Kokoo­muk­sen sivis­ty­se­dus­ta­jat: Panos­tai­simme koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen pitkä­jän­tei­sesti

Julkaistu: 19.11.2019

Kokoo­muk­sen sivis­tys­va­lio­kun­nan edus­ta­jat Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman iloit­se­vat kokoo­muk­sen merkit­tä­vistä panos­tuk­sista koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen.

Vaih­toeh­to­bud­je­tissa varmis­te­taan, että kunnian­hi­moi­set tavoit­teet ja lisä­pa­nok­set tuke­vat toisi­aan. Halli­tuk­sen vaih­toeh­dossa tilanne johtaa pahim­mil­laan koulu­tuk­sen laadun heik­ke­ne­mi­seen.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti lisää 140 miljoo­naa euroa pysy­viä määrä­ra­hoja tutki­muk­seen, alen­taa 50 miljoo­nalla varhais­kas­va­tus­mak­suja sekä varaa 10 miljoo­naa korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen. Halli­tuk­sen kerta­luon­tei­sista panos­tuk­sista tehdään pysy­viä - koulu­tuk­seen panos­ta­mi­nen tehdään pitkä­jän­tei­sesti.

”Korkea osaa­mi­nen on pienen maan valtti. Olemme sitou­tu­neita suoma­lais­ten osaa­mis­ta­son nosta­mi­seen. Esitämme suoma­lai­seen huip­pu­tut­ki­muk­seen merkit­tä­vää panos­tusta. Toisin kuin halli­tus, me varai­simme myös korkea­kou­luille eril­lis­mää­rä­ra­han aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen”, edus­taja Risikko aloit­taa.

Panos­ta­malla varhais­kas­va­tuk­seen, esio­pe­tuk­seen ja perus­kou­lun ensim­mäi­siin vuosiin turvaamme nykyistä vahvem­man, kannus­ta­vam­man ja tasa-arvoi­sem­man koulu­tien kaikille lapsille. Viime vaali­kau­della aloi­tet­tua työtä varhais­kas­va­tuk­sen laadun vahvis­ta­mi­seksi ja osal­lis­tu­mi­sas­teen nosta­mi­seksi on jatket­tava.

Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme vaikut­ta­vin osa on varhai­sissa vuosissa

”Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme vaikut­ta­vin osa on varhai­sissa vuosissa. Ensi vuonna alen­tai­simme varhais­kas­va­tus­mak­suja merkit­tä­västi. Haluamme panos­taa varhais­kas­va­tuk­sen laatuun myös varmis­ta­malla ammat­ti­lais­ten saata­vuu­den. Kokoo­mus haluaa raken­taa asteit­tain Suomeen kaksi­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen, jotta kaikki yli 5-vuoti­aat pääse­vät osal­lis­tu­maan varhais­kas­va­tuk­seen”, edus­taja Multala jatkaa.

Kokoo­mus jakaa tavoit­teen siitä, että jokai­sen tulisi suorit­taa vähin­tään toisen asteen tutkinto. Koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lella olevien nuor­ten määrää on määrä­tie­toi­sesti vähen­net­tävä. Tarvit­semme täsmä­lääk­keitä toisen asteen koulu­tuk­seen, jotta voimme tehok­kaasti ennal­taeh­käistä nuor­ten syrjäy­ty­mistä.

”Amma­til­li­nen koulu­tus tarvit­see pysy­viä opet­ta­jia määrä­ai­kais­ten sijaan. Kokoo­muk­sen vaih­toehto mahdol­lis­taa 1000 uutta opet­ta­jaa amma­til­li­seen koulu­tuk­seen ja vahvis­taa ohjauk­sen resurs­seja. Nostamme myös opin­to­tuen tulo­ra­joja, jotta opis­ke­li­joita ei enää rangais­taisi ahke­ruu­desta”, edus­taja Vikman toteaa.

”Halli­tus puhuu koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­sesta, mutta teot ovat risti­rii­dassa puhei­den kanssa. Halli­tuk­sen koulu­tus­pa­nos­tuk­set ovat määrä­ai­kai­sia, eivät pysy­viä. Tempoi­leva koulu­tus­po­li­tiikka johtaa määrä­ai­kais­ten opet­ta­jien palk­kaa­mi­seen, tutki­mus­ra­hoi­tuk­sen leik­kaa­mi­seen ja koulu­tuk­sen laadun heiken­ty­mi­seen”, päät­tä­vät edus­ta­jat.

Lisä­tie­toja:
Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sofia Vikman, p. 040 568 3777