Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Sato­nen: Työl­lis­tä­mi­nen tarvit­see järeäm­piä toimia

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Työl­lis­tä­mi­nen tarvit­see järeäm­piä toimia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen kiin­nit­tää huomiota pitkä­ai­kais­työt­tö­mien aseman vahvis­ta­mi­seksi.

Kela julkaisi tällä viikolla selvi­tyk­sen perus­tu­lo­ko­kei­lun vaiku­tuk­sista työl­li­syy­teen. Tulos­ten mukaan työl­li­syys­vai­ku­tuk­set olivat vähäi­siä.

”Perus­tu­lo­ko­keilu päät­tyi laihoi­hin tulok­siin työl­li­syy­dessä. Tulok­set olivat saman­tyyp­pi­set aktii­vi­mal­lin kanssa. Se osoit­taa, että ratkai­suna ei toimi pork­kana, eikä keppi”, toteaa Sato­nen.

Erityi­nen huoli työl­li­syy­den hoidossa on kiin­ni­tet­tävä pitkä­ai­kais­työt­tö­mien asemaan. On estet­tävä ihmis­ten ajau­tu­mi­nen pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­teen. Työt­tö­myy­den alku­puo­lelle tarvi­taan tehok­kaita toimen­pi­teitä, joilla ihmis­ten ajau­tu­mi­nen työt­tö­myy­teen ehkäis­tään.

Pitkä­ai­kais­työt­tö­mät tarvit­se­vat yksi­löl­li­siä ja räätä­löi­tyjä polkuja takai­sin työelä­mään

”Pitkä­ai­kais­työt­tö­mät tarvit­se­vat yksi­löl­li­siä ja räätä­löi­tyjä polkuja takai­sin työelä­mään. Siksi kunta­ko­keilu tarvi­taan ja on äärim­mäi­sen tärkeää päästä etene­mään tämän kanssa”, Sato­nen jatkaa.

Koro­na­ti­lanne näkyy nyt jo merkit­tä­vinä lomau­tus­ten ja irti­sa­no­mis­ten määrän kasva­mi­sena. Huoli pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­den merkit­tä­västä kasvusta on suuri. Tarvi­taan raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, joilla pysty­tään varmis­ta­maan, ettei työt­tö­myys pitkity kannus­tin­louk­ku­jen tai byro­kra­tian takia.

”Työnsä menet­tä­neille on löydet­tävä nopeasti uusia ratkai­suja. Tarvit­semme ratkai­suja, joilla vahvis­te­taan työl­li­syyttä, lisä­tään jous­toja ja tarjo­taan riit­tä­viä työl­lis­ty­mistä edis­tä­viä palve­luita”, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content