Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Sarko­maa: Kummal­lista köyden­ve­toa halli­tuk­sessa – turva­taanko suoma­lais­ten osto­voima vai ei?

Kokoo­muk­sen Sarko­maa: Kummal­lista köyden­ve­toa halli­tuk­sessa – turva­taanko suoma­lais­ten osto­voima vai ei?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sari Sarko­maa antaa vahvan tuen päämi­nis­teri Rinteen tällä viikolla anta­malla lupauk­selle turvata suoma­lais­ten osto­voima. Rinne lupaili Ylen haas­tat­te­lussa tors­taina, että halli­tus ei päästä osto­voi­maa heik­ke­ne­mään.

“Valtio­va­rain­mi­nis­teri Mika Lintilä tyrmäsi välit­tö­mästi päämi­nis­te­rin lupauk­sen. Mikä­hän on halli­tuk­sen kanta? Julki­sesta kinas­te­lusta on tullut Rinteen halli­tuk­sen tapa. Tämä hämär­tää halli­tuk­sen linjaa ja pitkällä tähtäi­mellä syö uskot­ta­vuutta. On myös syytä kysyä, johtaako halli­tusta päämi­nis­teri vai valtio­va­rain­mi­nis­teri?”, Sarko­maa hämmäs­te­lee.

“On helpot­tava uuti­nen, jos päämi­nis­te­rin puheen­vuoro tarkoit­taa sitä, että Rinteen halli­tuk­selta löytyy armoa keski­tu­lois­ten kurit­ta­mi­seen ja malt­tia olla tiuken­ta­matta jo nyt yliki­reää vero­tusta. Keski­tu­loi­set ovat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan selkä­ranka. Työn vastai­nen vero­linja muser­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­taa”, Sarko­maa sanoo.

“Lauan­taina puoles­taan päämi­nis­teri moitti valtio­va­rain­mi­nis­te­riä leik­kaus­pu­heista. Näyt­tää siltä, että päämi­nis­teri ja valtio­va­rain­mi­nis­teri ovat jatku­vasti tukka­nuot­ta­silla ja talous­po­li­tii­kan osalta hyvin eri linjoilla. Budjet­ti­rii­hessä halli­tuk­sen on viimeis­tään kirkas­tet­tava, mikä halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan linja oikeasti on?”

Veron­mak­sa­jien keskus­liitto on arvioi­nut, että valtio­va­rain­mi­nis­teri Linti­län esitys vuoden 2020 valtion talous­ar­vioksi kiris­täisi palk­ka­ve­ro­tusta puolella miljar­dilla – keski­tu­loi­sen lompa­kosta lähtisi jopa 250 euroa, ellei halli­tus tee kompen­soi­via keven­nyk­siä kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seen liit­ty­vien palkan­saa­ja­mak­su­jen kiris­ty­mi­seen.

“Palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man leik­kaa­mi­nen on myrk­kyä työl­li­syy­delle ja anka­ran progres­sion kiris­tä­mi­nen työn kannus­ti­mille. Halli­tuk­sen on syys­kuun budjet­ti­rii­hessä syytä purkaa ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen koro­tuk­set, kuten kokoo­mus on esit­tä­nyt”, Sarko­maa vaatii.

“Meidän tulisi verot­taa vähem­män sitä, mitä haluamme enem­män, eli työtä ja enem­män sitä mitä haluamme vähem­män, eli hait­toja ja pääs­töjä. Yhtä­lailla on keven­net­tävä eläk­kei­den vero­tusta”, Sarko­maa jatkaa.

Esimer­kiksi 2 720 euroa kuukau­dessa ansait­se­van tiena­tusta lisäeu­rosta 47,2 sent­tiä vie vero­karhu. Yli 50 prosen­tin margi­naa­li­ve­roaste nousee jo 3 920 euron kuukausi­pal­kalla.

“Nämä karmai­se­vat luvut kerto­vat, että vero­po­li­tii­kan paino­tuk­sen on oltava keski­tu­loi­sissa ja progres­sion keven­tä­mi­sessä. On täysin kaupun­ki­lais­jär­jellä vastaista, että lisä­tu­lo­jen tai parem­min palka­tun työn hank­ki­mi­sesta rangais­taan. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on täysin vält­tä­mä­töntä työl­li­syy­den ja kannus­ti­mien vahvis­ta­mi­seksi ja halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi”, Sarko­maa summaa.

Suomessa kuten muual­la­kin Euroo­passa vero­po­li­tiikka on viime vuosina kään­ty­nyt talous­kas­vua ja työl­li­syyttä tuke­vam­paan suun­taan. Tätä kestä­vää linjaa on Sarko­maan mielestä vält­tä­mä­töntä jatkaa.

“Vero­po­li­tii­kan on oltava talous­kas­vua ja työl­li­syyttä tuke­vaa eikä ahke­ruutta kampit­ta­vaa. Kaiken työn pitää kannat­taa”, Sarko­maa jatkaa.

“Vero­po­li­tii­kassa on syytä katsoa naapu­ri­maa Ruot­sia. Keski­palk­kaa vero­te­taan Ruot­sissa keveäm­min kuin Suomessa ja Ruot­sissa progres­sio kiris­tyy suurem­milla tulo­ta­soilla kuin Suomessa. Meillä vero­tus kiris­tyy hyvin nopeasti palkan­saa­jan tulo­jen nous­tessa, kun korkeat margi­naa­li­ve­ro­pro­sen­tit iske­vät lisä­an­sioi­den ja uralla etene­mi­sen kannus­ti­miin”, Sarko­maa sanoo.

Lisä­tie­toja:

Sari Sarko­maa, 050 511 3033

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content