Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Vartiai­nen ja Heino­nen: Halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki on myöhässä ja sisäl­tää edel­leen merkit­tä­viä ongel­mia

Kokoo­muk­sen Vartiai­nen ja Heino­nen: Halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki on myöhässä ja sisäl­tää edel­leen merkit­tä­viä ongel­mia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Juhana Vartiai­sen ja kansan­edus­taja, valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen Timo Heino­sen mukaan halli­tuk­sen ravin­to­la­tuki sisäl­tää merkit­tä­viä puut­teita ja ongel­mia. Myös halli­tuk­sen piiristä on esitetty toiveita, että tuki­mal­lia kehi­te­tään edus­kun­ta­kä­sit­te­lyssä.

”Lain­val­mis­te­lua varten halli­tuk­sella on satoja päte­viä virka­mie­hiä, jotka voivat huolel­li­sesti valmis­tella esityk­set ja laskea niiden vaiku­tuk­set. Nyt halli­tuk­sen sisäi­set riidat ja lakie­si­tyk­sen sisältö on jätetty edus­kun­nan ratkais­ta­vaksi. Tehtävä ei tule olemaan helppo, mutta otamme valio­kun­nassa haas­teen vastaan”, kommen­toi Vartiai­nen.

Edus­kunta päätti ravin­to­loi­den elin­kei­no­har­joit­ta­mi­sen merkit­tä­västä rajoit­ta­mi­sesta koro­na­ti­lan­teen vuoksi 4.4. alkaen. Edus­kunta edel­lytti, että halli­tus selvit­tää, kuinka ravin­to­lay­rit­tä­jien toimeen­tu­lon ja toimin­tae­del­ly­tys­ten kannalta kohtuul­li­set vahin­ko­jen korvauk­set toteu­te­taan. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta katsoi, että rajoi­tus­toi­mien aiheut­ta­mat mene­tyk­set alan yrityk­sille kompen­soi­daan kohtuul­li­sesti.

”Ravin­to­lay­rit­tä­jät ja alan työn­te­ki­jät ovat odot­ta­neet jo kuukausia halli­tuk­sen esitystä komp­sen­saa­tio­mal­lista. Halli­tus päätti vasta perjan­taina 8.5. antaa edus­kun­nalle asiasta halli­tuk­sen esityk­sen. Jos tuen puut­teita ei korjata, edessä on konkurs­seja ja työt­tö­myyttä. Siksi me esitämme tukeen muutok­sia”, sanoo Heino­nen.

Kokoo­mus esit­tää ravin­to­la­tuen nostoa 300 miljoo­naan ja korjauk­sia tuen perus­tei­siin

Vartiai­sen ja Heino­sen mukaan halli­tuk­sen esitys ravin­to­lay­ri­tys­ten tuke­mi­sesta tulee edus­kun­taan myöhässä ja se sisäl­tää edel­leen valta­via puut­teita. Ehdo­te­tulla tuen tasolla olisi odotet­ta­vissa jopa tuhan­sia konkurs­seja ja kymme­niä tuhan­sia työt­tö­miä. Kokoo­mus on jättä­nyt lisä­ta­lous­ar­vio­aloit­teen, jossa se esit­tää tuen nosta­mista 300 miljoo­naan euroon sekä paran­nuk­sia halli­tuk­sen heik­koon esityk­seen.

”Alan liike­vaihto oli 2019 rajoi­tus­kuu­kausia vastaa­vaan aikaan noin miljardi. Kokoo­muk­sen tuki­mal­lissa ravin­to­lat saisi­vat kohtuul­li­sen korvauk­sen elin­kei­no­va­pau­den rajoit­ta­mi­sesta. Tuki myös kohden­tuisi oikeu­den­mu­kai­sesti. Lasken­ta­pe­rus­teeksi halli­tus esit­tää tammi-helmi­kuuta, joka monille ravin­to­loille on vuoden heikointa aikaa, kun taas touko­kuu monine juhla­py­hi­neen vuoden parasta. Tähän vaadimme korjausta”, sanoo Heino­nen.

Vartiai­sen mukaan talous­va­lio­kun­nassa on pohdit­tava maan parhaita akatee­mi­sia asian­tun­ti­joita kuun­nel­len, olisiko tuki mahdol­lista vielä raken­taa kannus­ti­mil­taan parem­maksi.

”Esite­tyllä mallilla voi syntyä tilanne, että kaksi vierek­käistä ravin­to­laa, joista toisessa on pais­kittu töitä ja keksitty keinoja liike­vaih­don osit­tai­seksi säilyt­tä­mi­seksi ja toisessa laitettu lappu luukulle, ensim­mäi­sen palkinto kovasta työstä jääkin saamatta”, kommen­toi Vartiai­nen.

”Lisäksi jos yritys on pyrki­nyt kehit­tä­mään liike­toi­min­taa Busi­ness Finlan­din tuella, halli­tuk­sen esit­tä­mässä mallissa tämä tuki leik­kau­tuisi pois. Yrit­te­liäi­syy­destä ja liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sestä ei näin saisi siitä kuulu­vaa palk­kiota”, Vartiai­nen lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content