Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Turkuun 2018 ja Poriin 2020

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Turkuun 2018 ja Poriin 2020

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti, että seuraava sään­tö­mää­räi­nen puolue­ko­kous pide­tään kesällä 2018 Turussa. Puolue­hal­li­tus päätti myös poik­keuk­sel­li­sesti jo nyt, että kesän 2020 puolue­ko­kous pide­tään Porissa.

”Puolue­ko­kous­paik­ko­jen päät­tä­mi­nen neljäksi vuodeksi eteen­päin auttaa järjes­tä­viä piirejä ja koko puoluetta suun­nit­te­lussa ja mahdol­li­sim­man toimi­vien kokous­ten järjes­tä­mi­sessä. Lisäksi meillä oli kaksi niin hyvää ehdo­kasta tarjolla, että valit­simme saman tien molem­mat”, sanoo puolue­sih­teeri Janne Peso­nen.

Turun kokous pide­tään kult­tuu­ri­kes­kus Logo­mossa, joka on tiloil­taan ja teknii­koil­taan isoi­hin kokouk­siin sopi­vaksi testattu ja todettu.

”Olemme tosi innois­samme ja aloi­tamme kokouk­sen käytän­nön järjes­te­ly­jen suun­nit­te­le­mi­sen välit­tö­mästi”, sanoo Varsi­nais-Suomen piirin puheen­joh­taja Heikki Arikka.

Porissa kokous pide­tään syksyllä 2017 valmis­tu­valla Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun kampuk­sella.

”Meille valmis­tuu uusi hieno raken­nus­kompleksi, jossa pystymme järjes­tä­mään näin­kin ison koko­luo­kan kokouk­sia. Raken­nus on aivan Porin keskus­tassa kuten muut­kin puolue­ko­kous­toi­min­not, mikä takaa kokouk­sen suju­vuu­den”, sanoo Sata­kun­nan piirin puheen­joh­taja Emilia Syvä­salmi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content