Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen virtuaalisella kuntavaalikiertueella yli 100 000 vierailua

Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kahdek­san päivää kestä­nyt virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue päät­tyi eilen lauan­taina Pirkan­maalle Lempää­lään. Kier­tue alkoi viikko sitten lauan­taina Helsin­gistä. Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­li­vat kier­tu­eella kaikissa maakun­nissa ja noin 90 paik­ka­kun­nalla kuule­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä.

Kier­tu­een live-lähe­tyk­set ja Teams-tapah­tu­mat olivat seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivuilta. Tapah­tu­mia oli yhteensä noin 90, ja lähe­tys­tun­teja kertyi noin 70. Kier­tu­een eri tilai­suuk­sissa oli viikon aikana Face­boo­kissa kaik­ki­aan yli 100 000 vierai­lua.

”Ensim­mäi­nen koskaan tehty virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue oli ainut­laa­tui­nen ja upea koke­mus! Tapah­tu­missa oli mukana satoja kokoo­musak­tii­veja eri puolilta Suomea. Oli hienoa huomata, että fyysi­sestä etäi­syy­destä huoli­matta keskus­te­luissa oli avoin, aktii­vi­nen ja lämmin tunnelma. Olemme siir­ty­neet uuteen aikaan, virtu­aa­li­nen kier­tä­mi­nen jää varmasti pysy­väksi osaksi kokoo­muk­sen toimin­taa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalle”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käytiin niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­tet­tiin Inarissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi