Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Vartiai­nen ja Heino­nen: Halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki on myöhässä ja sisäl­tää edel­leen merkit­tä­viä ongel­mia

Kokoo­muk­sen Vartiai­nen ja Heino­nen: Halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki on myöhässä ja sisäl­tää edel­leen merkit­tä­viä ongel­mia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Juhana Vartiai­sen ja kansan­edus­taja, valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen Timo Heino­sen mukaan halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki sisäl­tää merkit­tä­viä puut­teita ja ongel­mia. Myös halli­tuk­sen piiristä on esitetty toiveita, että tuki­mal­lia kehi­te­tään edus­kun­ta­kä­sit­te­lyssä.

”Lain­val­mis­te­lua varten halli­tuk­sella on satoja päte­viä virka­mie­hiä, jotka voivat huolel­li­sesti valmis­tella esityk­set ja laskea niiden vaiku­tuk­set. Nyt halli­tuk­sen sisäi­set riidat ja lakie­si­tyk­sen sisältö on jätetty edus­kun­nan ratkais­ta­vaksi. Tehtävä ei tule olemaan helppo, mutta otamme valio­kun­nassa haas­teen vastaan”, kommen­toi Vartiai­nen.

Edus­kunta päätti ravin­to­loi­den elin­kei­no­har­joit­ta­mi­sen merkit­tä­västä rajoit­ta­mi­sesta koro­na­ti­lan­teen vuoksi 4.4. alkaen. Edus­kunta edel­lytti, että halli­tus selvit­tää, kuinka ravin­to­lay­rit­tä­jien toimeen­tu­lon ja toimin­tae­del­ly­tys­ten kannalta kohtuul­li­set vahin­ko­jen korvauk­set toteu­te­taan. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta katsoi, että rajoi­tus­toi­mien aiheut­ta­mat mene­tyk­set alan yrityk­sille kompen­soi­daan kohtuul­li­sesti.

”Ravin­to­lay­rit­tä­jät ja alan työn­te­ki­jät ovat odot­ta­neet jo kuukausia halli­tuk­sen esitystä komp­sen­saa­tio­mal­lista. Halli­tus päätti vasta perjan­taina 8.5. antaa edus­kun­nalle asiasta halli­tuk­sen esityk­sen. Jos tuen puut­teita ei korjata, edessä on konkurs­seja ja työt­tö­myyttä. Siksi me esitämme tukeen muutok­sia”, sanoo Heino­nen.

Kokoo­mus esit­tää ravin­to­la­tuen nostoa 300 miljoo­naan ja korjauk­sia tuen perus­tei­siin

Vartiai­sen ja Heino­sen mukaan halli­tuk­sen esitys ravin­to­lay­ri­tys­ten tuke­mi­sesta tulee edus­kun­taan myöhässä ja se sisäl­tää edel­leen valta­via puut­teita. Ehdo­te­tulla tuen tasolla olisi odotet­ta­vissa jopa tuhan­sia konkurs­seja ja kymme­niä tuhan­sia työt­tö­miä. Kokoo­mus on jättä­nyt lisä­ta­lous­ar­vio­aloit­teen, jossa se esit­tää tuen nosta­mista 300 miljoo­naan euroon sekä paran­nuk­sia halli­tuk­sen heik­koon esityk­seen.

”Alan liike­vaihto oli 2019 rajoi­tus­kuu­kausia vastaa­vaan aikaan noin miljardi. Kokoo­muk­sen tuki­mal­lissa ravin­to­lat saisi­vat kohtuul­li­sen korvauk­sen elin­kei­no­va­pau­den rajoit­ta­mi­sesta. Tuki myös kohden­tuisi oikeu­den­mu­kai­sesti. Lasken­ta­pe­rus­teeksi halli­tus esit­tää tammi-helmi­kuuta, joka monille ravin­to­loille on vuoden heikointa aikaa, kun taas touko­kuu monine juhla­py­hi­neen vuoden parasta. Tähän vaadimme korjausta”, sanoo Heino­nen.

Vartiai­sen mukaan talous­va­lio­kun­nassa on pohdit­tava maan parhaita akatee­mi­sia asian­tun­ti­joita kuun­nel­len, olisiko tuki mahdol­lista vielä raken­taa kannus­ti­mil­taan parem­maksi.

”Esite­tyllä mallilla voi syntyä tilanne, että kaksi vierek­käistä ravin­to­laa, joista toisessa on pais­kittu töitä ja keksitty keinoja liike­vaih­don osit­tai­seksi säilyt­tä­mi­seksi ja toisessa laitettu lappu luukulle, ensim­mäi­sen palkinto kovasta työstä jääkin saamatta”, kommen­toi Vartiai­nen.

”Lisäksi jos yritys on pyrki­nyt kehit­tä­mään liike­toi­min­taa Busi­ness Finlan­din tuella, halli­tuk­sen esit­tä­mässä mallissa tämä tuki leik­kau­tuisi pois. Yrit­te­liäi­syy­destä ja liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sestä ei näin saisi siitä kuulu­vaa palk­kiota”, Vartiai­nen lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content