Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen puoluetoimisto muuttaa Ostrobotnialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska Nations­huss­tif­tel­sen Ostro­bot­nia) kanssa tänään tors­taina.

”Ostro­bot­nia on erin­omai­nen koti kokoo­muk­selle. Näiden seinien sisälle mahtuu histo­rial­li­sia hetkiä, ja on hienoa, että Bottasta tulee nyt osa myös puolu­een tari­naa. Täällä perin­teet yhdis­ty­vät nyky­ai­kai­siin, kokoo­muk­sen toimin­taa jatkossa entistä parem­min palve­le­viin tiloi­hin”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on viimei­set kymme­nen vuotta ollut Kansa­kou­lu­ku­jalla Helsin­gin Kampissa.

Muutto uusiin tiloi­hin tapah­tuu loka-marras­kuussa. Samaan koko­nai­suu­teen ovat tulossa mukaan kokoo­muk­sen jäsen­lii­tot Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta. Myös muiden kokoo­musta lähellä olevien järjes­tö­jen muut­ta­mi­sesta tiloi­hin neuvo­tel­laan.

”Haimme Edus­kun­ta­ta­lon lähei­syy­destä tilaa, joka sopii tunnel­mal­taan ja olemuk­sel­taan kokoo­muk­selle, ja jossa tunnemme olomme kotoi­saksi. Moni­käyt­töi­set ja jous­ta­vat tilat, jotka palve­le­vat myös jäsen­liit­to­jamme, tiivis­tä­vät yhteis­työtä enti­ses­tään”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Kokko iloit­see myös siitä, että Ostro­bot­nian kokous- ja ravin­to­la­pal­ve­lut mahdol­lis­ta­vat erilais­ten tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen samassa talossa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800

20.11.2021

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi

16.11.2021

Kokoo­mus on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä saadak­seen halli­tuk­sen toteut­ta­maan muutok­set valmius­lain­sää­dän­töön

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä Suomen varau­tu­mi­sesta siir­to­lais­vir­to­jen ohjaa­mi­seen perus­tu­vaan hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että halli­tus valmis­te­lee lain­sää­dän­nön