Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska Nations­huss­tif­tel­sen Ostro­bot­nia) kanssa tänään tors­taina.

”Ostro­bot­nia on erin­omai­nen koti kokoo­muk­selle. Näiden seinien sisälle mahtuu histo­rial­li­sia hetkiä, ja on hienoa, että Bottasta tulee nyt osa myös puolu­een tari­naa. Täällä perin­teet yhdis­ty­vät nyky­ai­kai­siin, kokoo­muk­sen toimin­taa jatkossa entistä parem­min palve­le­viin tiloi­hin”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on viimei­set kymme­nen vuotta ollut Kansa­kou­lu­ku­jalla Helsin­gin Kampissa.

Muutto uusiin tiloi­hin tapah­tuu loka-marras­kuussa. Samaan koko­nai­suu­teen ovat tulossa mukaan kokoo­muk­sen jäsen­lii­tot Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta. Myös muiden kokoo­musta lähellä olevien järjes­tö­jen muut­ta­mi­sesta tiloi­hin neuvo­tel­laan.

”Haimme Edus­kun­ta­ta­lon lähei­syy­destä tilaa, joka sopii tunnel­mal­taan ja olemuk­sel­taan kokoo­muk­selle, ja jossa tunnemme olomme kotoi­saksi. Moni­käyt­töi­set ja jous­ta­vat tilat, jotka palve­le­vat myös jäsen­liit­to­jamme, tiivis­tä­vät yhteis­työtä enti­ses­tään”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Kokko iloit­see myös siitä, että Ostro­bot­nian kokous- ja ravin­to­la­pal­ve­lut mahdol­lis­ta­vat erilais­ten tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen samassa talossa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content