Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi ei vielä ole paras mahdol­li­nen maa lapsille ja perheille. Vanhem­pien uupu­mi­nen, nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen, lapsi­per­he­köy­hyys ja periy­tyvä huono-osai­suu­den kasau­tu­mi­nen ovat suuria huole­nai­heita. Koro­nae­pi­de­mian myötä tuen tarpeet ovat kasva­neet.

”Koro­nan aiheut­ta­mat poik­keus­o­lot ovat lisän­neet riskiä mielen­ter­vey­son­gel­mien puhkea­mi­selle tai pahe­ne­mi­selle. Monessa koti­ta­lou­dessa on myös vaka­vaa huolta toimeen­tu­losta. Vanhem­man uupu­mi­sella, psyyk­kis­ten ongel­mien syven­ty­mi­sellä tai päih­tei­den­käy­tön lisään­ty­mi­sellä on vaiku­tuk­sia myös lasten hyvin­voin­tiin. Viiveet palve­lui­hin pääsyssä nosta­vat riskiä siihen, että perhei­den hätään ei reagoida ajoissa”, Häkkä­nen aloit­taa.

Perhei­den tuessa ja lasten­suo­je­lussa on panos­tet­tava ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn ja varhai­seen puut­tu­mi­seen. Pieni­kin apu riit­tä­vän varhai­sessa vaiheessa voi estää myöhem­min ilme­ne­vät ongel­mat. Lasten­suo­je­lun toimin­ta­mal­leja on kehi­tet­tävä niin, että ongel­miin pysty­tään vastaa­maan riit­tä­vän ajoissa.

”Tämä edel­lyt­tää panos­tuk­sia esimer­kiksi lapsi­per­hei­den koti­pal­ve­luun. Koti­pal­velu on tärkeää mata­lan kynnyk­sen ennal­taeh­käi­se­vää työtä, jolla voidaan auttaa uupu­musta perheissä”, jatkaa Häkkä­nen

Lapsen edun ensi­si­jai­suu­den peri­aate on otet­tava huomioon kaikessa lain­sää­dän­tö­työssä. Erityi­sesti lasten­suo­je­lun piirissä on merkit­tävä määrä lapsia, jotka ovat erit­täin haavoit­tu­vassa asemassa.

”Perhe on lapselle paras mahdol­li­nen kasvu­paikka. Perhe­si­joi­tuk­sen on oltava vahva prio­ri­teetti lasten­suo­je­lussa, perhe­hoi­ta­jien sosi­aa­li­tur­vaa on kehi­tet­tävä. Pelkäs­tään halli­tuk­sen esit­tä­mät henki­lös­tö­mi­toi­tuk­set lasten­suo­je­lun eivät riitä lasten­suo­je­lun kehit­tä­mi­seksi”, Häkkä­nen sanoo.

”Halli­tuk­selta odote­taan edel­leen lakieh­do­tusta, jossa paran­ne­taan lasten­suo­je­lun ja muiden palve­lu­jen, kuten päihde- ja vammais­pal­ve­lu­jen piirissä olevien henki­löi­den asemaa. Tera­pia­ta­kuu raken­taisi Suomesta tällä hetkellä puut­tu­van yhden­ver­tai­sen ja helposti saata­villa olevan mielen­ter­veys­hoi­don perus­ta­son. Työ lasten oikeuk­sien edis­tä­mi­seksi ei katso halli­tus-oppo­si­tio-rajoja vaan on meidän jokai­sen yhteistä työtä”, Häkkä­nen päät­tää.

Tänään 20.11.2021 viete­tään kansain­vä­listä Lapsen oikeuk­sien päivää. Tämän vuoden teemana on lapsen oikeus hyvään kohte­luun.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content