Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen virtuaalisella kuntavaalikiertueella yli 100 000 vierailua

Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kahdek­san päivää kestä­nyt virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue päät­tyi eilen lauan­taina Pirkan­maalle Lempää­lään. Kier­tue alkoi viikko sitten lauan­taina Helsin­gistä. Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­li­vat kier­tu­eella kaikissa maakun­nissa ja noin 90 paik­ka­kun­nalla kuule­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä.

Kier­tu­een live-lähe­tyk­set ja Teams-tapah­tu­mat olivat seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivuilta. Tapah­tu­mia oli yhteensä noin 90, ja lähe­tys­tun­teja kertyi noin 70. Kier­tu­een eri tilai­suuk­sissa oli viikon aikana Face­boo­kissa kaik­ki­aan yli 100 000 vierai­lua.

”Ensim­mäi­nen koskaan tehty virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue oli ainut­laa­tui­nen ja upea koke­mus! Tapah­tu­missa oli mukana satoja kokoo­musak­tii­veja eri puolilta Suomea. Oli hienoa huomata, että fyysi­sestä etäi­syy­destä huoli­matta keskus­te­luissa oli avoin, aktii­vi­nen ja lämmin tunnelma. Olemme siir­ty­neet uuteen aikaan, virtu­aa­li­nen kier­tä­mi­nen jää varmasti pysy­väksi osaksi kokoo­muk­sen toimin­taa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalle”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käytiin niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­tet­tiin Inarissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.4.2021

Kokoo­mus julkaisi näke­myk­sensä 2020-luvun talous­po­li­tii­kasta ja puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä

Kokoo­mus julkaisi esityk­sensä Suomen 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi sekä näke­myk­sensä puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen talous­po­li­tiikka tarvit­see työl­li­syys­ta­voit­teen rinnalle yrit­tä­jyys­ta­voit­teen, vauras­tu­mis­ta­voit­teen

30.3.2021

Kokoo­muk­sen Orpo: Koro­na­krii­siä on johdet­tava enna­koi­vasti – kokoo­mus julkaisi keskus­te­lu­na­vauk­sen koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus julkaisi oman keskus­te­lu­na­vauk­sensa koro­nan exit-linjauk­­seksi. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo painotti enna­koi­van johta­mi­sen merki­tystä keinona päästä eteen­päin koro­na­krii­sistä. ”Halli­tuk­selta puut­tuu koko­nais­kuva koro­nan

20.3.2021

Petteri Orpo: Suomessa on otet­tava käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää, että Suomessa otetaan käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite. Yrit­tä­jyys­ta­voite tarkoit­taisi sitä, että poli­tiik­kaa ohjaa­vaksi tavoit­teeksi otet­tai­siin yritys­ten määrän