Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Vartiai­nen ja Heino­nen: Halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki on myöhässä ja sisäl­tää edel­leen merkit­tä­viä ongel­mia

Kokoo­muk­sen Vartiai­nen ja Heino­nen: Halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki on myöhässä ja sisäl­tää edel­leen merkit­tä­viä ongel­mia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Juhana Vartiai­sen ja kansan­edus­taja, valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen Timo Heino­sen mukaan halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki sisäl­tää merkit­tä­viä puut­teita ja ongel­mia. Myös halli­tuk­sen piiristä on esitetty toiveita, että tuki­mal­lia kehi­te­tään edus­kun­ta­kä­sit­te­lyssä.

”Lain­val­mis­te­lua varten halli­tuk­sella on satoja päte­viä virka­mie­hiä, jotka voivat huolel­li­sesti valmis­tella esityk­set ja laskea niiden vaiku­tuk­set. Nyt halli­tuk­sen sisäi­set riidat ja lakie­si­tyk­sen sisältö on jätetty edus­kun­nan ratkais­ta­vaksi. Tehtävä ei tule olemaan helppo, mutta otamme valio­kun­nassa haas­teen vastaan”, kommen­toi Vartiai­nen.

Edus­kunta päätti ravin­to­loi­den elin­kei­no­har­joit­ta­mi­sen merkit­tä­västä rajoit­ta­mi­sesta koro­na­ti­lan­teen vuoksi 4.4. alkaen. Edus­kunta edel­lytti, että halli­tus selvit­tää, kuinka ravin­to­lay­rit­tä­jien toimeen­tu­lon ja toimin­tae­del­ly­tys­ten kannalta kohtuul­li­set vahin­ko­jen korvauk­set toteu­te­taan. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta katsoi, että rajoi­tus­toi­mien aiheut­ta­mat mene­tyk­set alan yrityk­sille kompen­soi­daan kohtuul­li­sesti.

”Ravin­to­lay­rit­tä­jät ja alan työn­te­ki­jät ovat odot­ta­neet jo kuukausia halli­tuk­sen esitystä komp­sen­saa­tio­mal­lista. Halli­tus päätti vasta perjan­taina 8.5. antaa edus­kun­nalle asiasta halli­tuk­sen esityk­sen. Jos tuen puut­teita ei korjata, edessä on konkurs­seja ja työt­tö­myyttä. Siksi me esitämme tukeen muutok­sia”, sanoo Heino­nen.

Kokoo­mus esit­tää ravin­to­la­tuen nostoa 300 miljoo­naan ja korjauk­sia tuen perus­tei­siin

Vartiai­sen ja Heino­sen mukaan halli­tuk­sen esitys ravin­to­lay­ri­tys­ten tuke­mi­sesta tulee edus­kun­taan myöhässä ja se sisäl­tää edel­leen valta­via puut­teita. Ehdo­te­tulla tuen tasolla olisi odotet­ta­vissa jopa tuhan­sia konkurs­seja ja kymme­niä tuhan­sia työt­tö­miä. Kokoo­mus on jättä­nyt lisä­ta­lous­ar­vio­aloit­teen, jossa se esit­tää tuen nosta­mista 300 miljoo­naan euroon sekä paran­nuk­sia halli­tuk­sen heik­koon esityk­seen.

”Alan liike­vaihto oli 2019 rajoi­tus­kuu­kausia vastaa­vaan aikaan noin miljardi. Kokoo­muk­sen tuki­mal­lissa ravin­to­lat saisi­vat kohtuul­li­sen korvauk­sen elin­kei­no­va­pau­den rajoit­ta­mi­sesta. Tuki myös kohden­tuisi oikeu­den­mu­kai­sesti. Lasken­ta­pe­rus­teeksi halli­tus esit­tää tammi-helmi­kuuta, joka monille ravin­to­loille on vuoden heikointa aikaa, kun taas touko­kuu monine juhla­py­hi­neen vuoden parasta. Tähän vaadimme korjausta”, sanoo Heino­nen.

Vartiai­sen mukaan talous­va­lio­kun­nassa on pohdit­tava maan parhaita akatee­mi­sia asian­tun­ti­joita kuun­nel­len, olisiko tuki mahdol­lista vielä raken­taa kannus­ti­mil­taan parem­maksi.

”Esite­tyllä mallilla voi syntyä tilanne, että kaksi vierek­käistä ravin­to­laa, joista toisessa on pais­kittu töitä ja keksitty keinoja liike­vaih­don osit­tai­seksi säilyt­tä­mi­seksi ja toisessa laitettu lappu luukulle, ensim­mäi­sen palkinto kovasta työstä jääkin saamatta”, kommen­toi Vartiai­nen.

”Lisäksi jos yritys on pyrki­nyt kehit­tä­mään liike­toi­min­taa Busi­ness Finlan­din tuella, halli­tuk­sen esit­tä­mässä mallissa tämä tuki leik­kau­tuisi pois. Yrit­te­liäi­syy­destä ja liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sestä ei näin saisi siitä kuulu­vaa palk­kiota”, Vartiai­nen lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä