Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus ensimmäiselle koko Suomen virtuaaliselle kuntavaalikiertueelle

Kokoo­mus ensim­mäi­selle koko Suomen virtu­aa­li­selle kunta­vaa­li­kier­tu­eelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­tä­vät Suomea virtu­aa­li­sesti 23.-30. tammi­kuuta. Kier­tue on ensim­mäi­nen tässä laajuu­dessa toteu­tettu kaikille avoin virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue. Kier­tue start­taa Helsin­gistä lauan­taina 23. tammi­kuuta ja päät­tyy lauan­taina 30.1. Pirkan­maalle. Viikon aikana käydään kaikissa maakun­nissa ja miltei 90 paik­ka­kun­nalla.

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set järjes­tä­vät kier­tu­een aikana yhteensä yli 90 live­lä­he­tystä tai live-lähe­tyk­senä ajet­ta­vaa Teams-tapah­tu­maa, joissa puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­le­vat kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä. Kaikki tapah­tu­mat ovat avoi­mia ja seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivu­jen kautta, facebook.com/kokoomus.

”Koro­nan vuoksi emme voi nyt kier­tää fyysi­sesti, mutta halusimme lähteä silti liik­keelle tilan­tee­seen sopi­valla tavalla. Näin laaja ja kattava, kaikille avoin virtu­aa­li­kier­tue on ensim­mäi­nen laatu­aan. Olen todella iloi­nen, että kokoo­muk­sessa on joka puolella Suomea intoa ja halua kokeilla uutta. Olen varma, että tästä muotou­tuu koko­naan uusi tapa keskus­tella paikal­li­sista kysy­myk­sistä, jota tulemme käyt­tä­mään myös jatkossa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalla, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käydään niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­te­tään Inarissa.

Kokoo­mus myös  avaa kunta­vaa­li­kam­pan­jansa tänään virtu­aa­li­sesti Helsin­gistä.

Ajan­ta­sai­nen tieto kunkin päivän tilai­suuk­sista löytyy viimeis­tään edel­li­senä päivänä täältä: www.kokoomus.fi/tapahtumat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi