Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

Kokoo­mus esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi.

Mari­nin halli­tus päätti osana al-Hol-linjausta, että se arvioi tarpeet terro­ris­ti­seen toimin­taan liit­ty­vän lain­sää­dän­nön muutok­siin ja tekee tarvit­ta­vat korjauk­set lain­sää­dän­töön.

”Terro­ris­mi­lain­sää­däntö nousee usein keskus­te­luun silloin, kun on tapah­tu­nut jotain. Nämä asiat pitää hoitaa hyvän sään aikana kuntoon. Halli­tuk­sen toimista ei joulu­kuun jälkeen kuulu­nut mitään, kunnes tänään halli­tus ilmoitti aset­ta­vansa työryh­män arvioi­maan terro­ris­mi­ri­kos­ten sään­te­lyä. Tuomme keskus­te­luun oman ehdo­tuk­semme, jolla lain­sää­däntö voidaan päivit­tää nyky­ai­kaan”, Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ehdot­taa seit­se­mää toimea. Toimien osalta ehdo­te­taan muun muassa mahdol­li­suutta perua kansa­lai­suus ulko­mailla aseel­li­sen terro­ris­ti­ryh­män tai vastaa­van toimin­taan osal­lis­tu­van kaksois­kan­sa­lai­sen kohdalla, terro­ris­ti­jär­jes­töön kuulu­mi­sen krimi­na­li­soin­tia sekä vaka­vim­piin terro­ris­mi­ri­kok­siin syyl­lis­ty­nei­den vankeus­a­jan jatka­mi­sen mahdol­lis­ta­van varmuus­van­keu­den käyt­töö­not­ta­mista.

”Kokoo­mus ei tingi suoma­lais­ten turval­li­suu­desta. Terro­ris­min uhasta puhu­mi­nen ei riitä, vaan siihen on vastat­tava konkreet­ti­sin teoin. Kokoo­muk­sen ehdo­tus on punnittu ja vastuul­li­nen koko­nai­suus toimia, joilla terro­ris­mia koskeva lain­sää­däntö päivi­te­tään vastaa­maan 2020-luvun haas­teita”, Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että viime kaudella kokoo­mus­lais­ten minis­te­rei­den johdolla tehtiin ja otet­tiin valmis­te­luun useita terro­ris­mi­lain­sää­dän­töä kiris­tä­viä toimia. Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan nämä toimet on vietävä nyt maaliin.

”Viime kaudella kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den johdolla tehtiin ja otet­tiin valmis­te­luun useita tarpeel­li­sia terro­ris­mi­lain­sää­dän­töä kiris­tä­viä toimia. Vali­tet­ta­vasti nykyi­nen halli­tus ei ole edis­tä­nyt valmis­te­lussa olleita toimia muun muassa terro­ris­mi­ri­kok­seen ulko­mailla syyl­lis­ty­neen karkot­ta­mis­pro­ses­siin liit­tyen. Työtä on jatket­tava ja viime kaudella aloi­te­tut toimet on vietävä maaliin”, Paula Risikko sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat sano­vat, että pallo on nyt halli­tuk­sella ja kokoo­muk­sen esit­tä­mät toimet halli­tuk­sen vapaasti hyödyn­net­tä­vissä.

”Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat toimet eli terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön raken­nus­pa­li­kat ovat Mari­nin halli­tuk­sen vapaasti hyödyn­net­tä­vissä. Halli­tuk­sella itsel­lään on ne työka­lut ja taus­talla minis­te­riöi­den lain­val­mis­te­li­jat, jotta voivat tehdä linjauk­sia laki­muu­tok­siin. Milloin halli­tus tuo tarvit­ta­vat lakieh­do­tuk­set edus­kun­taan? On syytä siir­tyä puheista tekoi­hin”, Mari-Leena Talvi­tie sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content