Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajaksi

Kokoo­muk­sen Sanni Grahn-Laaso­nen edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen on valittu edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi. Grahn-Laaso­nen seuraa tehtä­vässä Helsin­gin pormes­ta­riksi valit­tua Juhana Vartiaista. Grahn-Laaso­nen on kolman­nen kauden kansan­edus­taja sekä enti­nen ympä­ris­tö­mi­nis­teri (Stub­bin halli­tus) ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri (Sipi­län halli­tus).

”Suomi ei ole kestä­vän talou­del­li­sen kehi­tyk­sen uralla, se on ohit­ta­ma­ton tosia­sia. Talous kasvaa nyt ennus­tei­den mukaan väliai­kai­sesti maail­man­ta­lou­den imussa, mutta kasvu uhkaa hiipua jo 2023. Ne ongel­mat, jotka meillä olivat ennen pande­miaa, eivät ole kadon­neet - ja päällä on velka­vuori, joka rasit­taa nuor­ten suku­pol­vien tule­vai­suu­den­nä­ky­miä. Talous­va­lio­kun­nalla on keskei­nen rooli siinä, miten Suomea kään­ne­tään talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestä­vän kasvun uralle”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Talous­va­lio­kunta käsit­te­lee muun muassa elin­kei­noja, yrit­tä­jyyttä, kilpai­lua, kulut­ta­jan­suo­jaa, ener­giaa, yksi­tyistä vakuu­tus­toi­min­taa, rahoi­tus- ja arvo­pa­pe­ri­mark­ki­noita, Suomen Pank­kia ja valtion omis­ta­ja­po­li­tiik­kaa koske­via asioita.

Korkeaa osaa­mista, reilua kilpai­lua ja kestä­vää kasvua

Grahn-Laaso­sen mukaan yrityk­set pitää saada inves­toi­maan kestä­vään kasvuun.

”Yrityk­sille on raken­net­tava ennus­tet­tava ja pysyvä TKI-vero­kan­nus­tin. Julkista tutki­mus- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tusta on nostet­tava 200 miljoo­nalla eurolla joka vuosi, jotta Suomen on mahdol­lista päästä asetet­tuun tavoit­tee­seen nostaa TKI-rahoi­tus neljään prosent­tiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä”, Grahn-Laaso­nen listaa.

Suomen pitää houku­tella lisää kansain­vä­listä osaa­mista ja pois­taa lupa­pro­ses­sies­teitä kansain­vä­li­seltä rekry­toin­nilta.

Grahn-Laaso­sen mukaan talous­va­lio­kun­nan syksyn asia­lis­talle odote­taan muun muassa EU:n massii­vista ilmas­to­pa­ket­tia.

”Edel­lä­kä­vi­jyys ilmas­to­asioissa ei edel­lytä kurjis­tu­mista. Pääs­töt voidaan ajaa alas, eikä se edel­lytä talous­kas­vusta luopu­mista. EU:n Fit for 55 -pake­tin vahvoja osia ovat pääs­tö­kau­pan laajen­ta­mi­nen ja hiili­tul­lit, siis mark­ki­na­läh­töi­set meka­nis­mit, joissa saas­tut­taja maksaa. Sijoit­ta­jien raha virtaa jo vastuul­li­suu­den perään. Polii­tik­ko­jen tehtävä ei ole valita voit­ta­via tekno­lo­gioita, vaan luoda kestä­viin ratkai­sui­hin kannus­ta­vaa tervettä kilpai­lu­ym­pä­ris­töä. Kaipaan ilmas­to­kes­kus­te­luun enem­män opti­mis­mia ja onnis­tu­mi­sen nälkää: ratkai­suja löytyy kyllä, kunhan uusille tekno­lo­gioille on tilaa.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

28.9.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Olemme valmiita teke­mään polii­sin rahoi­tuk­sesta väli­ky­sy­myk­sen

Kokoo­mus tekee väli­ky­sy­myk­sen polii­sin määrä­ra­hoista, jos halli­tus ei korjaa polii­sin toimin­taa vaaran­ta­vaa budjet­tie­si­tys­tään tällä viikolla. Talous­ar­vion lähe­te­kes­kus­te­lussa kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron pitä­nyt

14.9.2021

Katri Manni­nen kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Katri Manni­sen, 32, kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi. Manni­nen siir­tyy tehtä­vään akava­lai­sesta Insi­nöö­ri­lii­tosta, jossa hän toimii yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­sen johta­vana

9.9.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus valit­si­vat EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jak­seen Henri Vanha­sen

Kokoo­muk­sen EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaksi on valittu Henri Vanha­nen. Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen ja määrä­ai­kai­nen 30.4.2022 saakka. Määrä­ai­kai­suu­den