Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Salo­lai­nen: EU-jäse­nyys on sotiemme jälkeen ratkai­se­vin Suomen asemaan vaikut­ta­nut tapah­tuma

Kokoo­muk­sen Salo­lai­nen: EU-jäse­nyys on sotiemme jälkeen ratkai­se­vin Suomen asemaan vaikut­ta­nut tapah­tuma

Julkaistu:

Euroo­pan unio­nin jäse­nyys on sotiemme jälkeen ratkai­se­vin Suomen asemaan vaikut­ta­nut tapah­tuma, minis­teri Pertti Salo­lai­nen sanoo Turun Eurooppa-fooru­missa.

Puhees­saan Salo­lai­nen nostaa esiin Suomen 25-vuoti­sen EU-jäse­nyy­den taus­toja, mutta ottaa kantaa myös Euroo­pan nyky­het­keen.

Salo­lai­nen sanoo, että EU-jäse­nyy­dellä oli Suomelle valtava ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen merki­tys, vaikka siitä ei jäse­nyys­neu­vot­te­lu­jen aikana paljoa julki­sesti puhuttu.

”Missä olisimme olleet EU:n ulko­puo­lella? Neuvot­te­li­jana sanoin aina, että EU ei ole para­tiisi, mutta ulkona odot­taisi se toinen mahdol­li­suus. Suomi siir­tyi poliit­ti­sesti selkeästi niiden länsieu­roop­pa­lais­ten valtioi­den yhtey­teen, joiden kanssa meillä on samat arvot ja talous­jär­jes­telmä”, Salo­lai­nen sanoo.

Salo­lai­nen muis­tut­taa, että vaikka Suomessa oli 1990-luvun alku­vuo­sina ylei­sesti ottaen mark­ki­na­ta­lous­jär­jes­telmä, maassa vallitsi laaja sään­nös­te­ly­ta­lous niin maata­lous-, pankki- kuin yritys­toi­min­nas­sa­kin. Kulut­taja-asioista vastaa­vana minis­te­rinä toimi­nut Salo­lai­nen muis­taa, että minis­te­rin tehtä­viin kuului tuol­loin muiden muassa Nokian kumi­saap­pai­den hinnan vahvis­ta­mi­nen.

Ennen Neuvos­to­lii­ton romah­dusta Suomi oli aloit­ta­nut neuvot­te­lut Euroo­pan talous­a­lu­ee­seen, Etaan liit­ty­mi­sestä. Kun Neuvos­to­liitto sitten hajosi ja EU-jäsen­ha­ke­muk­sen jättä­mi­nen alkoi näyt­tää mahdol­li­selta, Suomella oli vielä edes­sään Eta-neuvot­te­lu­jen loppuun­saat­ta­mi­nen. Kokoo­muk­sen tuol­loi­nen puheen­joh­taja Salo­lai­nen oli Eta-sopi­muk­sen pääneu­vot­te­lija.

”Eta-sopi­muk­sen suurta tärkeyttä ei ole Suomessa oikein ymmär­retty, vaikka siinä sovi­tut asiat olivat pohjana sittem­min myös EU-jäse­nyys­neu­vot­te­luissa”, Salo­lai­nen toteaa.

Salo­lai­sen mukaan niin kokoo­muk­sen, Sdp:n kuin ammat­tiyh­dis­tys­liik­keen selvä tuki Eta- ja EU-jäse­nyys­neu­vot­te­luille oli ratkai­se­vaa tilan­teessa, jossa päämi­nis­te­ri­puo­lue keskusta oli jakau­tu­nut EU:n suhteen kahtia.

Salo­lai­nen sanoo, että EU:sta on tullut maail­man paras rauhan­jär­jes­telmä. Hänen on lähes mahdo­tonta ymmär­tää jäsen­maissa alka­nutta oikeis­to­po­pu­lis­tista ja uusna­tio­na­lis­tista liikeh­din­tää, joka on johta­nut EU-vastais­ten puoluei­den synty­mi­seen.

Salo­lai­nen suomii erityi­sesti Puolan ja Unka­rin sisä­po­li­tiik­kaa EU-arvo­jen vastai­suu­desta.

”On ihmeel­listä, että maat, jotka kärsi­vät vuosi­kym­me­niä kommu­nis­min ikeestä ja ovat saaneet EU:lta miljar­di­tu­kia, otta­vat käyt­töön vanhoja mene­tel­miä esimer­kiksi vapaan tiedon­vä­li­tyk­sen estä­mi­sessä. Tätä kehi­tystä ei voi hyväk­syä. EU:n arvo­jen vastai­nen toiminta saadaan loppu­maan otta­malla käyt­töön sank­tiot. Näiden maiden osalta raha on paras konsultti”, Salo­lai­nen toteaa.

Lisä­tie­dot:

Minis­teri Pertti Salo­lai­nen, p. 050 512 2270

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content