• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Petteri Orpo: EU:n pitää siir­tyä kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tiin
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Petteri Orpo: EU:n pitää siir­tyä kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tiin

  Julkaistu: 08.11.2018 Tiedote

  Tiedote
  8.11.2018

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo perään­kuu­lut­taa seuraa­valta EU-komis­siolta yhä vahvem­paa otetta kestä­vän kasvun ja euroop­pa­lais­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen.

  Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongres­sissa Helsin­gissä puhu­nut Orpo sanoo, että uuden kasvun on perus­tut­tava puhtai­siin tekno­lo­gioi­hin, mata­liin pääs­töi­hin sekä kestä­vien ja uusiu­tu­vien mate­ri­aa­lien käyt­töön.

  “EU:n pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voite pitäisi olla 50 prosent­tia 40 prosen­tin sijaan. Kestä­vyys ei ole kasvun este, vaan mahdol­li­suus”, Orpo sanoo.

  Suomi on yhtenä ensim­mäi­sistä maail­massa otta­nut käyt­töön kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­nin. Orpon mielestä myös Euroo­pan unio­nin pitäisi siir­tyä kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tiin.

  Puhees­saan Orpo korosti myös koulu­tuk­sen merki­tystä. Tekno­lo­gi­sesta murrok­sesta ja teko­ä­lystä ei Orpon mielestä ole syytä puhua vain työpaik­ko­jen vähe­ne­mi­senä. Orpon mukaan EU voi johtaa digi­taa­lista vallan­ku­mousta, jos se keskit­tyy ihmis­ten osaa­mi­sen ja koulu­tus­ta­son vahvis­ta­mi­seen. Hän koros­taa, että koulu­tuk­sella tais­tel­laan köyhyyttä ja näkö­alat­to­muutta vastaan.

  Koulu­tus on euroop­pa­lais­ten hyvin­voin­ti­val­tioi­den perusta.

  “Tiedän, että koulu­tus ja osaa­mi­nen kuulu­vat jäsen­mai­den oman päätök­sen­teon piiriin. Meidän on silti tunnis­tet­tava, että koulu­tus vaikut­taa merkit­tä­västi EU:n kilpai­lu­ky­kyyn”, Orpo sanoo.

  Orpo sanoo, että EPP-kongres­sin saami­nen juuri Suomeen merkit­see Eurooppa-myön­tei­selle kokoo­muk­selle paljon.

  “Näin pääsemme osoit­ta­maan sitou­tu­mis­tamme EU:hun ja euroop­pa­lai­siin ystä­viimme sekä teke­mään Euroo­pan kansan­puo­luetta tutuksi suoma­lai­sille. Suomen kaltai­selle pienelle maalle on tärkeää, että Eurooppa-poli­tii­kan keski­piste on kaksi päivää ollut Helsin­gissä. Olen siitä erit­täin ylpeä”, Orpo sanoo.

  Orpon puhe EPP-kongres­sissa on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan:

  Petteri Orpo: EU should be the leader of sustai­nable deve­lop­ment

  Lisä­tie­dot:

  Elisa Tarkiai­nen, erityi­sa­vus­taja, p. 040 077 4789