Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­te­tään hybri­di­mal­lilla

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­te­tään hybri­di­mal­lilla

Julkaistu:

Kokoo­mus järjes­tää puolue­ko­kouk­sen Porin Isomäki-Aree­nalla 4.-6.9. Kokous järjes­te­tään supis­tet­tuna.

Puolue­ko­kouk­seen osal­lis­tu­vat vain ääni­val­tai­set kokouse­dus­ta­jat. Ääni­val­tai­sia ja sään­tö­mää­räi­siä kokouse­dus­ta­jia sekä median edus­ta­jia odote­taan paikalle enin­tään 800 henki­löä. Kokouk­sessa nouda­te­taan tavan­omai­sesta poik­kea­via, tehos­tet­tuja turva­jär­jes­te­lyjä, kuten hajau­tet­tua kokous­osal­lis­tu­jien sijoit­te­lua, turva­vä­lejä sekä tehos­tet­tua hygie­niaa. Tarvit­taessa käyte­tään myös kasvo­mas­keja. Puolue­ko­kouk­sen ilta­juh­lan tai -juhlien pitä­mi­sestä pääte­tään myöhem­min.

Riski­ryh­mään kuulu­vat kokouse­dus­ta­jat voivat halu­tes­saan osal­lis­tua puolue­ko­kouk­seen myös etänä viiden alueel­li­sen etäko­kous­pis­teen kautta. Näin riski­ryh­mään kuulu­ville ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille mahdol­lis­te­taan osal­lis­tu­mi­nen ja jäsen­de­mo­kra­tian toteu­tu­mi­nen myös ilman pääko­kous­pai­kalle Poriin saapu­mista. Etäko­kous­pis­tei­den tarkat pito­pai­kat pääte­tään heinä­kuun alussa puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa. Kukin etäko­kous­piste toimii pienois­ko­kous­paik­kana, jossa on mahdol­lista äänes­tää, käyt­tää puheen­vuo­roja ja seurata kokousta. Kokous­pai­kat ovat tekni­sesti yhtey­dessä tois­tensa kanssa.

Taval­li­seen tapaan puolue­ko­kous myös strii­ma­taan, joten sitä voi seurata verkossa.

”Puolue­ko­kouk­seen osal­lis­tu­vien turval­li­suus on meille erit­täin tärkeä asia. Seuraamme tarkasti tauti­ti­lan­teen kehit­ty­mistä sekä nouda­tamme tietysti viran­omais­oh­jeita ja valta­kun­nal­li­sia määräyk­siä”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti puolue­ko­kouk­sen järjes­tä­mi­sestä hybri­di­mal­lilla tors­taina. Puolue­hal­li­tus pitää tärkeim­pänä kokous­osal­lis­tu­jien turval­li­suu­desta huoleh­ti­mista sekä jäsen­de­mo­kra­tian toteu­tu­mista. Puolue­ko­kouk­sen pitä­mi­nen Porissa edel­lyt­tää lisäksi valtio­neu­vos­ton eili­sen päätök­sen mukaan alue­hal­lin­to­vi­ran­omai­sen myön­teistä kantaa suur­ten kokous­ten pitä­mi­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.11.2020

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­don oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­selle – ”Pide­tään kaikista nuorista huolta riit­tä­vän ajoissa!”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että koulu­­tus- ja osaa­mis­taso nousee. Tämä edel­lyt­tää pysy­viä panos­tuk­sia

16.11.2020

Kokoo­mus­me­pit: Unka­rin ja Puolan kiris­tyk­selle ei tule antau­tua

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Henna Virk­ku­nen ja Sirpa Pieti­käi­nen pitä­vät Puolan ja Unka­rin päätöstä EU:n elvy­tys­pa­ke­tin jarrut­ta­mi­sesta vali­tet­ta­vana, mutta odotet­tuna. Kokoo­mus­me­peille niin sano­tun oikeus­val­tio­me­ka­nis­min hyväk­syntä

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä