Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus ensim­mäi­selle koko Suomen virtu­aa­li­selle kunta­vaa­li­kier­tu­eelle

Kokoo­mus ensim­mäi­selle koko Suomen virtu­aa­li­selle kunta­vaa­li­kier­tu­eelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­tä­vät Suomea virtu­aa­li­sesti 23.-30. tammi­kuuta. Kier­tue on ensim­mäi­nen tässä laajuu­dessa toteu­tettu kaikille avoin virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue. Kier­tue start­taa Helsin­gistä lauan­taina 23. tammi­kuuta ja päät­tyy lauan­taina 30.1. Pirkan­maalle. Viikon aikana käydään kaikissa maakun­nissa ja miltei 90 paik­ka­kun­nalla.

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set järjes­tä­vät kier­tu­een aikana yhteensä yli 90 live­lä­he­tystä tai live-lähe­tyk­senä ajet­ta­vaa Teams-tapah­tu­maa, joissa puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­le­vat kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä. Kaikki tapah­tu­mat ovat avoi­mia ja seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivu­jen kautta, facebook.com/kokoomus.

”Koro­nan vuoksi emme voi nyt kier­tää fyysi­sesti, mutta halusimme lähteä silti liik­keelle tilan­tee­seen sopi­valla tavalla. Näin laaja ja kattava, kaikille avoin virtu­aa­li­kier­tue on ensim­mäi­nen laatu­aan. Olen todella iloi­nen, että kokoo­muk­sessa on joka puolella Suomea intoa ja halua kokeilla uutta. Olen varma, että tästä muotou­tuu koko­naan uusi tapa keskus­tella paikal­li­sista kysy­myk­sistä, jota tulemme käyt­tä­mään myös jatkossa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalla, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käydään niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­te­tään Inarissa.

Kokoo­mus myös  avaa kunta­vaa­li­kam­pan­jansa tänään virtu­aa­li­sesti Helsin­gistä.

Ajan­ta­sai­nen tieto kunkin päivän tilai­suuk­sista löytyy viimeis­tään edel­li­senä päivänä täältä: www.kokoomus.fi/tapahtumat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content