Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska Nations­huss­tif­tel­sen Ostro­bot­nia) kanssa tänään tors­taina.

”Ostro­bot­nia on erin­omai­nen koti kokoo­muk­selle. Näiden seinien sisälle mahtuu histo­rial­li­sia hetkiä, ja on hienoa, että Bottasta tulee nyt osa myös puolu­een tari­naa. Täällä perin­teet yhdis­ty­vät nyky­ai­kai­siin, kokoo­muk­sen toimin­taa jatkossa entistä parem­min palve­le­viin tiloi­hin”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on viimei­set kymme­nen vuotta ollut Kansa­kou­lu­ku­jalla Helsin­gin Kampissa.

Muutto uusiin tiloi­hin tapah­tuu loka-marras­kuussa. Samaan koko­nai­suu­teen ovat tulossa mukaan kokoo­muk­sen jäsen­lii­tot Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta. Myös muiden kokoo­musta lähellä olevien järjes­tö­jen muut­ta­mi­sesta tiloi­hin neuvo­tel­laan.

”Haimme Edus­kun­ta­ta­lon lähei­syy­destä tilaa, joka sopii tunnel­mal­taan ja olemuk­sel­taan kokoo­muk­selle, ja jossa tunnemme olomme kotoi­saksi. Moni­käyt­töi­set ja jous­ta­vat tilat, jotka palve­le­vat myös jäsen­liit­to­jamme, tiivis­tä­vät yhteis­työtä enti­ses­tään”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Kokko iloit­see myös siitä, että Ostro­bot­nian kokous- ja ravin­to­la­pal­ve­lut mahdol­lis­ta­vat erilais­ten tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen samassa talossa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content