Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Vaih­toeh­dos­samme viinit ruoka­kaup­poi­hin

Julkaistu: 19.11.2019

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo on tyyty­väi­nen kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­tiin sisäl­ty­västä linjauk­sesta, jonka mukaan viinien myynti pitäisi vapaut­taa ruoka­kaup­poi­hin.

”Uusi alko­ho­li­laki on ollut nyt voimassa kohta kaksi vuotta ja koke­muk­set siitä ovat olleet rohkai­se­via. Monien taho­jen maalai­le­mat uhka­ku­vat kulu­tuk­sen räjäh­tä­mi­sestä eivät ole toteu­tu­neet vaan suoma­lai­set ovat – kuten tiede­tään – vastuul­li­sia ja järke­viä myös alko­ho­lin suhteen. Siksi suoma­lai­sessa alko­ho­li­po­li­tii­kassa on aika ottaa seuraava askel ja tuoda myös viinit ruoka­kaup­po­jen vali­koi­miin. Sitä myös enem­mistö suoma­lai­sista haluaa”, edus­taja Wallin­heimo muis­tut­taa.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­tiin sisäl­ty­vän ehdo­tuk­sen ehtona tosin on se, että samalla viinin vahvuis­ten alko­ho­li­juo­mien vero­tusta kiris­tet­täi­siin niin, että valtion vero­tu­lot samalla kasvai­si­vat 100 miljoo­nalla. Tätä Wallin­heimo pitää vastuul­li­sena linjauk­sena.

Lopul­li­nen päämäärä pitää olla muualta Euroo­pasta tuttu tilanne, jossa kaupan hyllyltä on ostet­ta­vissa kaikki juomat

”Vaikka viinien vero­tusta kiris­tet­täi­siin­kin, on toden­nä­köistä, että viinien vapaut­ta­mi­nen ruoka­kaup­poi­hin ei näkyisi viinien kulut­ta­ja­hin­noissa. Siitä kiris­tyvä kilpailu pitäisi huolen. Samalla viinin myyn­nin vapaut­ta­mi­nen tukisi myös syrjä­seu­tu­jen kaup­po­jen ja kios­kien elin­voi­maa”, Wallin­heimo katsoo.

Viinien vapaut­ta­mi­sen yhtey­dessä Wallin­heimo myös perään­kuu­lut­taa keskus­te­lua suoma­lai­sesta alko­ho­li­po­li­tii­kasta, mukaan lukien Alkon tule­vai­suus.

”EU-jäse­nyy­den alussa voimassa olleet perus­teet nykyi­sen Alkon mono­po­lin takana ovat hiljal­leen murtu­neet ja tätä nykyä Alkosta ostet­tu­jen alko­ho­li­tuot­tei­den osuus suoma­lais­ten kulut­ta­masta alko­ho­lista on enää noin 30 prosent­tia. Siksi sitä ei voida pitää enää samalla tapaa tehok­kaim­pana väli­neenä alko­ho­li­hait­to­jen vähen­tä­mi­sen kannalta”, Wallin­heimo linjaa.

”Tästä syystä tulisi vakaasti pohtia sitä, miten Alkon nykyi­nen mono­poli voidaan vastuul­li­sesti ja halli­tusti purkaa. Lopul­li­nen päämäärä pitää olla muualta Euroo­pasta tuttu tilanne, jossa kaupan hyllyltä on ostet­ta­vissa kaikki juomat”, Sinuhe Wallin­heimo päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Sinuhe Wallin­heimo puh. 0505120873