Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

Kokoo­mus esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi.

Mari­nin halli­tus päätti osana al-Hol-linjausta, että se arvioi tarpeet terro­ris­ti­seen toimin­taan liit­ty­vän lain­sää­dän­nön muutok­siin ja tekee tarvit­ta­vat korjauk­set lain­sää­dän­töön.

”Terro­ris­mi­lain­sää­däntö nousee usein keskus­te­luun silloin, kun on tapah­tu­nut jotain. Nämä asiat pitää hoitaa hyvän sään aikana kuntoon. Halli­tuk­sen toimista ei joulu­kuun jälkeen kuulu­nut mitään, kunnes tänään halli­tus ilmoitti aset­ta­vansa työryh­män arvioi­maan terro­ris­mi­ri­kos­ten sään­te­lyä. Tuomme keskus­te­luun oman ehdo­tuk­semme, jolla lain­sää­däntö voidaan päivit­tää nyky­ai­kaan”, Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ehdot­taa seit­se­mää toimea. Toimien osalta ehdo­te­taan muun muassa mahdol­li­suutta perua kansa­lai­suus ulko­mailla aseel­li­sen terro­ris­ti­ryh­män tai vastaa­van toimin­taan osal­lis­tu­van kaksois­kan­sa­lai­sen kohdalla, terro­ris­ti­jär­jes­töön kuulu­mi­sen krimi­na­li­soin­tia sekä vaka­vim­piin terro­ris­mi­ri­kok­siin syyl­lis­ty­nei­den vankeus­a­jan jatka­mi­sen mahdol­lis­ta­van varmuus­van­keu­den käyt­töö­not­ta­mista.

”Kokoo­mus ei tingi suoma­lais­ten turval­li­suu­desta. Terro­ris­min uhasta puhu­mi­nen ei riitä, vaan siihen on vastat­tava konkreet­ti­sin teoin. Kokoo­muk­sen ehdo­tus on punnittu ja vastuul­li­nen koko­nai­suus toimia, joilla terro­ris­mia koskeva lain­sää­däntö päivi­te­tään vastaa­maan 2020-luvun haas­teita”, Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että viime kaudella kokoo­mus­lais­ten minis­te­rei­den johdolla tehtiin ja otet­tiin valmis­te­luun useita terro­ris­mi­lain­sää­dän­töä kiris­tä­viä toimia. Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan nämä toimet on vietävä nyt maaliin.

”Viime kaudella kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den johdolla tehtiin ja otet­tiin valmis­te­luun useita tarpeel­li­sia terro­ris­mi­lain­sää­dän­töä kiris­tä­viä toimia. Vali­tet­ta­vasti nykyi­nen halli­tus ei ole edis­tä­nyt valmis­te­lussa olleita toimia muun muassa terro­ris­mi­ri­kok­seen ulko­mailla syyl­lis­ty­neen karkot­ta­mis­pro­ses­siin liit­tyen. Työtä on jatket­tava ja viime kaudella aloi­te­tut toimet on vietävä maaliin”, Paula Risikko sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat sano­vat, että pallo on nyt halli­tuk­sella ja kokoo­muk­sen esit­tä­mät toimet halli­tuk­sen vapaasti hyödyn­net­tä­vissä.

”Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat toimet eli terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön raken­nus­pa­li­kat ovat Mari­nin halli­tuk­sen vapaasti hyödyn­net­tä­vissä. Halli­tuk­sella itsel­lään on ne työka­lut ja taus­talla minis­te­riöi­den lain­val­mis­te­li­jat, jotta voivat tehdä linjauk­sia laki­muu­tok­siin. Milloin halli­tus tuo tarvit­ta­vat lakieh­do­tuk­set edus­kun­taan? On syytä siir­tyä puheista tekoi­hin”, Mari-Leena Talvi­tie sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content