Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Sanni Grahn-Laaso­nen edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen Sanni Grahn-Laaso­nen edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen on valittu edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi. Grahn-Laaso­nen seuraa tehtä­vässä Helsin­gin pormes­ta­riksi valit­tua Juhana Vartiaista. Grahn-Laaso­nen on kolman­nen kauden kansan­edus­taja sekä enti­nen ympä­ris­tö­mi­nis­teri (Stub­bin halli­tus) ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri (Sipi­län halli­tus).

”Suomi ei ole kestä­vän talou­del­li­sen kehi­tyk­sen uralla, se on ohit­ta­ma­ton tosia­sia. Talous kasvaa nyt ennus­tei­den mukaan väliai­kai­sesti maail­man­ta­lou­den imussa, mutta kasvu uhkaa hiipua jo 2023. Ne ongel­mat, jotka meillä olivat ennen pande­miaa, eivät ole kadon­neet - ja päällä on velka­vuori, joka rasit­taa nuor­ten suku­pol­vien tule­vai­suu­den­nä­ky­miä. Talous­va­lio­kun­nalla on keskei­nen rooli siinä, miten Suomea kään­ne­tään talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestä­vän kasvun uralle”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Talous­va­lio­kunta käsit­te­lee muun muassa elin­kei­noja, yrit­tä­jyyttä, kilpai­lua, kulut­ta­jan­suo­jaa, ener­giaa, yksi­tyistä vakuu­tus­toi­min­taa, rahoi­tus- ja arvo­pa­pe­ri­mark­ki­noita, Suomen Pank­kia ja valtion omis­ta­ja­po­li­tiik­kaa koske­via asioita.

Korkeaa osaa­mista, reilua kilpai­lua ja kestä­vää kasvua

Grahn-Laaso­sen mukaan yrityk­set pitää saada inves­toi­maan kestä­vään kasvuun.

”Yrityk­sille on raken­net­tava ennus­tet­tava ja pysyvä TKI-vero­kan­nus­tin. Julkista tutki­mus- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tusta on nostet­tava 200 miljoo­nalla eurolla joka vuosi, jotta Suomen on mahdol­lista päästä asetet­tuun tavoit­tee­seen nostaa TKI-rahoi­tus neljään prosent­tiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä”, Grahn-Laaso­nen listaa.

Suomen pitää houku­tella lisää kansain­vä­listä osaa­mista ja pois­taa lupa­pro­ses­sies­teitä kansain­vä­li­seltä rekry­toin­nilta.

Grahn-Laaso­sen mukaan talous­va­lio­kun­nan syksyn asia­lis­talle odote­taan muun muassa EU:n massii­vista ilmas­to­pa­ket­tia.

”Edel­lä­kä­vi­jyys ilmas­to­asioissa ei edel­lytä kurjis­tu­mista. Pääs­töt voidaan ajaa alas, eikä se edel­lytä talous­kas­vusta luopu­mista. EU:n Fit for 55 -pake­tin vahvoja osia ovat pääs­tö­kau­pan laajen­ta­mi­nen ja hiili­tul­lit, siis mark­ki­na­läh­töi­set meka­nis­mit, joissa saas­tut­taja maksaa. Sijoit­ta­jien raha virtaa jo vastuul­li­suu­den perään. Polii­tik­ko­jen tehtävä ei ole valita voit­ta­via tekno­lo­gioita, vaan luoda kestä­viin ratkai­sui­hin kannus­ta­vaa tervettä kilpai­lu­ym­pä­ris­töä. Kaipaan ilmas­to­kes­kus­te­luun enem­män opti­mis­mia ja onnis­tu­mi­sen nälkää: ratkai­suja löytyy kyllä, kunhan uusille tekno­lo­gioille on tilaa.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content