Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen Salolainen: EU-jäsenyys on sotiemme jälkeen ratkaisevin Suomen asemaan vaikuttanut tapahtuma

Kokoo­muk­sen Salo­lai­nen: EU-jäse­nyys on sotiemme jälkeen ratkai­se­vin Suomen asemaan vaikut­ta­nut tapah­tuma

Julkaistu:

Euroo­pan unio­nin jäse­nyys on sotiemme jälkeen ratkai­se­vin Suomen asemaan vaikut­ta­nut tapah­tuma, minis­teri Pertti Salo­lai­nen sanoo Turun Eurooppa-fooru­missa.

Puhees­saan Salo­lai­nen nostaa esiin Suomen 25-vuoti­sen EU-jäse­nyy­den taus­toja, mutta ottaa kantaa myös Euroo­pan nyky­het­keen.

Salo­lai­nen sanoo, että EU-jäse­nyy­dellä oli Suomelle valtava ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen merki­tys, vaikka siitä ei jäse­nyys­neu­vot­te­lu­jen aikana paljoa julki­sesti puhuttu.

”Missä olisimme olleet EU:n ulko­puo­lella? Neuvot­te­li­jana sanoin aina, että EU ei ole para­tiisi, mutta ulkona odot­taisi se toinen mahdol­li­suus. Suomi siir­tyi poliit­ti­sesti selkeästi niiden länsieu­roop­pa­lais­ten valtioi­den yhtey­teen, joiden kanssa meillä on samat arvot ja talous­jär­jes­telmä”, Salo­lai­nen sanoo.

Salo­lai­nen muis­tut­taa, että vaikka Suomessa oli 1990-luvun alku­vuo­sina ylei­sesti ottaen mark­ki­na­ta­lous­jär­jes­telmä, maassa vallitsi laaja sään­nös­te­ly­ta­lous niin maata­lous-, pankki- kuin yritys­toi­min­nas­sa­kin. Kulut­taja-asioista vastaa­vana minis­te­rinä toimi­nut Salo­lai­nen muis­taa, että minis­te­rin tehtä­viin kuului tuol­loin muiden muassa Nokian kumi­saap­pai­den hinnan vahvis­ta­mi­nen.

Ennen Neuvos­to­lii­ton romah­dusta Suomi oli aloit­ta­nut neuvot­te­lut Euroo­pan talous­a­lu­ee­seen, Etaan liit­ty­mi­sestä. Kun Neuvos­to­liitto sitten hajosi ja EU-jäsen­ha­ke­muk­sen jättä­mi­nen alkoi näyt­tää mahdol­li­selta, Suomella oli vielä edes­sään Eta-neuvot­te­lu­jen loppuun­saat­ta­mi­nen. Kokoo­muk­sen tuol­loi­nen puheen­joh­taja Salo­lai­nen oli Eta-sopi­muk­sen pääneu­vot­te­lija.

”Eta-sopi­muk­sen suurta tärkeyttä ei ole Suomessa oikein ymmär­retty, vaikka siinä sovi­tut asiat olivat pohjana sittem­min myös EU-jäse­nyys­neu­vot­te­luissa”, Salo­lai­nen toteaa.

Salo­lai­sen mukaan niin kokoo­muk­sen, Sdp:n kuin ammat­tiyh­dis­tys­liik­keen selvä tuki Eta- ja EU-jäse­nyys­neu­vot­te­luille oli ratkai­se­vaa tilan­teessa, jossa päämi­nis­te­ri­puo­lue keskusta oli jakau­tu­nut EU:n suhteen kahtia.

Salo­lai­nen sanoo, että EU:sta on tullut maail­man paras rauhan­jär­jes­telmä. Hänen on lähes mahdo­tonta ymmär­tää jäsen­maissa alka­nutta oikeis­to­po­pu­lis­tista ja uusna­tio­na­lis­tista liikeh­din­tää, joka on johta­nut EU-vastais­ten puoluei­den synty­mi­seen.

Salo­lai­nen suomii erityi­sesti Puolan ja Unka­rin sisä­po­li­tiik­kaa EU-arvo­jen vastai­suu­desta.

”On ihmeel­listä, että maat, jotka kärsi­vät vuosi­kym­me­niä kommu­nis­min ikeestä ja ovat saaneet EU:lta miljar­di­tu­kia, otta­vat käyt­töön vanhoja mene­tel­miä esimer­kiksi vapaan tiedon­vä­li­tyk­sen estä­mi­sessä. Tätä kehi­tystä ei voi hyväk­syä. EU:n arvo­jen vastai­nen toiminta saadaan loppu­maan otta­malla käyt­töön sank­tiot. Näiden maiden osalta raha on paras konsultti”, Salo­lai­nen toteaa.

Lisä­tie­dot:

Minis­teri Pertti Salo­lai­nen, p. 050 512 2270

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä