Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen puoluetoimisto muuttaa Ostrobotnialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska Nations­huss­tif­tel­sen Ostro­bot­nia) kanssa tänään tors­taina.

”Ostro­bot­nia on erin­omai­nen koti kokoo­muk­selle. Näiden seinien sisälle mahtuu histo­rial­li­sia hetkiä, ja on hienoa, että Bottasta tulee nyt osa myös puolu­een tari­naa. Täällä perin­teet yhdis­ty­vät nyky­ai­kai­siin, kokoo­muk­sen toimin­taa jatkossa entistä parem­min palve­le­viin tiloi­hin”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on viimei­set kymme­nen vuotta ollut Kansa­kou­lu­ku­jalla Helsin­gin Kampissa.

Muutto uusiin tiloi­hin tapah­tuu loka-marras­kuussa. Samaan koko­nai­suu­teen ovat tulossa mukaan kokoo­muk­sen jäsen­lii­tot Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta. Myös muiden kokoo­musta lähellä olevien järjes­tö­jen muut­ta­mi­sesta tiloi­hin neuvo­tel­laan.

”Haimme Edus­kun­ta­ta­lon lähei­syy­destä tilaa, joka sopii tunnel­mal­taan ja olemuk­sel­taan kokoo­muk­selle, ja jossa tunnemme olomme kotoi­saksi. Moni­käyt­töi­set ja jous­ta­vat tilat, jotka palve­le­vat myös jäsen­liit­to­jamme, tiivis­tä­vät yhteis­työtä enti­ses­tään”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Kokko iloit­see myös siitä, että Ostro­bot­nian kokous- ja ravin­to­la­pal­ve­lut mahdol­lis­ta­vat erilais­ten tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen samassa talossa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi