Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus ei lähde mukaan perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­seen

Kokoo­mus ei lähde mukaan perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ei lähde mukaan perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan liit­tyen.

Edus­kun­ta­ryhmä ei hyväksy halli­tuk­sen toimin­taa Krei­kan ja Turkin kiis­tassa, mutta katsoo asiaa monelta osin eri lähtö­koh­dista kuin perus­suo­ma­lai­set.

”Mahdol­li­sen väli­ky­sy­myk­sen käsit­te­lyssä tulemme esit­tä­mään epäluot­ta­mus­lauseen omista lähtö­koh­dis­tamme”, sanoo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

”Poik­keus­o­lo­jen häirin­täy­ri­tyk­siin varau­tu­mi­nen on vakava kansal­li­nen kysy­mys. Toivomme tässä edus­kun­ta­ryh­mien yhteistä hanketta tiedus­te­lu­lain­sää­dän­nön tapaan saada valmius­asiat kuntoon. Toivomme, että päämi­nis­teri lunas­taa puheensa, että asiaa edis­te­tään halli­tus-oppo­si­tio­ra­jat ylit­tä­vässä yhteis­työssä”, sanoo Kai Mykkä­nen.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee Krei­kan päätöstä jäädyt­tää määrä­ai­kai­sesti turva­pai­kan­haku Turkin vastai­sella rajal­laan.

”Suomen valmius­lain­sää­dän­töön on luotava valmius rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella. Lisäksi Suomelle on luotava valmiu­det siir­tää turva­paik­ka­kä­sit­tely raja­vyö­hyk­keen tuntu­maan”, Mykkä­nen koros­taa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä vaatii, että halli­tus selven­tää vies­ti­ään Krei­kan ja Turkin raja­ti­lan­tee­seen liit­tyen. Päämi­nis­teri Marin ja päämi­nis­te­rin sijai­nen Kulmuni ovat ilmoit­ta­neet, että halli­tus tukee Kreik­kaa yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Toisaalta sisä­mi­nis­teri Ohisalo on tuomin­nut Krei­kan ratkai­sun olla otta­matta määrä­ai­kai­sesti vastaan turva­paik­ka­ha­ke­muk­sia.

”Sisä­mi­nis­teri Ohisa­lon vies­tintä Krei­kan tilan­tee­seen liit­tyen on poiken­nut päämi­nis­te­rin ja valtio­va­rain­mi­nis­te­rin lausun­noista. Halli­tuk­sen yhte­näi­syys tällai­sissa kysy­myk­sissä on edel­ly­tys halli­tuk­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan uskot­ta­vuu­delle”, sanoo Mykkä­nen.

Edus­kun­ta­ryhmä vaatii toimia EU:n yhtei­sen halli­tun turva­paik­ka­jär­jes­tel­män luomi­seksi sekä Suomen valmius­lain­sää­dän­nön päivit­tä­mi­seksi. Kokoo­mus on esit­tä­nyt oman ratkai­sunsa sekä akuu­tin tilan­teen että koko turva­paik­ka­jär­jes­tel­män korjaa­mi­seksi perjan­taina julkais­tuissa turva­paik­ka­po­liit­ti­sissa linjauk­sis­saan.

”Vuoden 2015 hallit­se­ma­ton tilanne ei saa tois­tua. EU:n on välit­tö­mästi vahvis­tet­tava ulko­ra­jo­jaan unio­nin sisäi­sen vapaan liik­ku­vuu­den turvaa­mi­seksi. EU tarvit­see yhtei­sen turva­paik­ka­jär­jes­tel­män, joka palve­lee ennen kaik­kea lapsia, naisia ja muutoin hädä­na­lai­sim­pia”, sanoo Mykkä­nen.

”Paras tapa auttaa hädä­na­lai­sim­pia on tukea krii­sin keskellä olevia sekä auttaa sieltä vaikeim­massa asemassa olevia turvaan kiin­tiö­pa­ko­lai­sina. EU:n tulisi sopia yhtei­sestä pako­lais­kiin­tiöstä, jonka avulla myös Euroo­pan suuret maat saadaan autta­maan hädä­na­lai­sim­pia halli­tusti ja kohden­ne­tusti”, lisää Mykkä­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content