Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Sato­nen: Työl­lis­tä­mi­nen tarvit­see järeäm­piä toimia

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Työl­lis­tä­mi­nen tarvit­see järeäm­piä toimia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen kiin­nit­tää huomiota pitkä­ai­kais­työt­tö­mien aseman vahvis­ta­mi­seksi.

Kela julkaisi tällä viikolla selvi­tyk­sen perus­tu­lo­ko­kei­lun vaiku­tuk­sista työl­li­syy­teen. Tulos­ten mukaan työl­li­syys­vai­ku­tuk­set olivat vähäi­siä.

”Perus­tu­lo­ko­keilu päät­tyi laihoi­hin tulok­siin työl­li­syy­dessä. Tulok­set olivat saman­tyyp­pi­set aktii­vi­mal­lin kanssa. Se osoit­taa, että ratkai­suna ei toimi pork­kana, eikä keppi”, toteaa Sato­nen.

Erityi­nen huoli työl­li­syy­den hoidossa on kiin­ni­tet­tävä pitkä­ai­kais­työt­tö­mien asemaan. On estet­tävä ihmis­ten ajau­tu­mi­nen pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­teen. Työt­tö­myy­den alku­puo­lelle tarvi­taan tehok­kaita toimen­pi­teitä, joilla ihmis­ten ajau­tu­mi­nen työt­tö­myy­teen ehkäis­tään.

Pitkä­ai­kais­työt­tö­mät tarvit­se­vat yksi­löl­li­siä ja räätä­löi­tyjä polkuja takai­sin työelä­mään

”Pitkä­ai­kais­työt­tö­mät tarvit­se­vat yksi­löl­li­siä ja räätä­löi­tyjä polkuja takai­sin työelä­mään. Siksi kunta­ko­keilu tarvi­taan ja on äärim­mäi­sen tärkeää päästä etene­mään tämän kanssa”, Sato­nen jatkaa.

Koro­na­ti­lanne näkyy nyt jo merkit­tä­vinä lomau­tus­ten ja irti­sa­no­mis­ten määrän kasva­mi­sena. Huoli pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­den merkit­tä­västä kasvusta on suuri. Tarvi­taan raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, joilla pysty­tään varmis­ta­maan, ettei työt­tö­myys pitkity kannus­tin­louk­ku­jen tai byro­kra­tian takia.

”Työnsä menet­tä­neille on löydet­tävä nopeasti uusia ratkai­suja. Tarvit­semme ratkai­suja, joilla vahvis­te­taan työl­li­syyttä, lisä­tään jous­toja ja tarjo­taan riit­tä­viä työl­lis­ty­mistä edis­tä­viä palve­luita”, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content