Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen sivis­ty­se­dus­ta­jat: Panos­tai­simme koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen pitkä­jän­tei­sesti

Kokoo­muk­sen sivis­ty­se­dus­ta­jat: Panos­tai­simme koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen pitkä­jän­tei­sesti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen sivis­tys­va­lio­kun­nan edus­ta­jat Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman iloit­se­vat kokoo­muk­sen merkit­tä­vistä panos­tuk­sista koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen.

Vaih­toeh­to­bud­je­tissa varmis­te­taan, että kunnian­hi­moi­set tavoit­teet ja lisä­pa­nok­set tuke­vat toisi­aan. Halli­tuk­sen vaih­toeh­dossa tilanne johtaa pahim­mil­laan koulu­tuk­sen laadun heik­ke­ne­mi­seen.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti lisää 140 miljoo­naa euroa pysy­viä määrä­ra­hoja tutki­muk­seen, alen­taa 50 miljoo­nalla varhais­kas­va­tus­mak­suja sekä varaa 10 miljoo­naa korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen. Halli­tuk­sen kerta­luon­tei­sista panos­tuk­sista tehdään pysy­viä - koulu­tuk­seen panos­ta­mi­nen tehdään pitkä­jän­tei­sesti.

”Korkea osaa­mi­nen on pienen maan valtti. Olemme sitou­tu­neita suoma­lais­ten osaa­mis­ta­son nosta­mi­seen. Esitämme suoma­lai­seen huip­pu­tut­ki­muk­seen merkit­tä­vää panos­tusta. Toisin kuin halli­tus, me varai­simme myös korkea­kou­luille eril­lis­mää­rä­ra­han aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen”, edus­taja Risikko aloit­taa.

Panos­ta­malla varhais­kas­va­tuk­seen, esio­pe­tuk­seen ja perus­kou­lun ensim­mäi­siin vuosiin turvaamme nykyistä vahvem­man, kannus­ta­vam­man ja tasa-arvoi­sem­man koulu­tien kaikille lapsille. Viime vaali­kau­della aloi­tet­tua työtä varhais­kas­va­tuk­sen laadun vahvis­ta­mi­seksi ja osal­lis­tu­mi­sas­teen nosta­mi­seksi on jatket­tava.

Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme vaikut­ta­vin osa on varhai­sissa vuosissa

”Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme vaikut­ta­vin osa on varhai­sissa vuosissa. Ensi vuonna alen­tai­simme varhais­kas­va­tus­mak­suja merkit­tä­västi. Haluamme panos­taa varhais­kas­va­tuk­sen laatuun myös varmis­ta­malla ammat­ti­lais­ten saata­vuu­den. Kokoo­mus haluaa raken­taa asteit­tain Suomeen kaksi­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen, jotta kaikki yli 5-vuoti­aat pääse­vät osal­lis­tu­maan varhais­kas­va­tuk­seen”, edus­taja Multala jatkaa.

Kokoo­mus jakaa tavoit­teen siitä, että jokai­sen tulisi suorit­taa vähin­tään toisen asteen tutkinto. Koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lella olevien nuor­ten määrää on määrä­tie­toi­sesti vähen­net­tävä. Tarvit­semme täsmä­lääk­keitä toisen asteen koulu­tuk­seen, jotta voimme tehok­kaasti ennal­taeh­käistä nuor­ten syrjäy­ty­mistä.

”Amma­til­li­nen koulu­tus tarvit­see pysy­viä opet­ta­jia määrä­ai­kais­ten sijaan. Kokoo­muk­sen vaih­toehto mahdol­lis­taa 1000 uutta opet­ta­jaa amma­til­li­seen koulu­tuk­seen ja vahvis­taa ohjauk­sen resurs­seja. Nostamme myös opin­to­tuen tulo­ra­joja, jotta opis­ke­li­joita ei enää rangais­taisi ahke­ruu­desta”, edus­taja Vikman toteaa.

”Halli­tus puhuu koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­sesta, mutta teot ovat risti­rii­dassa puhei­den kanssa. Halli­tuk­sen koulu­tus­pa­nos­tuk­set ovat määrä­ai­kai­sia, eivät pysy­viä. Tempoi­leva koulu­tus­po­li­tiikka johtaa määrä­ai­kais­ten opet­ta­jien palk­kaa­mi­seen, tutki­mus­ra­hoi­tuk­sen leik­kaa­mi­seen ja koulu­tuk­sen laadun heiken­ty­mi­seen”, päät­tä­vät edus­ta­jat.

Lisä­tie­toja:
Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sofia Vikman, p. 040 568 3777

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content