Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen: ”Suomesta maailman paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi ei vielä ole paras mahdol­li­nen maa lapsille ja perheille. Vanhem­pien uupu­mi­nen, nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen, lapsi­per­he­köy­hyys ja periy­tyvä huono-osai­suu­den kasau­tu­mi­nen ovat suuria huole­nai­heita. Koro­nae­pi­de­mian myötä tuen tarpeet ovat kasva­neet.

”Koro­nan aiheut­ta­mat poik­keus­o­lot ovat lisän­neet riskiä mielen­ter­vey­son­gel­mien puhkea­mi­selle tai pahe­ne­mi­selle. Monessa koti­ta­lou­dessa on myös vaka­vaa huolta toimeen­tu­losta. Vanhem­man uupu­mi­sella, psyyk­kis­ten ongel­mien syven­ty­mi­sellä tai päih­tei­den­käy­tön lisään­ty­mi­sellä on vaiku­tuk­sia myös lasten hyvin­voin­tiin. Viiveet palve­lui­hin pääsyssä nosta­vat riskiä siihen, että perhei­den hätään ei reagoida ajoissa”, Häkkä­nen aloit­taa.

Perhei­den tuessa ja lasten­suo­je­lussa on panos­tet­tava ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn ja varhai­seen puut­tu­mi­seen. Pieni­kin apu riit­tä­vän varhai­sessa vaiheessa voi estää myöhem­min ilme­ne­vät ongel­mat. Lasten­suo­je­lun toimin­ta­mal­leja on kehi­tet­tävä niin, että ongel­miin pysty­tään vastaa­maan riit­tä­vän ajoissa.

”Tämä edel­lyt­tää panos­tuk­sia esimer­kiksi lapsi­per­hei­den koti­pal­ve­luun. Koti­pal­velu on tärkeää mata­lan kynnyk­sen ennal­taeh­käi­se­vää työtä, jolla voidaan auttaa uupu­musta perheissä”, jatkaa Häkkä­nen

Lapsen edun ensi­si­jai­suu­den peri­aate on otet­tava huomioon kaikessa lain­sää­dän­tö­työssä. Erityi­sesti lasten­suo­je­lun piirissä on merkit­tävä määrä lapsia, jotka ovat erit­täin haavoit­tu­vassa asemassa.

”Perhe on lapselle paras mahdol­li­nen kasvu­paikka. Perhe­si­joi­tuk­sen on oltava vahva prio­ri­teetti lasten­suo­je­lussa, perhe­hoi­ta­jien sosi­aa­li­tur­vaa on kehi­tet­tävä. Pelkäs­tään halli­tuk­sen esit­tä­mät henki­lös­tö­mi­toi­tuk­set lasten­suo­je­lun eivät riitä lasten­suo­je­lun kehit­tä­mi­seksi”, Häkkä­nen sanoo.

”Halli­tuk­selta odote­taan edel­leen lakieh­do­tusta, jossa paran­ne­taan lasten­suo­je­lun ja muiden palve­lu­jen, kuten päihde- ja vammais­pal­ve­lu­jen piirissä olevien henki­löi­den asemaa. Tera­pia­ta­kuu raken­taisi Suomesta tällä hetkellä puut­tu­van yhden­ver­tai­sen ja helposti saata­villa olevan mielen­ter­veys­hoi­don perus­ta­son. Työ lasten oikeuk­sien edis­tä­mi­seksi ei katso halli­tus-oppo­si­tio-rajoja vaan on meidän jokai­sen yhteistä työtä”, Häkkä­nen päät­tää.

Tänään 20.11.2021 viete­tään kansain­vä­listä Lapsen oikeuk­sien päivää. Tämän vuoden teemana on lapsen oikeus hyvään kohte­luun.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.12.2021

Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus lähtee tammi­kuun alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla kaikilla 21 hyvin­voin­tia­lu­eella. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jista 21 on ehdolla alue­vaa­leissa. ”Olen valta­van iloi­nen ja tyyty­väi­nen

13.12.2021

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen on tyyty­väi­nen histo­rial­li­seen TKI-sopuun: “Tarvit­semme rohkeita prio­ri­soin­teja tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja ja parla­men­taa­ri­sen TKI-työryh­­män jäsen Kai Mykkä­nen on tyyty­väi­nen, että on löydetty parla­men­taa­ri­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, miten Suomi etenee kohti TKI-rahoi­­tus­­ta­­son

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800