Tänä vuonna vappuna on hyvä huoleh­tia turval­li­suu­desta ja vappua voikin viet­tää virtu­aa­li­sesti.

Koko­simme tälle sivulle kokoo­mus­lais­ten järjes­tä­miä virtu­aa­li­sia vappu­ta­pah­tu­mia. Sivulle on listattu myös muiden järjes­tä­miä tapah­tu­mia, joissa kokoo­mus­lai­set ovat mukana esimer­kiksi pitä­mässä vappu­pu­heita.

Tors­tai 30.4.

30.4. klo 10.30 alkaen

Helsin­gin kokoo­mus­nuor­ten vappu­brunssi

Terve­tu­loa viet­tä­mään vappu­aat­toa Helsin­gin Kokoo­mus­nuor­ten kanssa! Kokoa itsel­lesi herkul­li­nen brunssi vappu­aa­ton aamuna ja tule kuun­te­le­maan meppiämme Henna Virk­kusta klo 11 alkaen Hangout­siin! Luvassa on katsaus EU:n poliit­ti­seen tilan­tee­seen koro­na­krii­sin keskellä sekä ainut­laa­tui­nen tilai­suus päästä esit­tä­mään kysy­myk­siä yhdelle mepeis­tämme!

Lisä­tie­toja Tella Soinilta puh. 045 231 8008.

Face­book-tapah­tu­maan

30.4. klo 14 alkaen

Varsi­nais-Suomen kokoo­mus­nuor­ten vappu­ta­pah­tuma

On taas Varsi­nais-Suomen Kokoo­mus­nuor­ten perin­tei­sen vappu­ta­pah­tu­man aika! Poik­keus­o­loista johtuen pidämme tapah­tu­man etänä Zoom-alus­talla.

Bingo alkaa kello 14, mutta on hyvä, että tulette paikalle hieman ennak­koon, jotta saamme järjes­te­lyt tehtyä ja nume­rot jaet­tua. Bingon palkin­not jaetaan kunhan tilanne rauhoit­tuu. Olosuh­teista johtuen tänä vuonna emme voi tarjota munk­keja tai sinistä boolia, mutta jokai­nen voi kotio­loissa virit­täy­tyä muuten vappu­tun­nel­maan.

Tapah­tu­man jälkeen voi jatkaa Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton Pääsih­tee­rin (etä) Wappu­boo­leille, joka alkaa kello 15 niin ikään Zoomissa. Linkki Zoomiin ilmoi­te­taan lähem­pänä tapah­tu­maa

Lisä­tie­toa: Arvi Tolva­nen, 0500470440

Varsi­nais-Suomen tapah­tu­maan tästä

30.4. klo 15 alkaen

Kokoo­muk­sen Tampe­reen alue­jär­jes­tön vappu­ta­pah­tuma

Kolmen tapah­tu­man sarjamme järjes­te­tään Micro­soft Teams -työka­lulla, jota varten tarvit­set tieto­ko­neen, table­tin tai matka­pu­he­li­men sekä nettiyh­tey­den. Järjes­tämme sarjan päät­tä­vän, kolman­nen etäta­pah­tu­man tors­taina 30.4. klo 15–17 kevyem­missä vappu­tun­nel­missa. Tapah­tu­massa luvassa muun muassa puolu­een enti­sen puheen­joh­taja Alexan­der Stub­bin kuulu­mi­set, vappu­puhe, vinkit etävap­puun ja paljon muuta! Lämpi­mästi terve­tu­loa! 🙌🏻

Osal­listu Tampe­reen etäta­pah­tu­maan tästä

Pääsih­tee­rin Wappu­boo­lit (kokoo­mus­nuo­ret)

Ehditkö jo peläs­tyä, että vappu on peruttu? Hätä ei ole tämän näköi­nen! Pääsih­tee­rin perin­tei­set Wappu­boo­lit järjes­te­tään tänä­kin vuonna. Tule juhlis­ta­maan vappua ja naut­ti­maan virtu­aa­li­si­masta ja serpen­tii­nistä! Kokoon­numme pitkästä aikaa ympäri Suomen yhteen – tällä kertaa etäyh­teyk­sillä 🎈

Tämä kokoo­mus­nuor­ten jo perin­teeksi muodos­tu­nut vappu­pe­rinne kerää yhteen kokoo­mus­nuo­ria, kutsu­vie­raita, sidos­ryh­miä sekä poli­tii­kasta kiin­nos­tu­neita nuoria juhli­maan vappua ja viet­tä­mään aikaa yhdessä.

Tapah­tuma toteu­te­taan Zoomissa ja kutsu­linkki jaetaan ennen tapah­tu­maa tänne Face­book-tapah­tu­maan, Kokoo­mus­nuor­ten netti­vu­jen tapah­tu­maan sekä Kokoo­mus­nuor­ten aktii­vit -Face­book-ryhmään. Tapah­tu­man luonne on rento ja vapaa­muo­toi­nen. Alta löydät kuiten­kin aika­tau­lun, mitä tapah­tu­man viral­li­siin ohjel­mao­suuk­siin kuuluu milloin­kin.

Aika­taulu:

15.00–15.05 Puheen­joh­ta­jan terve­tu­lias­sa­nat
15.05–15.35 Kokoo­mus­nuor­ten kansan­edus­ta­jat Janne Heik­ki­nen & Matias Mart­ti­nen
15.40–16.00 Kahoot-visailu
16.00–16.15 Tauko
16.15–16.30 Wappua­su­kil­pailu

Piipahda nopeasti paikalla tai viivy pidem­pään­kin. Tähän tapah­tu­maan ovat kaikki terve­tul­leita riip­pu­matta siitä, mihin poliit­ti­sella neli­ken­tällä sijoit­tuu!

Suosit­te­lemme kokei­le­maan Zoom-sovel­lusta mahdol­li­sesti aiem­min ja lataa­maan appin tai työpöy­tä­so­vel­luk­sen toimi­vuu­den takaa­mi­seksi. Linkki tulee hyvissä ajoin, jolloin ehdit testata vielä kirjau­tu­mista sovel­luk­seen.

Lisä­tie­toja tapah­tu­masta voit kysellä liiton järjes­tö­suun­nit­te­lija Idalta. (ida.leino@kokoomusnuoret.fi & 050 3235 693). Nähdään Wappu­mer­keissä 🎉

Pääsih­tee­rin vappu­boo­leista lisää tästä

30.4. klo 17.00

Puheen­joh­taja Petteri Orpon vappu­ter­veh­dys

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon vappu­ter­veh­dys kuul­laan vappu­aat­tona klo 17.00 kokoo­muk­sen Face­book-sivulla, terve­tu­loa kuun­te­le­maan!

Kokoo­muk­sen Face­book-sivulle

30.4. klo 17.30

Turun Kokoo­muk­sen vappu­visa

Turun Kokoo­mus järjes­tää vapun kunniaksi etävap­pu­vi­san aattona 30.4. klo 17:30. Leik­ki­mie­li­nen visa toteu­te­taan Turun Kokoo­muk­sen Face­book-sivulla, jonne se ilmes­tyy videon muodossa. Visan voi toteut­taa omalla poru­kalla missä kohtaa vappua tahansa. Terve­tu­loa mukaan!

Turun Face­book-sivulle

Perjan­tai 1.5.

1.5. klo 11 alkaen

Kotkan kokoo­mus­lai­nen vappu­juhla

Kotkan kokoo­mus­lai­nen digi­vap­pu­juhla viete­tään verkossa Adobe Connect alus­talla. Olet terve­tul­lut mukaan omassa tutussa ympä­ris­tös­säsi. Valmis­taudu mielei­sillä vappu­her­kuilla ja mais­tu­villa juomilla. Tilaa vaikka kotiin­kul­je­tuk­sella paikal­li­sen yrityk­sen vappu­bruns­si­pa­ketti. Ota mukava asento ja laita äänet kovalle.

Klo 11.00 Kokoo­muk­sen Kotkan Kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­taja Kai Savo­lai­nen, avaus­sa­nat.

Klo 11.15 Juhla­puhe kokoo­muk­sen Euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen. Ohjelma tarken­tuu lähem­pänä.

Voit lähet­tää ilmoit­tau­tues­sasi kysy­myk­siä kokoo­muk­selle ja puhu­jille. Median akkre­di­tointi samalla ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella.

Ilmoit­taudu Kotkan tapah­tu­maan tästä

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen vappu­live

Terve­tu­loa vappu­bruns­sille Hennan fb-liveen vappu­päi­vänä pe 1.5. klo 11. 🎈Voit esit­tää kysy­myk­siä valmiiksi kommen­toi­malla Hennan Face­book-päivi­tyk­seen. Lämpi­mästi terve­tu­loa mukaan!

Hennan Face­book-sivulle

1.5. klo 12 alkaen

Hämeen­lin­nan sini­val­koi­nen kokoo­mus­vappu

Vapun ylei­sö­ta­pah­tu­mat on peruttu, mutta vappua ei! Sini­val­koi­nen kokoo­mus­vappu järjes­te­tään myös 2020, tällä kertaa kuiten­kin koro­na­ti­lan­teen vuoksi etänä. Vappu­juh­lamme alkaa kello 12.00, ja ohjel­massa on mm. seuraa­vaa:

Antti Ahonen, kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­taja pitää malja­pu­heen torilla (video­li­venä, ei ylei­söä paikan päällä), MEP Sirpa Pieti­käi­sen Face­book-live, vapun juhla­pu­heen pitää kokoo­muk­sen varau­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ja ohjel­massa on myös yhteis­lau­lu­hetki Teams-ympä­ris­tössä, valtuus­ton vara­pu­heen­joh­taja Vesa Kaloi­sen johdolla. Ohjelma tarken­tuu.

Hämeen­lin­nan Face­book-tapah­tu­maan

Joen­suun kokoo­mus­vappu

Perin­tei­nen Sini­val­koi­nen vappu järjes­te­tään Joen­suussa 1.5. klo 12 tällä kertaa video­ter­veh­dyk­senä. Katso terveh­dys Joen­suun kokoo­muk­sen Face­book-sivulta.

Joen­suun Face­book-sivulle

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den vappu­brunssi

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat järjes­tää vappu­bruns­sin, terve­tu­loa! Tänä vuonna vappu on erilai­nen. Me emme anna sen kuiten­kaan häiritä ja aiomme tuoda opis­ke­le­vat kokoo­mus­lai­set yhteen juhlis­ta­maan opis­ke­li­ja­vuo­den odote­tuinta juhlaa!

Perjan­taina 1.5. klo 12.00 alkaen laita jalkaasi haala­rit, pue päähäsi lakki, nappaa mukaasi kuohu­vaa ja tule juhlis­ta­maan kans­samme tämän kummal­li­sen kevään päätöstä! Noste­taan malja ystä­vyy­delle ja korkea­kou­lu­tuk­selle.

Vappu­pu­heen meille tulee pitä­mään kansan­edus­taja ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen!

Etävap­pu­brunssi järjes­te­tään Zoom-alus­taa käyt­täen. Olet­han yhtey­dessä pääsih­teeri Petra Pies­kään, mikäli haluat apua tai lisä­tie­toa. Linkki liit­ty­mi­seen toimi­te­taan tapah­tu­maan klo 11.45. Terve­tu­loa juhlis­ta­maan vappua kans­samme!

Opis­ke­li­joi­den Face­book-tapah­tu­maan

Uuden­maan kokoo­muk­sen koti­vappu

Piirin puheen­joh­taja Heikki Vest­man pitää perin­tei­sen vappu­pu­heen suorana Kera­van Aurin­ko­mäeltä 1.5. klo 12! 🤗☀️Terve­tu­loa mukaan koti­kat­so­moon!

Uuden­maan tapah­tu­maan tästä

1.5. klo 10.30

Mikke­lin kokoo­muk­sen koti­vappu

Tänä vuonna vappuna on tärkeää huoleh­tia turval­li­suu­desta ja vappua viete­tään meillä Mikke­lis­sä­kin virtu­aa­li­sesti. Terve­tu­loa mukaan Kokoo­muk­sen koti­vappu -tapah­tu­maan!

Ohjel­massa on mm. virtu­aa­li­vap­pu­puhe, jonka pitää Kokoo­muk­sen Mikke­lin Kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­taja Olli Marja­laakso. Puhe toteu­te­taan suorana lähe­tyk­senä. Puheen jälkeen on mahdol­li­suus kysy­myk­siä ja vastauk­sia -sessiolle, jotta saamme tähän­kin vappuun vuoro­vai­ku­tusta ihmis­ten välillä, vaikka kodeis­samme olem­me­kin.

Vappu­na­kin on hyvä muis­taa: Enem­män fyysistä etäi­syyttä, mutta sitä­kin enem­män henkistä lähei­syyttä.

Mikke­lin Face­book-tapah­tu­maan

1.5. klo 12.00

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Saara-Sofia Siré­nin vappu­puhe

Perin­teis­ten vappu­ti­lai­suuk­sien peruun­tuessa pääset kuule­maan vappu­pu­heen 1.5. klo 12 alkaen Kokoo­mus­nais­ten face­book-sivulla. Puhe on teks­ti­tetty suomeksi.

Kokoo­mus­nais­ten Face­book-sivulle

1.5. klo 12.00

Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­hei­mon vappu­ter­veh­dys Team­sissa

Liity mukaan Sinu­hen virtu­aa­li­seen vappu­ter­veh­dyk­seen vappu­päi­vänä klo 12.

Sinu­hen tapah­tu­maan tästä

1.5. klo 13.00

Euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­sen vappu­live

Vappu­pu­heet turuilla ja toreilla jäävät väliin, mutta yhtä paljon tunteen­pa­loa ja vielä enem­män asiaa löydät virtu­aa­li­va­pusta. Terve­tu­loa mukaan ja perin­tei­sin menoin kysy­mään, kommen­toi­maan ja tarvit­taessa vaikka väit­tä­mään vastaan.

Jollet pääse kuun­te­le­maan, videon voi katsoa myöhem­min Face­book-sivul­tani. Yhtei­set haas­teet - yhtei­nen Eurooppa - yhtei­nen tule­vai­suus. Voimme onnis­tua vain yhdessä.

Sirpan Face­book-sivulle tästä

Kellon­aika ilmoi­te­taan myöhem­min

Vappu Raumalla

Matias Mart­ti­nen pitää vappu­pu­heen rauma­lais­ten yhtei­sessä virtu­aa­li­sessa vappu­ta­pah­tu­massa 1.5.

Rauman Face­book-tapah­tu­maan

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

6.9.2020

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi puolue­val­tuus­ton kaudelle 2020-2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi sunnun­taina puolue­val­tuus­ton jäse­net ja vara­jä­se­net kaksi­vuo­tis­kau­delle. Helsin­gin Kokoo­mus Sami Heis­taro (vara­jä­sen Perttu Hill­man) Kati Martin­son (vara­jä­sen Maarit