Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus ei lähde mukaan perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­seen

Kokoo­mus ei lähde mukaan perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ei lähde mukaan perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan liit­tyen.

Edus­kun­ta­ryhmä ei hyväksy halli­tuk­sen toimin­taa Krei­kan ja Turkin kiis­tassa, mutta katsoo asiaa monelta osin eri lähtö­koh­dista kuin perus­suo­ma­lai­set.

”Mahdol­li­sen väli­ky­sy­myk­sen käsit­te­lyssä tulemme esit­tä­mään epäluot­ta­mus­lauseen omista lähtö­koh­dis­tamme”, sanoo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

”Poik­keus­o­lo­jen häirin­täy­ri­tyk­siin varau­tu­mi­nen on vakava kansal­li­nen kysy­mys. Toivomme tässä edus­kun­ta­ryh­mien yhteistä hanketta tiedus­te­lu­lain­sää­dän­nön tapaan saada valmius­asiat kuntoon. Toivomme, että päämi­nis­teri lunas­taa puheensa, että asiaa edis­te­tään halli­tus-oppo­si­tio­ra­jat ylit­tä­vässä yhteis­työssä”, sanoo Kai Mykkä­nen.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee Krei­kan päätöstä jäädyt­tää määrä­ai­kai­sesti turva­pai­kan­haku Turkin vastai­sella rajal­laan.

”Suomen valmius­lain­sää­dän­töön on luotava valmius rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella. Lisäksi Suomelle on luotava valmiu­det siir­tää turva­paik­ka­kä­sit­tely raja­vyö­hyk­keen tuntu­maan”, Mykkä­nen koros­taa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä vaatii, että halli­tus selven­tää vies­ti­ään Krei­kan ja Turkin raja­ti­lan­tee­seen liit­tyen. Päämi­nis­teri Marin ja päämi­nis­te­rin sijai­nen Kulmuni ovat ilmoit­ta­neet, että halli­tus tukee Kreik­kaa yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Toisaalta sisä­mi­nis­teri Ohisalo on tuomin­nut Krei­kan ratkai­sun olla otta­matta määrä­ai­kai­sesti vastaan turva­paik­ka­ha­ke­muk­sia.

”Sisä­mi­nis­teri Ohisa­lon vies­tintä Krei­kan tilan­tee­seen liit­tyen on poiken­nut päämi­nis­te­rin ja valtio­va­rain­mi­nis­te­rin lausun­noista. Halli­tuk­sen yhte­näi­syys tällai­sissa kysy­myk­sissä on edel­ly­tys halli­tuk­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan uskot­ta­vuu­delle”, sanoo Mykkä­nen.

Edus­kun­ta­ryhmä vaatii toimia EU:n yhtei­sen halli­tun turva­paik­ka­jär­jes­tel­män luomi­seksi sekä Suomen valmius­lain­sää­dän­nön päivit­tä­mi­seksi. Kokoo­mus on esit­tä­nyt oman ratkai­sunsa sekä akuu­tin tilan­teen että koko turva­paik­ka­jär­jes­tel­män korjaa­mi­seksi perjan­taina julkais­tuissa turva­paik­ka­po­liit­ti­sissa linjauk­sis­saan.

”Vuoden 2015 hallit­se­ma­ton tilanne ei saa tois­tua. EU:n on välit­tö­mästi vahvis­tet­tava ulko­ra­jo­jaan unio­nin sisäi­sen vapaan liik­ku­vuu­den turvaa­mi­seksi. EU tarvit­see yhtei­sen turva­paik­ka­jär­jes­tel­män, joka palve­lee ennen kaik­kea lapsia, naisia ja muutoin hädä­na­lai­sim­pia”, sanoo Mykkä­nen.

”Paras tapa auttaa hädä­na­lai­sim­pia on tukea krii­sin keskellä olevia sekä auttaa sieltä vaikeim­massa asemassa olevia turvaan kiin­tiö­pa­ko­lai­sina. EU:n tulisi sopia yhtei­sestä pako­lais­kiin­tiöstä, jonka avulla myös Euroo­pan suuret maat saadaan autta­maan hädä­na­lai­sim­pia halli­tusti ja kohden­ne­tusti”, lisää Mykkä­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content