Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii halli­tuk­selta työn vero­tuk­sen keven­tä­mistä.

Mart­ti­nen piti kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron ener­gian ja polt­toai­nei­den hintoja koske­vassa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa. 

“On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta ja kireää työn vero­tusta. Vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen kaudella ihmis­ten vero­tusta on edel­leen kiris­tetty yli 500 miljoo­nalla eurolla. Tämän suoma­lai­set tunte­vat nahois­saan. Onko maamme vasem­mis­to­hal­li­tus viimein valmis myön­tä­mään, että ihmis­ten vero­taak­kaa on vält­tä­mä­töntä keven­tää?” Mart­ti­nen kysyi.

Mart­ti­sen mukaan kokoo­mus ei ole puolue, joka vain etsii ongel­mia, vaan esit­tää ratkai­suja. Mart­ti­nen muis­tutti, että kokoo­mus julkaisi viime viikolla seit­se­män­koh­tai­sen toimen­pi­de­lis­tan, jolla voidaan paran­taa suoma­lais­ten mahdol­li­suuk­sia selviy­tyä kasva­vista sähkö­las­kuista ja polt­toai­ne­kus­tan­nuk­sista. 

Kokoo­muk­sen keino­va­li­koi­maan kuulu­vat muun muassa ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mi­nen, työmat­ka­vä­hen­nyk­sen laajen­ta­mi­nen sekä sähkön hinta­piik­kien tasoit­ta­mi­nen alen­ta­malla koti­ta­louk­sien sähkö­ve­roa väliai­kai­sesti talvi­kuu­kausiksi. 

“Kokoo­mus keven­täisi palkan­saa­jien, yrit­tä­jien ja eläke­läis­ten vero­tusta 800 miljoo­nalla eurolla. Kaikille tulo­luo­kille kohdis­tu­vat veron­ke­ven­nyk­set ovat suora keino vahvis­taa suoma­lais­ten edel­ly­tyk­siä selvitä arjen kustan­nuk­sista. Rahoi­tuk­sen tälle olemme esit­tä­neet vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme”, Mart­ti­nen sanoi.

Mart­ti­sen mukaan nopei­den toimen­pi­tei­den lisäksi olisi “katsot­tava hinta­piik­kien taakse”. Kokoo­mus on vaati­nut toimia, joilla Suomen riip­pu­vuutta tuon­tie­ner­giasta ja fossii­li­sista polt­toai­neista voitai­siin vähen­tää. 

“Tarvit­semme lisää koti­mai­sia fossii­li­va­paan ener­gian, kuten ydin­voi­man, inves­toin­teja. Tämä on vält­tä­mä­töntä, jotta yllät­tä­viltä hinn­an­nousuilta välty­tään jatkossa. Suomen on oltava edel­lä­kä­vijä pieny­din­voi­man käyt­töö­no­tossa”, Mart­ti­nen sanoi.

Mart­ti­sen ryhmä­puhe on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan täältä. Kokoo­muk­sen seit­se­män­koh­tai­seen toimen­pi­de­lis­taan voi tutus­tua täältä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content