Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen sivis­ty­se­dus­ta­jat: Panos­tai­simme koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen pitkä­jän­tei­sesti

Kokoo­muk­sen sivis­ty­se­dus­ta­jat: Panos­tai­simme koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen pitkä­jän­tei­sesti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen sivis­tys­va­lio­kun­nan edus­ta­jat Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman iloit­se­vat kokoo­muk­sen merkit­tä­vistä panos­tuk­sista koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen.

Vaih­toeh­to­bud­je­tissa varmis­te­taan, että kunnian­hi­moi­set tavoit­teet ja lisä­pa­nok­set tuke­vat toisi­aan. Halli­tuk­sen vaih­toeh­dossa tilanne johtaa pahim­mil­laan koulu­tuk­sen laadun heik­ke­ne­mi­seen.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti lisää 140 miljoo­naa euroa pysy­viä määrä­ra­hoja tutki­muk­seen, alen­taa 50 miljoo­nalla varhais­kas­va­tus­mak­suja sekä varaa 10 miljoo­naa korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen. Halli­tuk­sen kerta­luon­tei­sista panos­tuk­sista tehdään pysy­viä - koulu­tuk­seen panos­ta­mi­nen tehdään pitkä­jän­tei­sesti.

”Korkea osaa­mi­nen on pienen maan valtti. Olemme sitou­tu­neita suoma­lais­ten osaa­mis­ta­son nosta­mi­seen. Esitämme suoma­lai­seen huip­pu­tut­ki­muk­seen merkit­tä­vää panos­tusta. Toisin kuin halli­tus, me varai­simme myös korkea­kou­luille eril­lis­mää­rä­ra­han aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen”, edus­taja Risikko aloit­taa.

Panos­ta­malla varhais­kas­va­tuk­seen, esio­pe­tuk­seen ja perus­kou­lun ensim­mäi­siin vuosiin turvaamme nykyistä vahvem­man, kannus­ta­vam­man ja tasa-arvoi­sem­man koulu­tien kaikille lapsille. Viime vaali­kau­della aloi­tet­tua työtä varhais­kas­va­tuk­sen laadun vahvis­ta­mi­seksi ja osal­lis­tu­mi­sas­teen nosta­mi­seksi on jatket­tava.

Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme vaikut­ta­vin osa on varhai­sissa vuosissa

”Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme vaikut­ta­vin osa on varhai­sissa vuosissa. Ensi vuonna alen­tai­simme varhais­kas­va­tus­mak­suja merkit­tä­västi. Haluamme panos­taa varhais­kas­va­tuk­sen laatuun myös varmis­ta­malla ammat­ti­lais­ten saata­vuu­den. Kokoo­mus haluaa raken­taa asteit­tain Suomeen kaksi­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen, jotta kaikki yli 5-vuoti­aat pääse­vät osal­lis­tu­maan varhais­kas­va­tuk­seen”, edus­taja Multala jatkaa.

Kokoo­mus jakaa tavoit­teen siitä, että jokai­sen tulisi suorit­taa vähin­tään toisen asteen tutkinto. Koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lella olevien nuor­ten määrää on määrä­tie­toi­sesti vähen­net­tävä. Tarvit­semme täsmä­lääk­keitä toisen asteen koulu­tuk­seen, jotta voimme tehok­kaasti ennal­taeh­käistä nuor­ten syrjäy­ty­mistä.

”Amma­til­li­nen koulu­tus tarvit­see pysy­viä opet­ta­jia määrä­ai­kais­ten sijaan. Kokoo­muk­sen vaih­toehto mahdol­lis­taa 1000 uutta opet­ta­jaa amma­til­li­seen koulu­tuk­seen ja vahvis­taa ohjauk­sen resurs­seja. Nostamme myös opin­to­tuen tulo­ra­joja, jotta opis­ke­li­joita ei enää rangais­taisi ahke­ruu­desta”, edus­taja Vikman toteaa.

”Halli­tus puhuu koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­sesta, mutta teot ovat risti­rii­dassa puhei­den kanssa. Halli­tuk­sen koulu­tus­pa­nos­tuk­set ovat määrä­ai­kai­sia, eivät pysy­viä. Tempoi­leva koulu­tus­po­li­tiikka johtaa määrä­ai­kais­ten opet­ta­jien palk­kaa­mi­seen, tutki­mus­ra­hoi­tuk­sen leik­kaa­mi­seen ja koulu­tuk­sen laadun heiken­ty­mi­seen”, päät­tä­vät edus­ta­jat.

Lisä­tie­toja:
Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sofia Vikman, p. 040 568 3777

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content