Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kahdek­san päivää kestä­nyt virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue päät­tyi eilen lauan­taina Pirkan­maalle Lempää­lään. Kier­tue alkoi viikko sitten lauan­taina Helsin­gistä. Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­li­vat kier­tu­eella kaikissa maakun­nissa ja noin 90 paik­ka­kun­nalla kuule­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä.

Kier­tu­een live-lähe­tyk­set ja Teams-tapah­tu­mat olivat seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivuilta. Tapah­tu­mia oli yhteensä noin 90, ja lähe­tys­tun­teja kertyi noin 70. Kier­tu­een eri tilai­suuk­sissa oli viikon aikana Face­boo­kissa kaik­ki­aan yli 100 000 vierai­lua.

”Ensim­mäi­nen koskaan tehty virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue oli ainut­laa­tui­nen ja upea koke­mus! Tapah­tu­missa oli mukana satoja kokoo­musak­tii­veja eri puolilta Suomea. Oli hienoa huomata, että fyysi­sestä etäi­syy­destä huoli­matta keskus­te­luissa oli avoin, aktii­vi­nen ja lämmin tunnelma. Olemme siir­ty­neet uuteen aikaan, virtu­aa­li­nen kier­tä­mi­nen jää varmasti pysy­väksi osaksi kokoo­muk­sen toimin­taa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalle”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käytiin niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­tet­tiin Inarissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content