Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii halli­tuk­selta työn vero­tuk­sen keven­tä­mistä.

Mart­ti­nen piti kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron ener­gian ja polt­toai­nei­den hintoja koske­vassa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa. 

“On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta ja kireää työn vero­tusta. Vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen kaudella ihmis­ten vero­tusta on edel­leen kiris­tetty yli 500 miljoo­nalla eurolla. Tämän suoma­lai­set tunte­vat nahois­saan. Onko maamme vasem­mis­to­hal­li­tus viimein valmis myön­tä­mään, että ihmis­ten vero­taak­kaa on vält­tä­mä­töntä keven­tää?” Mart­ti­nen kysyi.

Mart­ti­sen mukaan kokoo­mus ei ole puolue, joka vain etsii ongel­mia, vaan esit­tää ratkai­suja. Mart­ti­nen muis­tutti, että kokoo­mus julkaisi viime viikolla seit­se­män­koh­tai­sen toimen­pi­de­lis­tan, jolla voidaan paran­taa suoma­lais­ten mahdol­li­suuk­sia selviy­tyä kasva­vista sähkö­las­kuista ja polt­toai­ne­kus­tan­nuk­sista. 

Kokoo­muk­sen keino­va­li­koi­maan kuulu­vat muun muassa ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mi­nen, työmat­ka­vä­hen­nyk­sen laajen­ta­mi­nen sekä sähkön hinta­piik­kien tasoit­ta­mi­nen alen­ta­malla koti­ta­louk­sien sähkö­ve­roa väliai­kai­sesti talvi­kuu­kausiksi. 

“Kokoo­mus keven­täisi palkan­saa­jien, yrit­tä­jien ja eläke­läis­ten vero­tusta 800 miljoo­nalla eurolla. Kaikille tulo­luo­kille kohdis­tu­vat veron­ke­ven­nyk­set ovat suora keino vahvis­taa suoma­lais­ten edel­ly­tyk­siä selvitä arjen kustan­nuk­sista. Rahoi­tuk­sen tälle olemme esit­tä­neet vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme”, Mart­ti­nen sanoi.

Mart­ti­sen mukaan nopei­den toimen­pi­tei­den lisäksi olisi “katsot­tava hinta­piik­kien taakse”. Kokoo­mus on vaati­nut toimia, joilla Suomen riip­pu­vuutta tuon­tie­ner­giasta ja fossii­li­sista polt­toai­neista voitai­siin vähen­tää. 

“Tarvit­semme lisää koti­mai­sia fossii­li­va­paan ener­gian, kuten ydin­voi­man, inves­toin­teja. Tämä on vält­tä­mä­töntä, jotta yllät­tä­viltä hinn­an­nousuilta välty­tään jatkossa. Suomen on oltava edel­lä­kä­vijä pieny­din­voi­man käyt­töö­no­tossa”, Mart­ti­nen sanoi.

Mart­ti­sen ryhmä­puhe on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan täältä. Kokoo­muk­sen seit­se­män­koh­tai­seen toimen­pi­de­lis­taan voi tutus­tua täältä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content