Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­muk­sen yhteys­pääl­li­köksi Elina Laavi ja kunta­vaa­li­pääl­li­köksi Antti Ahonen

Kokoo­muk­sen yhteys­pääl­li­köksi Elina Laavi ja kunta­vaa­li­pääl­li­köksi Antti Ahonen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen yhteys­pääl­li­köksi on valittu hallin­to­tie­tei­den mais­teri Elina Laavi, 38. Hän siir­tyy tehtä­vään Työelä­ke­va­kuut­ta­jat Telan yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­li­kön paikalta.

Aikai­sem­min Laavi on työs­ken­nel­lyt muiden muassa Lahden kaupun­gin yhteys­joh­ta­jana, Kera­van ja yhdek­sän muun kaupun­gin KUUMA-liike­lai­tok­sen yhteis­työ­joh­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton pääsih­tee­rinä ja minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana.

Yhteys­pääl­lik­könä Laavin tehtä­vänä on vahvis­taa kokoo­muk­sen ja kokoo­mus­lais­ten yhteyk­siä ympä­röi­vään yhteis­kun­taan, keskei­siin sidos­ryh­miin ja järjes­töi­hin sekä kunta­toi­mi­joi­hin.

Kokoo­muk­sen kunta­vaa­li­pääl­li­kön tehtä­vään on valittu Antti Ahonen, 42. Hän siir­tyy tehtä­vään määrä­ajaksi kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jan paikalta. Aiem­min Ahonen on työs­ken­nel­lyt muiden muassa Suoma­lai­suu­den Liiton ja Euroop­pa­lai­sen Suomen toimin­nan­joh­ta­jana sekä yhteis­kun­tao­pin opet­ta­jana. Ahonen on huma­nis­tis­ten tietei­den kandi­daatti. Hän on myös kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­taja Hämeen­lin­nassa.

Kunta­vaa­li­pääl­likkö vastaa puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa ja yhdessä muun puolueor­ga­ni­saa­tion kanssa kunta­vaa­lien ehdo­kas­han­kin­nasta, valta­kun­nal­li­sen kampan­jan koor­di­noin­nista ja toteu­tuk­sesta.

Valin­nat teki kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus kokouk­ses­saan Helsin­gissä tiis­taina.

”On hienoa saada Elina ja Antti mukaan vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä. Elinalla on erin­omai­set näytöt verkos­toi­tu­mi­sesta ja yhteis­työ­ky­vystä erilais­ten taho­jen kanssa. Antti on Sata­kun­nan toimin­nan­joh­ta­jana todis­ta­nut olevansa tavoit­teel­li­nen ja aikaan­saava tekijä. Näiden vahvis­tus­ten myötä kokoo­muk­sella on entistä parem­mat edel­ly­tyk­set lähteä tavoit­te­le­maan suurim­man puolu­een paik­kaa kunta­vaa­leissa”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Yhteys­pääl­likkö ja kunta­vaa­li­pääl­likkö työs­ken­te­le­vät kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.4.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti ympä­­ristö- ja ener­gia­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan tunte­musta,

9.3.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa sosi­aali- ja terveys­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa 22.3.2021-31.12.2021 väli­seksi ajaksi

Asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä tasa-arvo­­ky­­sy­­mys­­ten

24.9.2020

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa some­vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Oletko hyvä some­vies­tijä? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun ei tarvitse tuot­taa itse kaik­kia sisäl­töjä, vaan tiedät, miten jouk­kue onnis­tuu parhai­ten.