Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Vaih­toeh­dos­samme viinit ruoka­kaup­poi­hin

Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Vaih­toeh­dos­samme viinit ruoka­kaup­poi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo on tyyty­väi­nen kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­tiin sisäl­ty­västä linjauk­sesta, jonka mukaan viinien myynti pitäisi vapaut­taa ruoka­kaup­poi­hin.

”Uusi alko­ho­li­laki on ollut nyt voimassa kohta kaksi vuotta ja koke­muk­set siitä ovat olleet rohkai­se­via. Monien taho­jen maalai­le­mat uhka­ku­vat kulu­tuk­sen räjäh­tä­mi­sestä eivät ole toteu­tu­neet vaan suoma­lai­set ovat – kuten tiede­tään – vastuul­li­sia ja järke­viä myös alko­ho­lin suhteen. Siksi suoma­lai­sessa alko­ho­li­po­li­tii­kassa on aika ottaa seuraava askel ja tuoda myös viinit ruoka­kaup­po­jen vali­koi­miin. Sitä myös enem­mistö suoma­lai­sista haluaa”, edus­taja Wallin­heimo muis­tut­taa.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­tiin sisäl­ty­vän ehdo­tuk­sen ehtona tosin on se, että samalla viinin vahvuis­ten alko­ho­li­juo­mien vero­tusta kiris­tet­täi­siin niin, että valtion vero­tu­lot samalla kasvai­si­vat 100 miljoo­nalla. Tätä Wallin­heimo pitää vastuul­li­sena linjauk­sena.

Lopul­li­nen päämäärä pitää olla muualta Euroo­pasta tuttu tilanne, jossa kaupan hyllyltä on ostet­ta­vissa kaikki juomat

”Vaikka viinien vero­tusta kiris­tet­täi­siin­kin, on toden­nä­köistä, että viinien vapaut­ta­mi­nen ruoka­kaup­poi­hin ei näkyisi viinien kulut­ta­ja­hin­noissa. Siitä kiris­tyvä kilpailu pitäisi huolen. Samalla viinin myyn­nin vapaut­ta­mi­nen tukisi myös syrjä­seu­tu­jen kaup­po­jen ja kios­kien elin­voi­maa”, Wallin­heimo katsoo.

Viinien vapaut­ta­mi­sen yhtey­dessä Wallin­heimo myös perään­kuu­lut­taa keskus­te­lua suoma­lai­sesta alko­ho­li­po­li­tii­kasta, mukaan lukien Alkon tule­vai­suus.

”EU-jäse­nyy­den alussa voimassa olleet perus­teet nykyi­sen Alkon mono­po­lin takana ovat hiljal­leen murtu­neet ja tätä nykyä Alkosta ostet­tu­jen alko­ho­li­tuot­tei­den osuus suoma­lais­ten kulut­ta­masta alko­ho­lista on enää noin 30 prosent­tia. Siksi sitä ei voida pitää enää samalla tapaa tehok­kaim­pana väli­neenä alko­ho­li­hait­to­jen vähen­tä­mi­sen kannalta”, Wallin­heimo linjaa.

”Tästä syystä tulisi vakaasti pohtia sitä, miten Alkon nykyi­nen mono­poli voidaan vastuul­li­sesti ja halli­tusti purkaa. Lopul­li­nen päämäärä pitää olla muualta Euroo­pasta tuttu tilanne, jossa kaupan hyllyltä on ostet­ta­vissa kaikki juomat”, Sinuhe Wallin­heimo päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Sinuhe Wallin­heimo puh. 0505120873

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content