Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus ensimmäiselle koko Suomen virtuaaliselle kuntavaalikiertueelle

Kokoo­mus ensim­mäi­selle koko Suomen virtu­aa­li­selle kunta­vaa­li­kier­tu­eelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­tä­vät Suomea virtu­aa­li­sesti 23.-30. tammi­kuuta. Kier­tue on ensim­mäi­nen tässä laajuu­dessa toteu­tettu kaikille avoin virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue. Kier­tue start­taa Helsin­gistä lauan­taina 23. tammi­kuuta ja päät­tyy lauan­taina 30.1. Pirkan­maalle. Viikon aikana käydään kaikissa maakun­nissa ja miltei 90 paik­ka­kun­nalla.

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set järjes­tä­vät kier­tu­een aikana yhteensä yli 90 live­lä­he­tystä tai live-lähe­tyk­senä ajet­ta­vaa Teams-tapah­tu­maa, joissa puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­le­vat kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä. Kaikki tapah­tu­mat ovat avoi­mia ja seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivu­jen kautta, facebook.com/kokoomus.

”Koro­nan vuoksi emme voi nyt kier­tää fyysi­sesti, mutta halusimme lähteä silti liik­keelle tilan­tee­seen sopi­valla tavalla. Näin laaja ja kattava, kaikille avoin virtu­aa­li­kier­tue on ensim­mäi­nen laatu­aan. Olen todella iloi­nen, että kokoo­muk­sessa on joka puolella Suomea intoa ja halua kokeilla uutta. Olen varma, että tästä muotou­tuu koko­naan uusi tapa keskus­tella paikal­li­sista kysy­myk­sistä, jota tulemme käyt­tä­mään myös jatkossa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalla, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käydään niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­te­tään Inarissa.

Kokoo­mus myös  avaa kunta­vaa­li­kam­pan­jansa tänään virtu­aa­li­sesti Helsin­gistä.

Ajan­ta­sai­nen tieto kunkin päivän tilai­suuk­sista löytyy viimeis­tään edel­li­senä päivänä täältä: www.kokoomus.fi/tapahtumat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.3.2021

Kokoo­mus: Vaalien siir­tä­mi­nen on raskas epäon­nis­tu­mi­nen oikeus­mi­nis­te­riöltä ja halli­tuk­selta

Kokoo­mus pitää vaalien mahdol­lista siir­tä­mistä raskaana epäon­nis­tu­mi­sena oikeus­mi­nis­te­riöltä ja halli­tuk­selta. Oikeus­mi­nis­te­riön varau­tu­mi­nen on koko vaalei­hin valmis­tau­tu­mi­sen ajan ollut puut­teel­lista. Kokoo­muk­sen

1.3.2021

Pohjois­mai­set puolue­joh­ta­jat: Vahva Eurooppa tarvit­see yhte­näistä Pohjo­laa

Pohjois­mai­set keskus­ta­oi­keis­to­lais­ten puoluei­den puheen­joh­ta­jat vaati­vat, että pohjois­mai­nen yhteis­työ asete­taan etusi­jalle tule­vina vuosina. Puolue­joh­ta­jien yhtei­nen mieli­pi­de­kir­joi­tus julkais­tiin tänään kaikissa Pohjois­maissa. Suomessa

31.1.2021

Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Kokoo­muk­sen kahdek­san päivää kestä­nyt virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue päät­tyi eilen lauan­taina Pirkan­maalle Lempää­lään. Kier­tue alkoi viikko sitten lauan­taina Helsin­gistä. Kokoo­muk­sen puolue­johto ja