Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska Nations­huss­tif­tel­sen Ostro­bot­nia) kanssa tänään tors­taina.

”Ostro­bot­nia on erin­omai­nen koti kokoo­muk­selle. Näiden seinien sisälle mahtuu histo­rial­li­sia hetkiä, ja on hienoa, että Bottasta tulee nyt osa myös puolu­een tari­naa. Täällä perin­teet yhdis­ty­vät nyky­ai­kai­siin, kokoo­muk­sen toimin­taa jatkossa entistä parem­min palve­le­viin tiloi­hin”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on viimei­set kymme­nen vuotta ollut Kansa­kou­lu­ku­jalla Helsin­gin Kampissa.

Muutto uusiin tiloi­hin tapah­tuu loka-marras­kuussa. Samaan koko­nai­suu­teen ovat tulossa mukaan kokoo­muk­sen jäsen­lii­tot Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta. Myös muiden kokoo­musta lähellä olevien järjes­tö­jen muut­ta­mi­sesta tiloi­hin neuvo­tel­laan.

”Haimme Edus­kun­ta­ta­lon lähei­syy­destä tilaa, joka sopii tunnel­mal­taan ja olemuk­sel­taan kokoo­muk­selle, ja jossa tunnemme olomme kotoi­saksi. Moni­käyt­töi­set ja jous­ta­vat tilat, jotka palve­le­vat myös jäsen­liit­to­jamme, tiivis­tä­vät yhteis­työtä enti­ses­tään”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Kokko iloit­see myös siitä, että Ostro­bot­nian kokous- ja ravin­to­la­pal­ve­lut mahdol­lis­ta­vat erilais­ten tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen samassa talossa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content