Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Kunnal­li­sen päätök­sen­teon toimit­tava myös poik­keus­o­loissa

Julkaistu: 23.03.2020

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie vaatii, että kaikissa Suomen kunnissa otetaan nopeasti käyt­töön sähköi­nen päätök­sen­teko.

Talvi­tien mukaan ilman kunnal­lista päätök­sen­te­koa kuntien toimin­ta­kyky uhkaa lamau­tua.

“Kuntien päätök­sen­teko ei saa pysäh­tyä poik­keus­o­loissa. Kuntien toiminta ja demo­kra­tia on turvat­tava mahdol­lis­ta­malla etäko­kouk­set viipy­mättä kaikissa Suomen kunnissa”, sanoo Talvi­tie.

“Jotta päätök­sen­teko kunnissa toimii, on huoleh­dit­tava myös kunta­päät­tä­jien tervey­destä. Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sestä johtuen fyysis­ten kokous­ten järjes­tä­mi­nen ei ole nyt turval­lista. Tästä syystä valtuus­to­jen, kunnan­hal­li­tus­ten ja kuntien muiden toimie­lin­ten on siir­ryt­tävä kokous­ta­maan etänä. Etäko­kouk­sista on tehtävä välit­tö­mästi tarpeel­li­set hallin­nol­li­set päätök­set”, jatkaa Talvi­tie.

Esimer­kiksi Oulussa on jo mahdol­lis­tettu kunta­lain ja kaupun­gin hallin­to­sään­nön mukai­nen sähköi­nen kokous­me­net­tely. Monessa muus­sa­kin kaupun­gissa toimet ovat valmis­te­lussa. Esimer­kiksi Espoossa kaupun­gin­val­tuusto päät­tää sähköis­ten kokouk­sien mahdol­lis­ta­mi­sesta tänään.

“Kun sähköi­set kokouk­set ovat mahdol­li­sia, voi kaupun­gin päätök­sen­teko jatkua normaa­lissa rytmissä. Vaikka ihmis­ten liik­ku­mista on rajoi­tettu, on tärkeää, että kunnissa tehdään vält­tä­mät­tö­miä päätök­siä opetuk­seen ja tervey­den­huol­toon liit­tyen sekä esimer­kiksi kaavoista ja ympä­ristö- ja raken­nus­lu­vista”, Talvi­tie huomaut­taa.

”Toimiva päätök­sen­teko on yksi keino vähen­tää mitta­vien vahin­koja synty­mistä kunnan toimin­nalle sekä alueen elin­kei­noe­lä­mälle ja työl­li­syy­delle. Tämä edis­tää myös krii­sistä selviy­ty­mistä”, lisää Talvi­tie.