Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Vaih­toeh­dos­samme viinit ruoka­kaup­poi­hin

Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Vaih­toeh­dos­samme viinit ruoka­kaup­poi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo on tyyty­väi­nen kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­tiin sisäl­ty­västä linjauk­sesta, jonka mukaan viinien myynti pitäisi vapaut­taa ruoka­kaup­poi­hin.

”Uusi alko­ho­li­laki on ollut nyt voimassa kohta kaksi vuotta ja koke­muk­set siitä ovat olleet rohkai­se­via. Monien taho­jen maalai­le­mat uhka­ku­vat kulu­tuk­sen räjäh­tä­mi­sestä eivät ole toteu­tu­neet vaan suoma­lai­set ovat – kuten tiede­tään – vastuul­li­sia ja järke­viä myös alko­ho­lin suhteen. Siksi suoma­lai­sessa alko­ho­li­po­li­tii­kassa on aika ottaa seuraava askel ja tuoda myös viinit ruoka­kaup­po­jen vali­koi­miin. Sitä myös enem­mistö suoma­lai­sista haluaa”, edus­taja Wallin­heimo muis­tut­taa.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­tiin sisäl­ty­vän ehdo­tuk­sen ehtona tosin on se, että samalla viinin vahvuis­ten alko­ho­li­juo­mien vero­tusta kiris­tet­täi­siin niin, että valtion vero­tu­lot samalla kasvai­si­vat 100 miljoo­nalla. Tätä Wallin­heimo pitää vastuul­li­sena linjauk­sena.

Lopul­li­nen päämäärä pitää olla muualta Euroo­pasta tuttu tilanne, jossa kaupan hyllyltä on ostet­ta­vissa kaikki juomat

”Vaikka viinien vero­tusta kiris­tet­täi­siin­kin, on toden­nä­köistä, että viinien vapaut­ta­mi­nen ruoka­kaup­poi­hin ei näkyisi viinien kulut­ta­ja­hin­noissa. Siitä kiris­tyvä kilpailu pitäisi huolen. Samalla viinin myyn­nin vapaut­ta­mi­nen tukisi myös syrjä­seu­tu­jen kaup­po­jen ja kios­kien elin­voi­maa”, Wallin­heimo katsoo.

Viinien vapaut­ta­mi­sen yhtey­dessä Wallin­heimo myös perään­kuu­lut­taa keskus­te­lua suoma­lai­sesta alko­ho­li­po­li­tii­kasta, mukaan lukien Alkon tule­vai­suus.

”EU-jäse­nyy­den alussa voimassa olleet perus­teet nykyi­sen Alkon mono­po­lin takana ovat hiljal­leen murtu­neet ja tätä nykyä Alkosta ostet­tu­jen alko­ho­li­tuot­tei­den osuus suoma­lais­ten kulut­ta­masta alko­ho­lista on enää noin 30 prosent­tia. Siksi sitä ei voida pitää enää samalla tapaa tehok­kaim­pana väli­neenä alko­ho­li­hait­to­jen vähen­tä­mi­sen kannalta”, Wallin­heimo linjaa.

”Tästä syystä tulisi vakaasti pohtia sitä, miten Alkon nykyi­nen mono­poli voidaan vastuul­li­sesti ja halli­tusti purkaa. Lopul­li­nen päämäärä pitää olla muualta Euroo­pasta tuttu tilanne, jossa kaupan hyllyltä on ostet­ta­vissa kaikki juomat”, Sinuhe Wallin­heimo päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Sinuhe Wallin­heimo puh. 0505120873

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content