Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­muk­sen yhteys­pääl­li­köksi Elina Laavi ja kunta­vaa­li­pääl­li­köksi Antti Ahonen

Kokoo­muk­sen yhteys­pääl­li­köksi Elina Laavi ja kunta­vaa­li­pääl­li­köksi Antti Ahonen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen yhteys­pääl­li­köksi on valittu hallin­to­tie­tei­den mais­teri Elina Laavi, 38. Hän siir­tyy tehtä­vään Työelä­ke­va­kuut­ta­jat Telan yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­li­kön paikalta.

Aikai­sem­min Laavi on työs­ken­nel­lyt muiden muassa Lahden kaupun­gin yhteys­joh­ta­jana, Kera­van ja yhdek­sän muun kaupun­gin KUUMA-liike­lai­tok­sen yhteis­työ­joh­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton pääsih­tee­rinä ja minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana.

Yhteys­pääl­lik­könä Laavin tehtä­vänä on vahvis­taa kokoo­muk­sen ja kokoo­mus­lais­ten yhteyk­siä ympä­röi­vään yhteis­kun­taan, keskei­siin sidos­ryh­miin ja järjes­töi­hin sekä kunta­toi­mi­joi­hin.

Kokoo­muk­sen kunta­vaa­li­pääl­li­kön tehtä­vään on valittu Antti Ahonen, 42. Hän siir­tyy tehtä­vään määrä­ajaksi kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jan paikalta. Aiem­min Ahonen on työs­ken­nel­lyt muiden muassa Suoma­lai­suu­den Liiton ja Euroop­pa­lai­sen Suomen toimin­nan­joh­ta­jana sekä yhteis­kun­tao­pin opet­ta­jana. Ahonen on huma­nis­tis­ten tietei­den kandi­daatti. Hän on myös kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­taja Hämeen­lin­nassa.

Kunta­vaa­li­pääl­likkö vastaa puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa ja yhdessä muun puolueor­ga­ni­saa­tion kanssa kunta­vaa­lien ehdo­kas­han­kin­nasta, valta­kun­nal­li­sen kampan­jan koor­di­noin­nista ja toteu­tuk­sesta.

Valin­nat teki kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus kokouk­ses­saan Helsin­gissä tiis­taina.

”On hienoa saada Elina ja Antti mukaan vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä. Elinalla on erin­omai­set näytöt verkos­toi­tu­mi­sesta ja yhteis­työ­ky­vystä erilais­ten taho­jen kanssa. Antti on Sata­kun­nan toimin­nan­joh­ta­jana todis­ta­nut olevansa tavoit­teel­li­nen ja aikaan­saava tekijä. Näiden vahvis­tus­ten myötä kokoo­muk­sella on entistä parem­mat edel­ly­tyk­set lähteä tavoit­te­le­maan suurim­man puolu­een paik­kaa kunta­vaa­leissa”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Yhteys­pääl­likkö ja kunta­vaa­li­pääl­likkö työs­ken­te­le­vät kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content