Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Turkuun 2018 ja Poriin 2020

Julkaistu: 10.06.2016

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti, että seuraava sään­tö­mää­räi­nen puolue­ko­kous pide­tään kesällä 2018 Turussa. Puolue­hal­li­tus päätti myös poik­keuk­sel­li­sesti jo nyt, että kesän 2020 puolue­ko­kous pide­tään Porissa.

”Puolue­ko­kous­paik­ko­jen päät­tä­mi­nen neljäksi vuodeksi eteen­päin auttaa järjes­tä­viä piirejä ja koko puoluetta suun­nit­te­lussa ja mahdol­li­sim­man toimi­vien kokous­ten järjes­tä­mi­sessä. Lisäksi meillä oli kaksi niin hyvää ehdo­kasta tarjolla, että valit­simme saman tien molem­mat”, sanoo puolue­sih­teeri Janne Peso­nen.

Turun kokous pide­tään kult­tuu­ri­kes­kus Logo­mossa, joka on tiloil­taan ja teknii­koil­taan isoi­hin kokouk­siin sopi­vaksi testattu ja todettu.

”Olemme tosi innois­samme ja aloi­tamme kokouk­sen käytän­nön järjes­te­ly­jen suun­nit­te­le­mi­sen välit­tö­mästi”, sanoo Varsi­nais-Suomen piirin puheen­joh­taja Heikki Arikka.

Porissa kokous pide­tään syksyllä 2017 valmis­tu­valla Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun kampuk­sella.

”Meille valmis­tuu uusi hieno raken­nus­kompleksi, jossa pystymme järjes­tä­mään näin­kin ison koko­luo­kan kokouk­sia. Raken­nus on aivan Porin keskus­tassa kuten muut­kin puolue­ko­kous­toi­min­not, mikä takaa kokouk­sen suju­vuu­den”, sanoo Sata­kun­nan piirin puheen­joh­taja Emilia Syvä­salmi.