Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

Kokoo­mus esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi.

Mari­nin halli­tus päätti osana al-Hol-linjausta, että se arvioi tarpeet terro­ris­ti­seen toimin­taan liit­ty­vän lain­sää­dän­nön muutok­siin ja tekee tarvit­ta­vat korjauk­set lain­sää­dän­töön.

”Terro­ris­mi­lain­sää­däntö nousee usein keskus­te­luun silloin, kun on tapah­tu­nut jotain. Nämä asiat pitää hoitaa hyvän sään aikana kuntoon. Halli­tuk­sen toimista ei joulu­kuun jälkeen kuulu­nut mitään, kunnes tänään halli­tus ilmoitti aset­ta­vansa työryh­män arvioi­maan terro­ris­mi­ri­kos­ten sään­te­lyä. Tuomme keskus­te­luun oman ehdo­tuk­semme, jolla lain­sää­däntö voidaan päivit­tää nyky­ai­kaan”, Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ehdot­taa seit­se­mää toimea. Toimien osalta ehdo­te­taan muun muassa mahdol­li­suutta perua kansa­lai­suus ulko­mailla aseel­li­sen terro­ris­ti­ryh­män tai vastaa­van toimin­taan osal­lis­tu­van kaksois­kan­sa­lai­sen kohdalla, terro­ris­ti­jär­jes­töön kuulu­mi­sen krimi­na­li­soin­tia sekä vaka­vim­piin terro­ris­mi­ri­kok­siin syyl­lis­ty­nei­den vankeus­a­jan jatka­mi­sen mahdol­lis­ta­van varmuus­van­keu­den käyt­töö­not­ta­mista.

”Kokoo­mus ei tingi suoma­lais­ten turval­li­suu­desta. Terro­ris­min uhasta puhu­mi­nen ei riitä, vaan siihen on vastat­tava konkreet­ti­sin teoin. Kokoo­muk­sen ehdo­tus on punnittu ja vastuul­li­nen koko­nai­suus toimia, joilla terro­ris­mia koskeva lain­sää­däntö päivi­te­tään vastaa­maan 2020-luvun haas­teita”, Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että viime kaudella kokoo­mus­lais­ten minis­te­rei­den johdolla tehtiin ja otet­tiin valmis­te­luun useita terro­ris­mi­lain­sää­dän­töä kiris­tä­viä toimia. Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan nämä toimet on vietävä nyt maaliin.

”Viime kaudella kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den johdolla tehtiin ja otet­tiin valmis­te­luun useita tarpeel­li­sia terro­ris­mi­lain­sää­dän­töä kiris­tä­viä toimia. Vali­tet­ta­vasti nykyi­nen halli­tus ei ole edis­tä­nyt valmis­te­lussa olleita toimia muun muassa terro­ris­mi­ri­kok­seen ulko­mailla syyl­lis­ty­neen karkot­ta­mis­pro­ses­siin liit­tyen. Työtä on jatket­tava ja viime kaudella aloi­te­tut toimet on vietävä maaliin”, Paula Risikko sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat sano­vat, että pallo on nyt halli­tuk­sella ja kokoo­muk­sen esit­tä­mät toimet halli­tuk­sen vapaasti hyödyn­net­tä­vissä.

”Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat toimet eli terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön raken­nus­pa­li­kat ovat Mari­nin halli­tuk­sen vapaasti hyödyn­net­tä­vissä. Halli­tuk­sella itsel­lään on ne työka­lut ja taus­talla minis­te­riöi­den lain­val­mis­te­li­jat, jotta voivat tehdä linjauk­sia laki­muu­tok­siin. Milloin halli­tus tuo tarvit­ta­vat lakieh­do­tuk­set edus­kun­taan? On syytä siir­tyä puheista tekoi­hin”, Mari-Leena Talvi­tie sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content