Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen virtuaalisella kuntavaalikiertueella yli 100 000 vierailua

Kokoo­muk­sen virtu­aa­li­sella kunta­vaa­li­kier­tu­eella yli 100 000 vierai­lua

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kahdek­san päivää kestä­nyt virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue päät­tyi eilen lauan­taina Pirkan­maalle Lempää­lään. Kier­tue alkoi viikko sitten lauan­taina Helsin­gistä. Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat vierai­li­vat kier­tu­eella kaikissa maakun­nissa ja noin 90 paik­ka­kun­nalla kuule­massa ja keskus­te­le­massa paikal­li­sista kysy­myk­sistä.

Kier­tu­een live-lähe­tyk­set ja Teams-tapah­tu­mat olivat seurat­ta­vissa kokoo­muk­sen Face­book-sivuilta. Tapah­tu­mia oli yhteensä noin 90, ja lähe­tys­tun­teja kertyi noin 70. Kier­tu­een eri tilai­suuk­sissa oli viikon aikana Face­boo­kissa kaik­ki­aan yli 100 000 vierai­lua.

”Ensim­mäi­nen koskaan tehty virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue oli ainut­laa­tui­nen ja upea koke­mus! Tapah­tu­missa oli mukana satoja kokoo­musak­tii­veja eri puolilta Suomea. Oli hienoa huomata, että fyysi­sestä etäi­syy­destä huoli­matta keskus­te­luissa oli avoin, aktii­vi­nen ja lämmin tunnelma. Olemme siir­ty­neet uuteen aikaan, virtu­aa­li­nen kier­tä­mi­nen jää varmasti pysy­väksi osaksi kokoo­muk­sen toimin­taa fyysi­sen kier­tä­mi­sen rinnalle”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Virtu­aa­li­kier­tu­eella käytiin niin suurissa kaupun­geissa kuin pienillä paik­ka­kun­nilla. Pohjoi­sin tapah­tuma järjes­tet­tiin Inarissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.3.2021

Kokoo­mus: Vaalien siir­tä­mi­nen on raskas epäon­nis­tu­mi­nen oikeus­mi­nis­te­riöltä ja halli­tuk­selta

Kokoo­mus pitää vaalien mahdol­lista siir­tä­mistä raskaana epäon­nis­tu­mi­sena oikeus­mi­nis­te­riöltä ja halli­tuk­selta. Oikeus­mi­nis­te­riön varau­tu­mi­nen on koko vaalei­hin valmis­tau­tu­mi­sen ajan ollut puut­teel­lista. Kokoo­muk­sen

1.3.2021

Pohjois­mai­set puolue­joh­ta­jat: Vahva Eurooppa tarvit­see yhte­näistä Pohjo­laa

Pohjois­mai­set keskus­ta­oi­keis­to­lais­ten puoluei­den puheen­joh­ta­jat vaati­vat, että pohjois­mai­nen yhteis­työ asete­taan etusi­jalle tule­vina vuosina. Puolue­joh­ta­jien yhtei­nen mieli­pi­de­kir­joi­tus julkais­tiin tänään kaikissa Pohjois­maissa. Suomessa

23.1.2021

Kokoo­mus ensim­mäi­selle koko Suomen virtu­aa­li­selle kunta­vaa­li­kier­tu­eelle

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­tä­vät Suomea virtu­aa­li­sesti 23.-30. tammi­kuuta. Kier­tue on ensim­mäi­nen tässä laajuu­dessa toteu­tettu kaikille avoin virtu­aa­li­nen kunta­vaa­li­kier­tue. Kier­tue