Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Tänä vuonna vappuna on hyvä huoleh­tia turval­li­suu­desta ja vappua voikin viet­tää virtu­aa­li­sesti.

Koko­simme tälle sivulle kokoo­mus­lais­ten järjes­tä­miä virtu­aa­li­sia vappu­ta­pah­tu­mia. Sivulle on listattu myös muiden järjes­tä­miä tapah­tu­mia, joissa kokoo­mus­lai­set ovat mukana esimer­kiksi pitä­mässä vappu­pu­heita.

Tors­tai 30.4.

30.4. klo 10.30 alkaen

Helsin­gin kokoo­mus­nuor­ten vappu­brunssi

Terve­tu­loa viet­tä­mään vappu­aat­toa Helsin­gin Kokoo­mus­nuor­ten kanssa! Kokoa itsel­lesi herkul­li­nen brunssi vappu­aa­ton aamuna ja tule kuun­te­le­maan meppiämme Henna Virk­kusta klo 11 alkaen Hangout­siin! Luvassa on katsaus EU:n poliit­ti­seen tilan­tee­seen koro­na­krii­sin keskellä sekä ainut­laa­tui­nen tilai­suus päästä esit­tä­mään kysy­myk­siä yhdelle mepeis­tämme!

Lisä­tie­toja Tella Soinilta puh. 045 231 8008.

Face­book-tapah­tu­maan

30.4. klo 14 alkaen

Varsi­nais-Suomen kokoo­mus­nuor­ten vappu­ta­pah­tuma

On taas Varsi­nais-Suomen Kokoo­mus­nuor­ten perin­tei­sen vappu­ta­pah­tu­man aika! Poik­keus­o­loista johtuen pidämme tapah­tu­man etänä Zoom-alus­talla.

Bingo alkaa kello 14, mutta on hyvä, että tulette paikalle hieman ennak­koon, jotta saamme järjes­te­lyt tehtyä ja nume­rot jaet­tua. Bingon palkin­not jaetaan kunhan tilanne rauhoit­tuu. Olosuh­teista johtuen tänä vuonna emme voi tarjota munk­keja tai sinistä boolia, mutta jokai­nen voi kotio­loissa virit­täy­tyä muuten vappu­tun­nel­maan.

Tapah­tu­man jälkeen voi jatkaa Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton Pääsih­tee­rin (etä) Wappu­boo­leille, joka alkaa kello 15 niin ikään Zoomissa. Linkki Zoomiin ilmoi­te­taan lähem­pänä tapah­tu­maa

Lisä­tie­toa: Arvi Tolva­nen, 0500470440

Varsi­nais-Suomen tapah­tu­maan tästä

30.4. klo 15 alkaen

Kokoo­muk­sen Tampe­reen alue­jär­jes­tön vappu­ta­pah­tuma

Kolmen tapah­tu­man sarjamme järjes­te­tään Micro­soft Teams -työka­lulla, jota varten tarvit­set tieto­ko­neen, table­tin tai matka­pu­he­li­men sekä nettiyh­tey­den. Järjes­tämme sarjan päät­tä­vän, kolman­nen etäta­pah­tu­man tors­taina 30.4. klo 15–17 kevyem­missä vappu­tun­nel­missa. Tapah­tu­massa luvassa muun muassa puolu­een enti­sen puheen­joh­taja Alexan­der Stub­bin kuulu­mi­set, vappu­puhe, vinkit etävap­puun ja paljon muuta! Lämpi­mästi terve­tu­loa! 🙌🏻

Osal­listu Tampe­reen etäta­pah­tu­maan tästä

Pääsih­tee­rin Wappu­boo­lit (kokoo­mus­nuo­ret)

Ehditkö jo peläs­tyä, että vappu on peruttu? Hätä ei ole tämän näköi­nen! Pääsih­tee­rin perin­tei­set Wappu­boo­lit järjes­te­tään tänä­kin vuonna. Tule juhlis­ta­maan vappua ja naut­ti­maan virtu­aa­li­si­masta ja serpen­tii­nistä! Kokoon­numme pitkästä aikaa ympäri Suomen yhteen – tällä kertaa etäyh­teyk­sillä 🎈

Tämä kokoo­mus­nuor­ten jo perin­teeksi muodos­tu­nut vappu­pe­rinne kerää yhteen kokoo­mus­nuo­ria, kutsu­vie­raita, sidos­ryh­miä sekä poli­tii­kasta kiin­nos­tu­neita nuoria juhli­maan vappua ja viet­tä­mään aikaa yhdessä.

Tapah­tuma toteu­te­taan Zoomissa ja kutsu­linkki jaetaan ennen tapah­tu­maa tänne Face­book-tapah­tu­maan, Kokoo­mus­nuor­ten netti­vu­jen tapah­tu­maan sekä Kokoo­mus­nuor­ten aktii­vit -Face­book-ryhmään. Tapah­tu­man luonne on rento ja vapaa­muo­toi­nen. Alta löydät kuiten­kin aika­tau­lun, mitä tapah­tu­man viral­li­siin ohjel­mao­suuk­siin kuuluu milloin­kin.

Aika­taulu:

15.00–15.05 Puheen­joh­ta­jan terve­tu­lias­sa­nat
15.05–15.35 Kokoo­mus­nuor­ten kansan­edus­ta­jat Janne Heik­ki­nen & Matias Mart­ti­nen
15.40–16.00 Kahoot-visailu
16.00–16.15 Tauko
16.15–16.30 Wappua­su­kil­pailu

Piipahda nopeasti paikalla tai viivy pidem­pään­kin. Tähän tapah­tu­maan ovat kaikki terve­tul­leita riip­pu­matta siitä, mihin poliit­ti­sella neli­ken­tällä sijoit­tuu!

Suosit­te­lemme kokei­le­maan Zoom-sovel­lusta mahdol­li­sesti aiem­min ja lataa­maan appin tai työpöy­tä­so­vel­luk­sen toimi­vuu­den takaa­mi­seksi. Linkki tulee hyvissä ajoin, jolloin ehdit testata vielä kirjau­tu­mista sovel­luk­seen.

Lisä­tie­toja tapah­tu­masta voit kysellä liiton järjes­tö­suun­nit­te­lija Idalta. (ida.leino@kokoomusnuoret.fi & 050 3235 693). Nähdään Wappu­mer­keissä 🎉

Pääsih­tee­rin vappu­boo­leista lisää tästä

30.4. klo 17.00

Puheen­joh­taja Petteri Orpon vappu­ter­veh­dys

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon vappu­ter­veh­dys kuul­laan vappu­aat­tona klo 17.00 kokoo­muk­sen Face­book-sivulla, terve­tu­loa kuun­te­le­maan!

Kokoo­muk­sen Face­book-sivulle

30.4. klo 17.30

Turun Kokoo­muk­sen vappu­visa

Turun Kokoo­mus järjes­tää vapun kunniaksi etävap­pu­vi­san aattona 30.4. klo 17:30. Leik­ki­mie­li­nen visa toteu­te­taan Turun Kokoo­muk­sen Face­book-sivulla, jonne se ilmes­tyy videon muodossa. Visan voi toteut­taa omalla poru­kalla missä kohtaa vappua tahansa. Terve­tu­loa mukaan!

Turun Face­book-sivulle

Perjan­tai 1.5.

1.5. klo 11 alkaen

Kotkan kokoo­mus­lai­nen vappu­juhla

Kotkan kokoo­mus­lai­nen digi­vap­pu­juhla viete­tään verkossa Adobe Connect alus­talla. Olet terve­tul­lut mukaan omassa tutussa ympä­ris­tös­säsi. Valmis­taudu mielei­sillä vappu­her­kuilla ja mais­tu­villa juomilla. Tilaa vaikka kotiin­kul­je­tuk­sella paikal­li­sen yrityk­sen vappu­bruns­si­pa­ketti. Ota mukava asento ja laita äänet kovalle.

Klo 11.00 Kokoo­muk­sen Kotkan Kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­taja Kai Savo­lai­nen, avaus­sa­nat.

Klo 11.15 Juhla­puhe kokoo­muk­sen Euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen. Ohjelma tarken­tuu lähem­pänä.

Voit lähet­tää ilmoit­tau­tues­sasi kysy­myk­siä kokoo­muk­selle ja puhu­jille. Median akkre­di­tointi samalla ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella.

Ilmoit­taudu Kotkan tapah­tu­maan tästä

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen vappu­live

Terve­tu­loa vappu­bruns­sille Hennan fb-liveen vappu­päi­vänä pe 1.5. klo 11. 🎈Voit esit­tää kysy­myk­siä valmiiksi kommen­toi­malla Hennan Face­book-päivi­tyk­seen. Lämpi­mästi terve­tu­loa mukaan!

Hennan Face­book-sivulle

1.5. klo 12 alkaen

Hämeen­lin­nan sini­val­koi­nen kokoo­mus­vappu

Vapun ylei­sö­ta­pah­tu­mat on peruttu, mutta vappua ei! Sini­val­koi­nen kokoo­mus­vappu järjes­te­tään myös 2020, tällä kertaa kuiten­kin koro­na­ti­lan­teen vuoksi etänä. Vappu­juh­lamme alkaa kello 12.00, ja ohjel­massa on mm. seuraa­vaa:

Antti Ahonen, kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­taja pitää malja­pu­heen torilla (video­li­venä, ei ylei­söä paikan päällä), MEP Sirpa Pieti­käi­sen Face­book-live, vapun juhla­pu­heen pitää kokoo­muk­sen varau­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ja ohjel­massa on myös yhteis­lau­lu­hetki Teams-ympä­ris­tössä, valtuus­ton vara­pu­heen­joh­taja Vesa Kaloi­sen johdolla. Ohjelma tarken­tuu.

Hämeen­lin­nan Face­book-tapah­tu­maan

Joen­suun kokoo­mus­vappu

Perin­tei­nen Sini­val­koi­nen vappu järjes­te­tään Joen­suussa 1.5. klo 12 tällä kertaa video­ter­veh­dyk­senä. Katso terveh­dys Joen­suun kokoo­muk­sen Face­book-sivulta.

Joen­suun Face­book-sivulle

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den vappu­brunssi

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat järjes­tää vappu­bruns­sin, terve­tu­loa! Tänä vuonna vappu on erilai­nen. Me emme anna sen kuiten­kaan häiritä ja aiomme tuoda opis­ke­le­vat kokoo­mus­lai­set yhteen juhlis­ta­maan opis­ke­li­ja­vuo­den odote­tuinta juhlaa!

Perjan­taina 1.5. klo 12.00 alkaen laita jalkaasi haala­rit, pue päähäsi lakki, nappaa mukaasi kuohu­vaa ja tule juhlis­ta­maan kans­samme tämän kummal­li­sen kevään päätöstä! Noste­taan malja ystä­vyy­delle ja korkea­kou­lu­tuk­selle.

Vappu­pu­heen meille tulee pitä­mään kansan­edus­taja ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen!

Etävap­pu­brunssi järjes­te­tään Zoom-alus­taa käyt­täen. Olet­han yhtey­dessä pääsih­teeri Petra Pies­kään, mikäli haluat apua tai lisä­tie­toa. Linkki liit­ty­mi­seen toimi­te­taan tapah­tu­maan klo 11.45. Terve­tu­loa juhlis­ta­maan vappua kans­samme!

Opis­ke­li­joi­den Face­book-tapah­tu­maan

Uuden­maan kokoo­muk­sen koti­vappu

Piirin puheen­joh­taja Heikki Vest­man pitää perin­tei­sen vappu­pu­heen suorana Kera­van Aurin­ko­mäeltä 1.5. klo 12! 🤗☀️Terve­tu­loa mukaan koti­kat­so­moon!

Uuden­maan tapah­tu­maan tästä

1.5. klo 10.30

Mikke­lin kokoo­muk­sen koti­vappu

Tänä vuonna vappuna on tärkeää huoleh­tia turval­li­suu­desta ja vappua viete­tään meillä Mikke­lis­sä­kin virtu­aa­li­sesti. Terve­tu­loa mukaan Kokoo­muk­sen koti­vappu -tapah­tu­maan!

Ohjel­massa on mm. virtu­aa­li­vap­pu­puhe, jonka pitää Kokoo­muk­sen Mikke­lin Kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­taja Olli Marja­laakso. Puhe toteu­te­taan suorana lähe­tyk­senä. Puheen jälkeen on mahdol­li­suus kysy­myk­siä ja vastauk­sia -sessiolle, jotta saamme tähän­kin vappuun vuoro­vai­ku­tusta ihmis­ten välillä, vaikka kodeis­samme olem­me­kin.

Vappu­na­kin on hyvä muis­taa: Enem­män fyysistä etäi­syyttä, mutta sitä­kin enem­män henkistä lähei­syyttä.

Mikke­lin Face­book-tapah­tu­maan

1.5. klo 12.00

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Saara-Sofia Siré­nin vappu­puhe

Perin­teis­ten vappu­ti­lai­suuk­sien peruun­tuessa pääset kuule­maan vappu­pu­heen 1.5. klo 12 alkaen Kokoo­mus­nais­ten face­book-sivulla. Puhe on teks­ti­tetty suomeksi.

Kokoo­mus­nais­ten Face­book-sivulle

1.5. klo 12.00

Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­hei­mon vappu­ter­veh­dys Team­sissa

Liity mukaan Sinu­hen virtu­aa­li­seen vappu­ter­veh­dyk­seen vappu­päi­vänä klo 12.

Sinu­hen tapah­tu­maan tästä

1.5. klo 13.00

Euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­sen vappu­live

Vappu­pu­heet turuilla ja toreilla jäävät väliin, mutta yhtä paljon tunteen­pa­loa ja vielä enem­män asiaa löydät virtu­aa­li­va­pusta. Terve­tu­loa mukaan ja perin­tei­sin menoin kysy­mään, kommen­toi­maan ja tarvit­taessa vaikka väit­tä­mään vastaan.

Jollet pääse kuun­te­le­maan, videon voi katsoa myöhem­min Face­book-sivul­tani. Yhtei­set haas­teet - yhtei­nen Eurooppa - yhtei­nen tule­vai­suus. Voimme onnis­tua vain yhdessä.

Sirpan Face­book-sivulle tästä

Kellon­aika ilmoi­te­taan myöhem­min

Vappu Raumalla

Matias Mart­ti­nen pitää vappu­pu­heen rauma­lais­ten yhtei­sessä virtu­aa­li­sessa vappu­ta­pah­tu­massa 1.5.

Rauman Face­book-tapah­tu­maan

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content