Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus ensim­mäi­selle koko Suomen virtu­aa­li­selle kunta­vaa­li­kier­tu­eelle

Kokoo­mus ensim­mäi­selle koko Suomen virtu­aa­li­selle kunta­vaa­li­kier­tu­eelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­tä­vät Suomea virtu­aa­li­sesti 23.-30. tammi­kuuta. Kier­tue on ensim­mäi­nen tässä laajuu­dessa toteu­tettu kaikille avoin virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue. Kier­tue start­taa Helsin­gistä lauan­taina 23. tammi­kuuta ja päät­tyy lauan­taina 30.1. Pirkan­maalle. Viikon aikana käydään kaikissa maakun­nissa ja miltei 90 paik­ka­kun­nalla.

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set järjes­tä­vät kier­tu­een aikana yhteensä yli 90 live­lä­he­tystä tai live-lähe­tyk­senä ajet­ta­vaa Teams-tapah­tu­maa, joissa puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­le­vat kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä. Kaikki tapah­tu­mat ovat avoi­mia ja seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivu­jen kautta, facebook.com/kokoomus.

”Koro­nan vuoksi emme voi nyt kier­tää fyysi­sesti, mutta halusimme lähteä silti liik­keelle tilan­tee­seen sopi­valla tavalla. Näin laaja ja kattava, kaikille avoin virtu­aa­li­kier­tue on ensim­mäi­nen laatu­aan. Olen todella iloi­nen, että kokoo­muk­sessa on joka puolella Suomea intoa ja halua kokeilla uutta. Olen varma, että tästä muotou­tuu koko­naan uusi tapa keskus­tella paikal­li­sista kysy­myk­sistä, jota tulemme käyt­tä­mään myös jatkossa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalla, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käydään niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­te­tään Inarissa.

Kokoo­mus myös  avaa kunta­vaa­li­kam­pan­jansa tänään virtu­aa­li­sesti Helsin­gistä.

Ajan­ta­sai­nen tieto kunkin päivän tilai­suuk­sista löytyy viimeis­tään edel­li­senä päivänä täältä: www.kokoomus.fi/tapahtumat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content