Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kahdek­san päivää kestä­nyt virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue päät­tyi eilen lauan­taina Pirkan­maalle Lempää­lään. Kier­tue alkoi viikko sitten lauan­taina Helsin­gistä. Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­li­vat kier­tu­eella kaikissa maakun­nissa ja noin 90 paik­ka­kun­nalla kuule­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä.

Kier­tu­een live-lähe­tyk­set ja Teams-tapah­tu­mat olivat seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivuilta. Tapah­tu­mia oli yhteensä noin 90, ja lähe­tys­tun­teja kertyi noin 70. Kier­tu­een eri tilai­suuk­sissa oli viikon aikana Face­boo­kissa kaik­ki­aan yli 100 000 vierai­lua.

”Ensim­mäi­nen koskaan tehty virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue oli ainut­laa­tui­nen ja upea koke­mus! Tapah­tu­missa oli mukana satoja kokoo­musak­tii­veja eri puolilta Suomea. Oli hienoa huomata, että fyysi­sestä etäi­syy­destä huoli­matta keskus­te­luissa oli avoin, aktii­vi­nen ja lämmin tunnelma. Olemme siir­ty­neet uuteen aikaan, virtu­aa­li­nen kier­tä­mi­nen jää varmasti pysy­väksi osaksi kokoo­muk­sen toimin­taa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalle”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käytiin niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­tet­tiin Inarissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content