Kokoo­muk­sen Sarko­maa: Kummal­lista köyden­ve­toa halli­tuk­sessa – turva­taanko suoma­lais­ten osto­voima vai ei?

Julkaistu: 18.08.2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sari Sarko­maa antaa vahvan tuen päämi­nis­teri Rinteen tällä viikolla anta­malla lupauk­selle turvata suoma­lais­ten osto­voima. Rinne lupaili Ylen haas­tat­te­lussa tors­taina, että halli­tus ei päästä osto­voi­maa heik­ke­ne­mään.

“Valtio­va­rain­mi­nis­teri Mika Lintilä tyrmäsi välit­tö­mästi päämi­nis­te­rin lupauk­sen. Mikä­hän on halli­tuk­sen kanta? Julki­sesta kinas­te­lusta on tullut Rinteen halli­tuk­sen tapa. Tämä hämär­tää halli­tuk­sen linjaa ja pitkällä tähtäi­mellä syö uskot­ta­vuutta. On myös syytä kysyä, johtaako halli­tusta päämi­nis­teri vai valtio­va­rain­mi­nis­teri?”, Sarko­maa hämmäs­te­lee.

“On helpot­tava uuti­nen, jos päämi­nis­te­rin puheen­vuoro tarkoit­taa sitä, että Rinteen halli­tuk­selta löytyy armoa keski­tu­lois­ten kurit­ta­mi­seen ja malt­tia olla tiuken­ta­matta jo nyt yliki­reää vero­tusta. Keski­tu­loi­set ovat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan selkä­ranka. Työn vastai­nen vero­linja muser­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­taa”, Sarko­maa sanoo.

“Lauan­taina puoles­taan päämi­nis­teri moitti valtio­va­rain­mi­nis­te­riä leik­kaus­pu­heista. Näyt­tää siltä, että päämi­nis­teri ja valtio­va­rain­mi­nis­teri ovat jatku­vasti tukka­nuot­ta­silla ja talous­po­li­tii­kan osalta hyvin eri linjoilla. Budjet­ti­rii­hessä halli­tuk­sen on viimeis­tään kirkas­tet­tava, mikä halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan linja oikeasti on?”

Veron­mak­sa­jien keskus­liitto on arvioi­nut, että valtio­va­rain­mi­nis­teri Linti­län esitys vuoden 2020 valtion talous­ar­vioksi kiris­täisi palk­ka­ve­ro­tusta puolella miljar­dilla – keski­tu­loi­sen lompa­kosta lähtisi jopa 250 euroa, ellei halli­tus tee kompen­soi­via keven­nyk­siä kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seen liit­ty­vien palkan­saa­ja­mak­su­jen kiris­ty­mi­seen.

“Palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man leik­kaa­mi­nen on myrk­kyä työl­li­syy­delle ja anka­ran progres­sion kiris­tä­mi­nen työn kannus­ti­mille. Halli­tuk­sen on syys­kuun budjet­ti­rii­hessä syytä purkaa ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen koro­tuk­set, kuten kokoo­mus on esit­tä­nyt”, Sarko­maa vaatii.

“Meidän tulisi verot­taa vähem­män sitä, mitä haluamme enem­män, eli työtä ja enem­män sitä mitä haluamme vähem­män, eli hait­toja ja pääs­töjä. Yhtä­lailla on keven­net­tävä eläk­kei­den vero­tusta”, Sarko­maa jatkaa.

Esimer­kiksi 2 720 euroa kuukau­dessa ansait­se­van tiena­tusta lisäeu­rosta 47,2 sent­tiä vie vero­karhu. Yli 50 prosen­tin margi­naa­li­ve­roaste nousee jo 3 920 euron kuukausi­pal­kalla.

“Nämä karmai­se­vat luvut kerto­vat, että vero­po­li­tii­kan paino­tuk­sen on oltava keski­tu­loi­sissa ja progres­sion keven­tä­mi­sessä. On täysin kaupun­ki­lais­jär­jellä vastaista, että lisä­tu­lo­jen tai parem­min palka­tun työn hank­ki­mi­sesta rangais­taan. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on täysin vält­tä­mä­töntä työl­li­syy­den ja kannus­ti­mien vahvis­ta­mi­seksi ja halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi”, Sarko­maa summaa.

Suomessa kuten muual­la­kin Euroo­passa vero­po­li­tiikka on viime vuosina kään­ty­nyt talous­kas­vua ja työl­li­syyttä tuke­vam­paan suun­taan. Tätä kestä­vää linjaa on Sarko­maan mielestä vält­tä­mä­töntä jatkaa.

“Vero­po­li­tii­kan on oltava talous­kas­vua ja työl­li­syyttä tuke­vaa eikä ahke­ruutta kampit­ta­vaa. Kaiken työn pitää kannat­taa”, Sarko­maa jatkaa.

“Vero­po­li­tii­kassa on syytä katsoa naapu­ri­maa Ruot­sia. Keski­palk­kaa vero­te­taan Ruot­sissa keveäm­min kuin Suomessa ja Ruot­sissa progres­sio kiris­tyy suurem­milla tulo­ta­soilla kuin Suomessa. Meillä vero­tus kiris­tyy hyvin nopeasti palkan­saa­jan tulo­jen nous­tessa, kun korkeat margi­naa­li­ve­ro­pro­sen­tit iske­vät lisä­an­sioi­den ja uralla etene­mi­sen kannus­ti­miin”, Sarko­maa sanoo.

Lisä­tie­toja:

Sari Sarko­maa, 050 511 3033