Kokoo­mus esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

Julkaistu: 25.02.2020

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi.

Mari­nin halli­tus päätti osana al-Hol-linjausta, että se arvioi tarpeet terro­ris­ti­seen toimin­taan liit­ty­vän lain­sää­dän­nön muutok­siin ja tekee tarvit­ta­vat korjauk­set lain­sää­dän­töön.

”Terro­ris­mi­lain­sää­däntö nousee usein keskus­te­luun silloin, kun on tapah­tu­nut jotain. Nämä asiat pitää hoitaa hyvän sään aikana kuntoon. Halli­tuk­sen toimista ei joulu­kuun jälkeen kuulu­nut mitään, kunnes tänään halli­tus ilmoitti aset­ta­vansa työryh­män arvioi­maan terro­ris­mi­ri­kos­ten sään­te­lyä. Tuomme keskus­te­luun oman ehdo­tuk­semme, jolla lain­sää­däntö voidaan päivit­tää nyky­ai­kaan”, Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ehdot­taa seit­se­mää toimea. Toimien osalta ehdo­te­taan muun muassa mahdol­li­suutta perua kansa­lai­suus ulko­mailla aseel­li­sen terro­ris­ti­ryh­män tai vastaa­van toimin­taan osal­lis­tu­van kaksois­kan­sa­lai­sen kohdalla, terro­ris­ti­jär­jes­töön kuulu­mi­sen krimi­na­li­soin­tia sekä vaka­vim­piin terro­ris­mi­ri­kok­siin syyl­lis­ty­nei­den vankeus­a­jan jatka­mi­sen mahdol­lis­ta­van varmuus­van­keu­den käyt­töö­not­ta­mista.

”Kokoo­mus ei tingi suoma­lais­ten turval­li­suu­desta. Terro­ris­min uhasta puhu­mi­nen ei riitä, vaan siihen on vastat­tava konkreet­ti­sin teoin. Kokoo­muk­sen ehdo­tus on punnittu ja vastuul­li­nen koko­nai­suus toimia, joilla terro­ris­mia koskeva lain­sää­däntö päivi­te­tään vastaa­maan 2020-luvun haas­teita”, Kai Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että viime kaudella kokoo­mus­lais­ten minis­te­rei­den johdolla tehtiin ja otet­tiin valmis­te­luun useita terro­ris­mi­lain­sää­dän­töä kiris­tä­viä toimia. Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan nämä toimet on vietävä nyt maaliin.

”Viime kaudella kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den johdolla tehtiin ja otet­tiin valmis­te­luun useita tarpeel­li­sia terro­ris­mi­lain­sää­dän­töä kiris­tä­viä toimia. Vali­tet­ta­vasti nykyi­nen halli­tus ei ole edis­tä­nyt valmis­te­lussa olleita toimia muun muassa terro­ris­mi­ri­kok­seen ulko­mailla syyl­lis­ty­neen karkot­ta­mis­pro­ses­siin liit­tyen. Työtä on jatket­tava ja viime kaudella aloi­te­tut toimet on vietävä maaliin”, Paula Risikko sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat sano­vat, että pallo on nyt halli­tuk­sella ja kokoo­muk­sen esit­tä­mät toimet halli­tuk­sen vapaasti hyödyn­net­tä­vissä.

”Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat toimet eli terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön raken­nus­pa­li­kat ovat Mari­nin halli­tuk­sen vapaasti hyödyn­net­tä­vissä. Halli­tuk­sella itsel­lään on ne työka­lut ja taus­talla minis­te­riöi­den lain­val­mis­te­li­jat, jotta voivat tehdä linjauk­sia laki­muu­tok­siin. Milloin halli­tus tuo tarvit­ta­vat lakieh­do­tuk­set edus­kun­taan? On syytä siir­tyä puheista tekoi­hin”, Mari-Leena Talvi­tie sanoo.