Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see puolu­eelle uuden puolue­sih­tee­rin elokuussa. Reilut kolme vuotta kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä työs­ken­nel­lyt Janne Peso­nen jättää tehtä­vän kesän jälkeen.

”Puolue­sih­tee­ri­kau­delle ajoit­tui kolmet vaalit, joista kaksissa kampan­joi­tiin kokoo­mus ykkö­seksi. Varsin tyyty­väi­senä voi siis tarkas­tella mennyttä, on ollut hienoja vuosia ja tulos­ta­kin on saatu tehtyä. Pian alkava oppo­si­tio­aika vaatii hieman toisen­tyyp­pistä puolue­sih­tee­riä, ja kun seuraa­viin vaalei­hin on reilusti aikaa, on ajan­kohta vaih­dok­selle nyt paras mahdol­li­nen”, Peso­nen sanoo.

Peso­nen valit­tiin puolue­sih­tee­rin tehtä­vään helmi­kuussa 2016.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esitti Peso­selle kiitok­sensa kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa tiis­taina Helsin­gissä.

”Janne Peso­nen on tehnyt erin­omaista työtä kokoo­muk­sen järjes­tö­joh­dossa. Hän on ollut kentällä vahvasti läsnä ja vetä­nyt kolme kovaa vaali­kam­pan­jaa. Kiitämme Jannea lämpi­mästi”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan oppo­si­tio­asema edel­lyt­tää kokoo­muk­selta uuden­laista asemoi­tu­mista. Myös puolue­sih­tee­rin roolia puolu­eessa uudis­te­taan.

Peso­nen aloit­taa kokoo­muk­sen Uuden­maan piirin toimin­nan­joh­ta­jana syksyllä. Uuden­maan kokoo­muk­sen nykyi­nen toimin­nan­joh­taja Jenny Nyman puoles­taan siir­tyy Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi.

Lisä­tie­dot:

Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä, p. 050 314 2555

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä

9.9.2020

Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen esit­tää kieli­uu­dis­tusta: kaikille toinen vieras kieli jo kolmos­luo­kalta, lisää kieli­kyl­pyjä ja moni­puo­lista kieli­tai­toa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, viime halli­tuk­sen opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen esit­tää seit­se­män kohdan ohjel­maa, joilla nuor­ten yksi­puo­lis­tu­vaa kieli­tai­toa voitai­siin vahvis­taa ja kansain­vä­li­syyttä lisätä.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.