina. 

“Halli­tus­puo­luei­den­kin riveistä on tunnus­tettu, että vanhalta ohjelma on uusissa oloissa pudon­nut pohja pois. On parla­men­ta­ris­min halven­ta­mista väit­tää jatka­vansa vanhalla ohjel­malla, kun tilanne ympä­rillä on dramaat­ti­sesti muut­tu­nut ja halli­tus on itse­kin muut­ta­nut toimin­taansa sen mukai­sesti”, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­mus vaatii, että halli­tuk­sen korvat kuule­vat myös elin­kei­noe­lä­män hätä­huu­don.

“Se, että Suomen halli­tus ja elin­kei­noe­lämä on riidoissa, ei edistä yhtään Suomen asiaa. Halli­tus ei voi olla tukka­nuot­ta­silla elin­kei­noe­lä­män kanssa, vaikka ideo­lo­gia kuinka vetäisi siihen suun­taan. Nyt tarvi­taan yhteis­työtä, jossa valtion ylin johto ja elin­kei­noe­lämä käyvät tiivistä vuoro­pu­he­lua ja hake­vat yhteistä suun­taa risti­ve­don sijaan”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

Kansanedustaja Petteri Orpo
9.1.2021

Kokoo­muk­sen Orpo: Maakun­ta­uu­dis­tus on kuoli­nisku kunnille

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo arvos­te­lee halli­tuk­sen kaavai­le­maa keskus­joh­toista maakun­ta­mal­lia kuoli­nis­kuksi Suomen kunnille. Orpo puhui kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä. Orpon mukaan kevään kunta­vaa­leissa

9.12.2020

Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki vaatii ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mista kaikille työs­sä­käy­ville nykyi­sen työt­tö­myys­kas­sa­kyt­kyn sijaan. Tällä hetkellä ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva rahoi­te­taan 95 prosent­ti­sesti veroista ja kaikilta palkan­saa­jilta peri­tyillä

8.12.2020

EPP hyväk­syi Petteri Orpon valmis­te­le­man linja­pa­pe­rin EU:n maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tii­kasta

Euroo­pan kansan­puo­lue (EPP) hyväk­syi uuden maahan­­muutto- ja turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linja­pa­pe­rin. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on vastan­nut linja­pa­pe­rin valmis­te­lusta. Orpo on yksi