Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­te­tään hybri­di­mal­lilla

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­te­tään hybri­di­mal­lilla

Julkaistu:

Kokoo­mus järjes­tää puolue­ko­kouk­sen Porin Isomäki-Aree­nalla 4.-6.9. Kokous järjes­te­tään supis­tet­tuna.

Puolue­ko­kouk­seen osal­lis­tu­vat vain ääni­val­tai­set kokouse­dus­ta­jat. Ääni­val­tai­sia ja sään­tö­mää­räi­siä kokouse­dus­ta­jia sekä median edus­ta­jia odote­taan paikalle enin­tään 800 henki­löä. Kokouk­sessa nouda­te­taan tavan­omai­sesta poik­kea­via, tehos­tet­tuja turva­jär­jes­te­lyjä, kuten hajau­tet­tua kokous­osal­lis­tu­jien sijoit­te­lua, turva­vä­lejä sekä tehos­tet­tua hygie­niaa. Tarvit­taessa käyte­tään myös kasvo­mas­keja. Puolue­ko­kouk­sen ilta­juh­lan tai -juhlien pitä­mi­sestä pääte­tään myöhem­min.

Riski­ryh­mään kuulu­vat kokouse­dus­ta­jat voivat halu­tes­saan osal­lis­tua puolue­ko­kouk­seen myös etänä viiden alueel­li­sen etäko­kous­pis­teen kautta. Näin riski­ryh­mään kuulu­ville ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille mahdol­lis­te­taan osal­lis­tu­mi­nen ja jäsen­de­mo­kra­tian toteu­tu­mi­nen myös ilman pääko­kous­pai­kalle Poriin saapu­mista. Etäko­kous­pis­tei­den tarkat pito­pai­kat pääte­tään heinä­kuun alussa puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa. Kukin etäko­kous­piste toimii pienois­ko­kous­paik­kana, jossa on mahdol­lista äänes­tää, käyt­tää puheen­vuo­roja ja seurata kokousta. Kokous­pai­kat ovat tekni­sesti yhtey­dessä tois­tensa kanssa.

Taval­li­seen tapaan puolue­ko­kous myös strii­ma­taan, joten sitä voi seurata verkossa.

”Puolue­ko­kouk­seen osal­lis­tu­vien turval­li­suus on meille erit­täin tärkeä asia. Seuraamme tarkasti tauti­ti­lan­teen kehit­ty­mistä sekä nouda­tamme tietysti viran­omais­oh­jeita ja valta­kun­nal­li­sia määräyk­siä”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti puolue­ko­kouk­sen järjes­tä­mi­sestä hybri­di­mal­lilla tors­taina. Puolue­hal­li­tus pitää tärkeim­pänä kokous­osal­lis­tu­jien turval­li­suu­desta huoleh­ti­mista sekä jäsen­de­mo­kra­tian toteu­tu­mista. Puolue­ko­kouk­sen pitä­mi­nen Porissa edel­lyt­tää lisäksi valtio­neu­vos­ton eili­sen päätök­sen mukaan alue­hal­lin­to­vi­ran­omai­sen myön­teistä kantaa suur­ten kokous­ten pitä­mi­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content