Kokoo­muksen Petteri Orpo: EU:n pitää siirtyä kestävän kehityksen budje­tointiin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Petteri Orpo: EU:n pitää siirtyä kestävän kehityksen budje­tointiin

Kokoo­muksen Petteri Orpo: EU:n pitää siirtyä kestävän kehityksen budje­tointiin

Julkaistu: 08.11.2018 Tiedote

Tiedote
8.11.2018

Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo perään­kuu­luttaa seuraa­valta EU-komis­siolta yhä vahvempaa otetta kestävän kasvun ja euroop­pa­laisten hyvin­voinnin edistä­miseen.

Euroopan kansan­puo­lueen EPP:n kongres­sissa Helsin­gissä puhunut Orpo sanoo, että uuden kasvun on perus­tuttava puhtaisiin tekno­lo­gioihin, mataliin päästöihin sekä kestävien ja uusiu­tuvien materi­aalien käyttöön.

“EU:n päästö­vä­hen­nys­ta­voite pitäisi olla 50 prosenttia 40 prosentin sijaan. Kestävyys ei ole kasvun este, vaan mahdol­lisuus”, Orpo sanoo.

Suomi on yhtenä ensim­mäi­sistä maail­massa ottanut käyttöön kestävän kehityksen budje­toinnin. Orpon mielestä myös Euroopan unionin pitäisi siirtyä kestävän kehityksen budje­tointiin.

Puheessaan Orpo korosti myös koulu­tuksen merki­tystä. Tekno­lo­gi­sesta murrok­sesta ja tekoä­lystä ei Orpon mielestä ole syytä puhua vain työpaik­kojen vähene­misenä. Orpon mukaan EU voi johtaa digitaa­lista vallan­ku­mousta, jos se keskittyy ihmisten osaamisen ja koulu­tus­tason vahvis­ta­miseen. Hän korostaa, että koulu­tuk­sella taistellaan köyhyyttä ja näköalat­to­muutta vastaan.

Koulutus on euroop­pa­laisten hyvin­voin­ti­val­tioiden perusta.

“Tiedän, että koulutus ja osaaminen kuuluvat jäsen­maiden oman päätök­senteon piiriin. Meidän on silti tunnis­tettava, että koulutus vaikuttaa merkit­tä­västi EU:n kilpai­lu­kykyyn”, Orpo sanoo.

Orpo sanoo, että EPP-kongressin saaminen juuri Suomeen merkitsee Eurooppa-myöntei­selle kokoo­muk­selle paljon.

“Näin pääsemme osoit­tamaan sitou­tu­mis­tamme EU:hun ja euroop­pa­laisiin ystäviimme sekä tekemään Euroopan kansan­puo­luetta tutuksi suoma­lai­sille. Suomen kaltai­selle pienelle maalle on tärkeää, että Eurooppa-politiikan keski­piste on kaksi päivää ollut Helsin­gissä. Olen siitä erittäin ylpeä”, Orpo sanoo.

Orpon puhe EPP-kongres­sissa on luetta­vissa kokonai­suu­dessaan:

Petteri Orpo: EU should be the leader of sustai­nable development

Lisätiedot:

Elisa Tarkiainen, erityi­sa­vustaja, p. 040 077 4789


Kokoomus.fi