Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Kunnal­li­sen päätök­sen­teon toimit­tava myös poik­keus­o­loissa

Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Kunnal­li­sen päätök­sen­teon toimit­tava myös poik­keus­o­loissa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie vaatii, että kaikissa Suomen kunnissa otetaan nopeasti käyt­töön sähköi­nen päätök­sen­teko.

Talvi­tien mukaan ilman kunnal­lista päätök­sen­te­koa kuntien toimin­ta­kyky uhkaa lamau­tua.

“Kuntien päätök­sen­teko ei saa pysäh­tyä poik­keus­o­loissa. Kuntien toiminta ja demo­kra­tia on turvat­tava mahdol­lis­ta­malla etäko­kouk­set viipy­mättä kaikissa Suomen kunnissa”, sanoo Talvi­tie.

“Jotta päätök­sen­teko kunnissa toimii, on huoleh­dit­tava myös kunta­päät­tä­jien tervey­destä. Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sestä johtuen fyysis­ten kokous­ten järjes­tä­mi­nen ei ole nyt turval­lista. Tästä syystä valtuus­to­jen, kunnan­hal­li­tus­ten ja kuntien muiden toimie­lin­ten on siir­ryt­tävä kokous­ta­maan etänä. Etäko­kouk­sista on tehtävä välit­tö­mästi tarpeel­li­set hallin­nol­li­set päätök­set”, jatkaa Talvi­tie.

Esimer­kiksi Oulussa on jo mahdol­lis­tettu kunta­lain ja kaupun­gin hallin­to­sään­nön mukai­nen sähköi­nen kokous­me­net­tely. Monessa muus­sa­kin kaupun­gissa toimet ovat valmis­te­lussa. Esimer­kiksi Espoossa kaupun­gin­val­tuusto päät­tää sähköis­ten kokouk­sien mahdol­lis­ta­mi­sesta tänään.

“Kun sähköi­set kokouk­set ovat mahdol­li­sia, voi kaupun­gin päätök­sen­teko jatkua normaa­lissa rytmissä. Vaikka ihmis­ten liik­ku­mista on rajoi­tettu, on tärkeää, että kunnissa tehdään vält­tä­mät­tö­miä päätök­siä opetuk­seen ja tervey­den­huol­toon liit­tyen sekä esimer­kiksi kaavoista ja ympä­ristö- ja raken­nus­lu­vista”, Talvi­tie huomaut­taa.

”Toimiva päätök­sen­teko on yksi keino vähen­tää mitta­vien vahin­koja synty­mistä kunnan toimin­nalle sekä alueen elin­kei­noe­lä­mälle ja työl­li­syy­delle. Tämä edis­tää myös krii­sistä selviy­ty­mistä”, lisää Talvi­tie.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content