Kokoo­muk­sen Sato­nen: Työl­lis­tä­mi­nen tarvit­see järeäm­piä toimia

Julkaistu: 09.05.2020

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen kiin­nit­tää huomiota pitkä­ai­kais­työt­tö­mien aseman vahvis­ta­mi­seksi.

Kela julkaisi tällä viikolla selvi­tyk­sen perus­tu­lo­ko­kei­lun vaiku­tuk­sista työl­li­syy­teen. Tulos­ten mukaan työl­li­syys­vai­ku­tuk­set olivat vähäi­siä.

”Perus­tu­lo­ko­keilu päät­tyi laihoi­hin tulok­siin työl­li­syy­dessä. Tulok­set olivat saman­tyyp­pi­set aktii­vi­mal­lin kanssa. Se osoit­taa, että ratkai­suna ei toimi pork­kana, eikä keppi”, toteaa Sato­nen.

Erityi­nen huoli työl­li­syy­den hoidossa on kiin­ni­tet­tävä pitkä­ai­kais­työt­tö­mien asemaan. On estet­tävä ihmis­ten ajau­tu­mi­nen pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­teen. Työt­tö­myy­den alku­puo­lelle tarvi­taan tehok­kaita toimen­pi­teitä, joilla ihmis­ten ajau­tu­mi­nen työt­tö­myy­teen ehkäis­tään.

Pitkä­ai­kais­työt­tö­mät tarvit­se­vat yksi­löl­li­siä ja räätä­löi­tyjä polkuja takai­sin työelä­mään

”Pitkä­ai­kais­työt­tö­mät tarvit­se­vat yksi­löl­li­siä ja räätä­löi­tyjä polkuja takai­sin työelä­mään. Siksi kunta­ko­keilu tarvi­taan ja on äärim­mäi­sen tärkeää päästä etene­mään tämän kanssa”, Sato­nen jatkaa.

Koro­na­ti­lanne näkyy nyt jo merkit­tä­vinä lomau­tus­ten ja irti­sa­no­mis­ten määrän kasva­mi­sena. Huoli pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­den merkit­tä­västä kasvusta on suuri. Tarvi­taan raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, joilla pysty­tään varmis­ta­maan, ettei työt­tö­myys pitkity kannus­tin­louk­ku­jen tai byro­kra­tian takia.

”Työnsä menet­tä­neille on löydet­tävä nopeasti uusia ratkai­suja. Tarvit­semme ratkai­suja, joilla vahvis­te­taan työl­li­syyttä, lisä­tään jous­toja ja tarjo­taan riit­tä­viä työl­lis­ty­mistä edis­tä­viä palve­luita”, päät­tää Sato­nen.